Deník a Daňová evidence

Podle zvolené konfigurace (licence) obsahuje účetní a ekonomický software Harmonik buď účetní deník nebo daňovou evideci. V grafické části se detaily obou částí liší především v části rozúčtování položek. Daňová evidence pracuje se sloupci, podvojné účetnictví s účty z účtové osnovy skládající se ze syntetické a analytické složky.

Zadávání do deníku je jednoduché a rychlé - záznamy lze pořizovat přímo nebo automatickým přenosem z jiných modulů (fakturace, majetek, sklady,...). Každý záznam v účetním deníku obsahuje v přehledné formě veškeré informace o dokladu jak pro účely účetnictví, salda, tak i pro evidenci DPH. 

  • Stovky přehledných tiskových výstupů z účetního deníku nebo daňové evidece
  • Přímé propojení dat deníku a plnění daňových formulářů (Přiznání k dani, Kontrolní hlášení,...)
  • Ruční zakládání dokladů s využitím číselníků a šablon pro rychlejší zadání údajů
  • Automatické plnění přenosem z modulu Banka - zaúčtování výpisů z účtu
  • Automatické plnění přenosem z modulu závazky a pohledávky - funkce storna
  • Automatické plnění přenosem z modulu Zaúčtování dokladů - z dalších modulů programu (Fakturace, Příjemky, Mzdy, Prodejna,...)

Do deníku vložíte všechny typy dokladů: přijaté faktury, vystavené faktury, dobropisy, příjmové doklady, výdajové doklady, bankovní doklady, interní doklady, vzájemné zápočty, apod. Pomocí dokonalého vyhledávání snadno vyberete ze seznamu záznamů deníku jen ty, které vás momentálně zajímají. Záznamy deníku lze opravovat, pokud nejsou vámi uzamčeny. Harmonik podporuje i účtování na podrozvahových účtech. Každý doklad lze rozúčtovat na libovolné množství středisek nebo zakázek.

Pro snadnější rozlišení jednotlivých účetních případů a také pro jednoznačnou identifikaci v dalších evidencí programu, tiskových sestavách apod. slouží číselný údaj "Kniha". Kniha může být 1 - Pohledávky, 2 - Závazky, 3 - Banka příjem, .... , 15 - Ostatní výdej apod.

Seznam položek účetního deníku Detail položek podvojného účetnictví Detail položek daňové evidence
Seznam položek účetního deníku Detail položek podvojného účetnictví Detail položek daňové evidence
     

Záznamy lze také přebírat z předdefinovaných číselníků - to urychlí práci, protože po výběru šablony nebo druhu, se automaticky doplní další údaje (konstatní symbol, typ a druh DPH, bankovní účty,...)

V rámci detailu položek deníku je přístupná u zápisů s vyplněným údajem "Datum DPH" také evidence DPH. Evidenci DPH vytváří program automaticky po vyplnění tabulky DPH a následném přechodu do položek. Pokud doklad obsahuje jen jeden "Typ DPH" (což bude asi většina případů), není třeba se evidencí DPH vůbec zabývat - program ji vytvoří automaticky sám. Obsahuje-li doklad více "Typů DPH", je možné provést příslušné úpravy v evidenci DPH. Evidence DPH je jediným zdrojem (vedle evidence DPH archivu deníku pro uzavřené roky) pro vyhotovení Přiznání k dani z přidané hodnoty a pro záznamní povinnosti.

Další z pomocných evidencí v detailu zápisu v deníku je saldo za doklad. Se zaúčtováním dokladu program automaticky doplní zmíněnou tabulku Saldo za doklad. Pouhým pohledem na částku zobrazenou vedle nadpisu můžete zjistit, zda je doklad vyrovnaný či nikoliv. Naleznete zde informaci o dokladu, v jehož detailu se právě nacházíte a dále zápisy deníku, které jsou s ním vnitřně provázané. Tam, kde se jedná o složitější vazby např. zálohy a jejich vyúčtování, je velice užitečné použít párovací symbol. Párovací symbol se také často využívá v případě, že jste úhradu provedli nestandardním způsobem, nebo jste přiřadili úhradu omylem jinému dokladu apod. Další možností, jak spárovat příslušné doklady a ovlivnit tak saldo za doklad, je využití funkce Ruční párování za doklad.

Formulář Rozvaha v plném rozsahu Tisková sestava Kniha účtů Formulář Výkaz zisku a ztrát
Formulář Rozvaha v plném rozsahu Tisková sestava Kniha účtů Formulář Výkaz zisku a ztrát
     

Po roční uzávěrce se doklady deníku z uzavřeného roku automaticky přesouvají do Archivu deníku. Tam jsou k dispozici pro archivní účely, lze provádět tisky, hledání, výběry apod., ale nelze již provádět jejich editaci.

Pomocný deník

Modul Pomocný deník slouží pro uživatele, kteří nemají vlivem nastavených přístupových práv přístup do Deníku / Daňové evidence. Tito uživatelé zde mohou zadávat doklady určené pro zápis do deníku. Pořízené doklady se následně nabízejí uživatelům (s účetními právy) v modulu Zaúčtování dokladů a odtud se po zaúčtování a kontrole dostávají do deníku. Po zápisu do deníku se doklady v pomocném deníku vymažou. Klasickým příkladem využití tohoto modulu je situace, kdy v účtované firmě je uživatel (s právy fakturanta) pověřen nejen vystavováním dokladů v modulu Fakturace, ale také evidováním došlých faktur. Současně ale není žádoucí, aby měl přístup do deníku. Grafické prostředí modulu Pomocný deník je úplně stejné jako u deníku daňové evidence nebo podvojného účetnictví.

Zaúčtování dokladů

Modul Zaúčtování dokladů je určen výhradně pro zaúčtování dokladů vystavených v jiných modulech programu. Pro vystavené a nezaúčtované doklady se provede předkontace, kontrola správnosti a odeslání do deníku, proto je zaúčtování přístupné pouze uživatelům s příslušným oprávněním. Před spuštěním modulu se zobrazí nabídka všech modulů, ve kterých jsou aktivní doklady k zaúčtování.

Číselník účetní osnovy v deníku Detail modulu Zaúčtování dokladů Detail modulu Pomocný deník
Číselník účetní osnovy v deníku Detail modulu Zaúčtování dokladů Detail modulu Pomocný deník
     

Při zápisu dokladu do deníku/daňové evidence se současně uloží i informace o tom, že byl doklad zaúčtován. Tento doklad se samozřejmě příště nenabízí v seznamu dokladů k zaúčtování. Pokud ale v deníku/daňové evidenci zrušíte zápis vztahující se k tomu dokladu, objeví se tento doklad znovu v modulu Zaúčtování dokladů jako nezaúčtovaný. Tato funkce zabezpečuje, aby všechny doklady vystavené v programu byly zaúčtovány v deníku. 

Modul Zaúčtování dokladů je spojovacím článkem mezi doklady vystavenými v jiných modulech uživateli, kteří k tomu mají oprávnění a mezi zápisy deníku/daňové evidenci, proto je vhodné, aby se uživatel - účetní v pravidelných intervalech přesvědčoval o stavu zaúčtování dokladů. V některých případech, jako jsou např. roční uzávěrka, vyhotovení přiznání k dani z přidané hodnoty, je vhodné vstoupit do jednotlivých modulů nezaúčtovaných dokladů a přesvědčit se, zda se zde nenacházejí doklady spadající do zpracovávaného období.