Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
27.04.20232023.18S přibývajícími daty roste potřeba po rychlých odezvách. Jednou nejvíce diskutovanou oblastí byla Fakturace a kopírování dokladů. Je zapotřebí zkopírovat, resp. vystavit stovku ze vzoru na různé adresy za pár desítek vteřin? Proč ne. Bylo rozhodnuto, že do programu Harmonik bude zabudován nástroj na využití všech vláken procesoru počítače, na kterém je program spuštěn. Tento údaj program zjišťuje při svém startu a je pro uživatele dostupný v levém dolním rohu v poli technických informací, kde je uvedeno klíčové slovo Threads. Údaj před ním zobrazuje aktuální počet dostupných vláken pro paralelní (souběžnou) činnost programu, tedy jakoby měl uživatel takový počet počítačů a na každém spustil ještě jeden program Harmonik. Jak je uvedeno výše, tuto možnost jako prvý využívá modul Fakturace ve své nabídce Kopie. Obrazovka pro nastavení kopírování v modulu Fakturace je drobně upravena. Doplněny byly dva nové přepínače: “Počet dokladů pro vícejádrové operace” a “Vybrat vygenerované doklady“. Protože každý ví, že použití letadla se může vyplatit až od určité vzdálenosti, tak i pro multijádrové operace může platit, že do určitého počtu kopírovaných dokladů je klasická (neparalelní) cesta rychlejší, ale nemusí. To záleží na mnoha faktorech a zejména hardware uživatele. Každý si tedy v každé firmě může nastavit počet dokladů ke kopírování, kdy bez ohledu na splnění dalších podmínek se vždy použije původní způsob práce. Defaultní počet pro paralelní kopírování je ale nastaven již na jeden doklad, protože i ten může být zpracován pomocí paralelní (dedikované) práce (vláken) rychleji. Pomocí paralelních vláken nebude nikdy zpracován ten doklad, pro jehož předpis ke kopii / vygenerování (šabloně) je nastavena interakce s uživatelem (zadání data faktury, zadání data DPH, znaky pro doplnění textu nad a pod v hlavičce faktur a zadané pojištění). Všechna tato nastavení vyloučí použití paralelního zpracování (dedikovaných vláken). Pokud k tomu dojde, program na to upozorní uživatele dotazem “Nastavení šablony neumožňuje využít virtuální jádra procesoru. Pokračovat?“ a uživatel se může rozhodnout, zda mu náhodou jeho záměr nekazí chybné nastavení šablony, když sám chce rychlý (paralelní / dedikovaný) způsob kopírování použít. Upozornění se nezobrazí, pokud je dedikované zpracování potlačeno tímto novým přepínačem. Druhý nový přepínač určuje, zda vygenerované doklady budou zároveň i označeny jako vybrané pro další zpracování. Defaultní hodnotou je 1, tedy doklady po kopírování nebo generování vybrány budou.
24.04.20232023.18Popup menu plovoucích lišt hlavní obrazovky programu rozšířeno. Doplněna nabídka “Změna velikosti fontu“. Zvolení nové funkce při kurzoru myši nad příslušným tlačítkem se zobrazí dotaz na velikost fontu předmětného tlačítka s tím, že nabídne k editaci aktuální velikost. Nově zadaná hodnota může být maximálně 22. Každé tlačítko může mít jinou výšku fontu.
19.04.20232023.18Menu Hledání v modulu Fakturace doplněno o funkce hledání v proměnných středisko, zakázka a oddělení položek dokladů.
29.03.20232023.17Při změně hodnoty proměnné Období v modulech Deník a Pomocný deník pomocí tlačítek vpravo od proměnné a myši nedošlo k zaměření proměnné. Doplněno.
24.03.20232021.16Na úvodní obrazovce programu lze zvolit databázi a v ní firmu, se kterou se bude v programu nadále pracovat. Tato volba se provádí levou částí z úvodních čtyř tlačítek pro spuštění (ukončení) programu. Levé tlačítko je označeno "F=" a výběr se provádí postupně, nejdříve se vybere databáze a následně firma. Druhou možností je provést volbu pomocí pravé části tlačítka pro výběr firem, označené "F#". Zde se naráz zobrazí všechny firmy, které jsou v databázích založeny. Tyto firmy jsou nově abecedně setříděny a počet firem k výběru není omezen. Uživatel v mřížce tedy myší klikne na buňku, kde je symbol existence firmy v databázi (mohou existovat firmy stejného jména v různých databázích) a výběr je proveden na jeden klik.
21.03.20232023.16Datové mřížky kontrolují zadávanou syntaxi nově také pro proměnné typu peníze.
15.03.20232023.15Modul Prodejna upraven, zvětšeny a přemístěny prvky informací o celkové ceně za nákup a o čísle dokladu.
14.03.20232023.15Datové mřížky v programu Harmonik opatřeny kontrolou vstupu od uživatele pro numerické vstupy. Kontroly jsou přibližně stejné, jako jsou již zabudované u vstupů v hlavičkách modulů (jednotlivé editační boxy). Kontroly jsou funkční jak ve vertikálním, tak horizontálním směru a neprovádí se jen při opuštění buňky. Pokud tedy uživatel chce například zadat vstup 123.45 a zadá 123.., nelze pokračovat v editaci buňky a ani ji opustit a program čeká na zrušení posledního chybného znaku.
07.03.20232023.15V popup menu hlavního okna programu doplněna funkce pro plovoucí lišty programu, která se jmenuje "Nastavit rozměry plovoucí lišty". Stejně jako předchozí funkce "Nastavit pozici plovoucí lišty" nabídne k editaci současné hodnoty a tyto hodnoty pak aplikuje. Tím jsou pro účely změny pozice i rozměrů dvě dvojice funkcí, výše dvě vyjmenované, jejichž hodnoty lze zadat z klávesnice a následně dvě ovládané myší - tažením buď pomocí horního okraje plovoucí lišty pro změnu pozice nebo pomocí pravého dolního rohu pro změnu rozměrů.
03.03.20232023.14Obsah lišty lze upravit či změnit pomocí popup menu vyvolaného pravým tlačítkem myši na některém z tlačítek lišty. Následující možnost je vyzdvižena samostatně, protože byly požadavky uživatelů, aby mohli pomocí zkratek spouštět jednotlivé moduly. To umožňuje funkce "Horká klávesa". Ke každému tlačítku (modulu, který zastupuje) lze tedy přiřadit libovolnou klávesovou zkratku (F2-Deník, F3-Fakturace, Alt+Shift+Z-Zápočty atd. Před přiřazením zkratky je vhodné jejím použitím vyzkoušet, že v hlavním modulu programu zamýšlená zkratka není již použita tím, že se při jejím použití nic neděje. Všechny tyto změny jsou při ukončení programu uloženy a použijí se při dalších spuštěních programu.
02.03.20232023.14Ovládání lišt na hlavní ploše programu upraveno. Lišty lze ovládat přes pravé tlačítko myši stisknuté kdekoliv mimo lištu. Zobrazí se menu, kde mimo jiné lze lištu uzamknout proti změnám nebo přesunout na jinou pozici (move), založit nebo zrušit. Lištu lze přímo ovládat dvěma způsoby: dvojklikem na hlavičku lišty pro změnu pozice lišty (move). Uchopením hlavičky lišty lze touto lištou posouvat po hlavní obrazovce programu a výslednou pozici potvrdit nebo zamítnout. Liště je možné také změnit rozměry (resize). Pro tento případ se uchopí lišta levým tlačítkem myši v pravém dolním rohu (chce to přesnost) a tažením se zahájí změna výšky a/nebo šířky lišty. Tlačítka jsou v tomto případě zobrazena a jejich uskupení (nikoliv pořadí) se se automaticky dle rozměrů lišty. Ukončením tažení je změna rozměrů potvrzena. Obsah lišty lze upravit či změnit pomocí popup menu vyvolaného pravým tlačítkem myši na některém z tlačítek lišty. Některá, dle přání uživatele, z tlačítek lze odebrat, změnit jeho text nebo pořadí umístění v liště. Všechny tyto změny jsou při ukončení programu uloženy a použijí se při dalších spuštěních programu.
28.02.20232023.14Zelený ukazatel průběhu otevírání modulů přemístěn z panelu hlavního okna do paty tohoto okna. Průběh otevírání modulů je takto viditelný i v případě, že již otevřen i jiný modul, který je zadokován v hlavním okně.
28.02.20232023.14Program Harmonik již dobu podporuje práci na počítači s více monitory. Jakým způsobem na sestavě s jedním nebo více monitory chce uživatel pracovat, určoval přepínač "Typ oken modulů", přejmenovaný na "Typ modulů". Nově nabývá pouze hodnot 0 až 3, pozice 4 byla zrušena.
0: (vlevo) okna modulů se zobrazují jako modální okna, program je tedy tvořen jediným oknem obsahující další okna spuštěných modulů.
1: okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění pevně zadokována v hlavním okně programu, lze je ale opakovaně volat, což vytváří rychlejší opakované volání jednotlivých (oken) modulů.
2: okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je mezi dvěma monitory a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
3: (vpravo) okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je přesouvat mezi třema monitory a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
Defaultní hodnotou je pozice 1.
Pro vícemonitorovou sestavu a přepínač například nastavený na hodnotu 2 umožňuje mít například na prodejně na jednom monitoru stále modul Pokladna nebo Fakturace a na druhém například modul Skladů, kde lze dohledávat informace o jednotlivých typech zboží. Pro účetní firmu pak na jednom monitoru například modul Deník a na druhém (třetím) pak Banku (a Závazky a Pohledávky). Maximální hodnota přepínače "Typ modulů" je řízena počtem připojených monitorů.
28.02.20232023.16Na základě zákonné úpravy a možnosti pro zaměstnavatele, kteří si mohou od února 2023 uplatnit 5% slevu na sociální pojištění za kalendářní měsíc u vybraných zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem, byly moduly Mezd a Personalistiky náležitě upraveny. Slevu lze aktivovat v Personalistice, u daného zaměstnance, který splňuje nárok, na kartě "Pojistné" zatrhnutím údaje "Nárok na slevu na pojistném za kratší úvazek". Výše slevy se u zaměstnance promítně do mzdové složky MS972. Výši slevy lze prohlédnout/zkontrolovat na tiskových sestavách Sociálního pojištění. Celková sleva firmy je ve složce MS973, ta se promítne do formuláře Přehled o výši pojistného - 2023. Před odesláním Přehledu je potřeba mít zaměstnance, kteří mají na slevu nárok, nahlášené na ČSSZ a to pomocí dalšího nového formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném. Formulář se posílá jednotlivě pro každého takového zaměstnance.
24.02.20232023.13Přepracována možnost zpětného hlášení run-time chyb od uživatelů autorům programu. Odesílání hlášení od uživatele se děje na pozadí pomocí přenosu zašifrovaného a zaheslovaného souboru obsahující stejné informace jako doposud, ale při přenosu přes internet jsou odesílaná data nečitatelná. Přepracován formulář dialogu pro Hlášení. Odstraněno tlačítko Ukončit, které bylo matoucí a které mohlo vést k nechtěnému ukončení programu, nikoliv k ukončení dialogu Hlášení. Toto tlačítko nahrazeno zaškrtávací volbou "Ukončit Ekonomický a informační software", která zabezpečí, ať se Hlášení odešle či nikoliv, okamžité ukončení programu. Formulář nyní obsahuje již jen dvě tlačítka pro odeslání Hlášení: Odeslat resp. Neodesílat. Pokud je zjištěná chyba typu fatální závady, je zaškrtávací políčko zvoleno systémem automaticky a znepřístupněno pro ovládání. Program se také automaticky ukončí v případě, že by bylo vygenerováno za sebou 10 chyb v úseku 1 minuty (cyklická chyba). Pro odeslání Hlášení je nyní nutné vyplnit popis postupu, jak uživatel k chybě dospěl. Po odeslání Hlášení je vhodné chvíli vyčkat a teprve pak případně kontaktovat hot-line pro další komunikaci.
15.02.20232023.13Při požadavku na ukončení programu se současnou kolizí běžících pracovních vláken programu, které se spouštějí v určitých intervalech, se nevydává příkaz k jejich ukončení (destrukce vlákna), ale pouze se vyšle jasný signál k jejich ukončení a program vyčkává na dokončení činnosti všech běžících vláken. O tomto stavu je uživatel informován hlášením "Čeká se na ukončení samostatných vláken ...." v levém dolním okně hlavní obrazovky programu. Maximální časový limit pro čekání je nastaven na 90 vteřin. Pokud do té doby nedojde k ukončení vláken, vydá se informační hlášení "Program bude ukončen nouzově" a pokračuje se v jeho ukončení bez ohledu na stav pracovních vláken.
14.02.20232023.13V případě, že firma vlastní více vlastních účtů a platí z každého určitou skupinu plateb, bývá někdy problematické si uvědomit, že pro určitou operaci je záměr použít ne prioritní číslo vlastního účtu. Pro tyto účely byl rozšířen Číselník druhů o přepínač "ÚČET". Pokud je zatržen, program nevyplní automaticky primární číslo vlastního účtu a danou proměnnou nepřeskočí, ale vyčká na interakci uživatele, který je takto "přinucen" odpovídající bankovní účet vybrat.
13.02.20232023.13Uvolněn nový Harmonik Agent s jádrem TimeTable 5.0.0. Tomu odpovídají i změny v modulu Opakované úlohy: navzájem si prohodily pozice spodní mřížky "Log Agenta" a "Spuštěné úlohy" , protože "Spuštěné úlohy" a "Chronologická historie běhu úloh" tvoří navzájem logičtější celek. Mřížka "Log Agenta" je rozšířena o tři sloupce: "Úloha", "ID úlohy" a "Start ID". V těchto sloupcích se zobrazuje číslo úlohy. Pokud je vyplněn sloupec "Úloha", znamená to, že Agent si tuto úlohu převzal nebo vyřadil ze svého zásobníku úloh k provedení. Pokud je zároveň vyplněn (stejným nebo jiným číslem) i sloupec "ID úlohy", znamená to, že úloha byla spuštěna nebo ukončena. Typ operace je upřesněn ve sloupci "Hlášení". Sloupec "StartID" informuje o úloze, která byla spuštěna mimo naplánovaný časový rámec. Nově se tato úloha zobrazí i ve mřížce "Spuštěné úlohy" bez vyplněného údaje "Čas spuštění". Pro pohodlnější práci v modulu Opakovaných úloh se dle nastaveného intervalu neaktualizuje ta mřížka, ve které je umístěn kurzor (ve které se pracuje). Pro případ potřeby aktualizace dat všech dat bez ohledu na tuto podmínku lze použít funkci "Obnova dat". Nově zavedena funkce "Okamžité ukončení úlohy" umožňující přerušení běžící úlohy (např. zaseklé vlákno atp.). Použít lze pouze na běžící úlohy, tedy ty, které mají hodnotu Čas spuštění. Modul Opakované úlohy rozšířen o funkci "Nezobrazovat minutovku". Při její aktivaci nejsou zobrazovány v žádném logu informace o pravidelné minutové kontrole systému. Funkce je přepínač a je umístěna v panelu systémových tlačítek v sekci Nastavení a v menu Pohledy.
02.02.20232023.12Upraveny pozice "LED kontrol" v pravém dolním rohu hlavního okna programu: V horní řadě jsou LED týkající se replikací: replikace jsou spuštěny, chybové pakety replikací, vstupní pakety replikací, výstupní pakety replikací. Ve spodní řadě jsou LED týkající se běhu programu: služba Harmonik, služba Agent, stav úloh Agenta, je zobrazena pouze v případě chyb, místo na datovém a případně zálohovacím disku, stav zálohování, kontrola provedení případně naplánování vacuua a reindaxace, tiskárna, stav údržby, (volná pozice), automatická aktualizace kurzů, objednávky v Eshopu, kontrola odeslání e-mailů, (volná pozice)
01.02.20232022.118Aktualizace č.18 obsahuje formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 27) pro rok 2022, který se spustí z mezd z menu Tisky / Daň / Výpočet daně a daňového zvýhodnění / Vyplněné a prázdné formuláře 2021 (vzor č. 26). Dále obsahuje nový předpis XML PVPOJ23 pro odeslání formuláře Přehled o výši pojistného za 01/2023 z verze Harmonik 2022.
01.02.20232023.12Při zjištění zadání duplicitního variabilního symbolu při pořizování účetního dokladu se místo informace o tomto faktu zobrazí dotaz, zda takovýto doklad chce uživatel skutečně zadat. Tím by se mělo zabránit přehlédnutí hlášení a zadání nežádoucího dokladu.
25.01.20232023.12Upraven systém informací o místě na datovém a zálohovacím disku (discích) - 4. LED zleva ve druhé řade vpravo dole v hlavním okně programu. Pokud je místo na datovém disku menší než 1GB, svítí kontrolka červeně, pokud je menší než nastavitelná hodnota pro upozornění, svítí kontrolka žlutě. Pokud není na datovém disku méně než 1GB a místo na zálohovacím disku je menší jak 1GB, pak kontrolka má fialovou barvu, pokud neplatí nic z výše uvedeného a místo na zálohovacím disku je menší než limit upozornění, kontrolka svítí žlutě. V plovoucí nápovědě k této LED je zobrazen výčet zjištěných problémů.
24.01.20232023.12Doplněna "LED" kontrolka pro kontrolu stavu automatické aktualizace kurzů ČNB. Umístěna je na hlavní obrazovce programu v pravé dolní části jako druhá zleva v první řadě LED kontrolek shora. Může nabývat tří stavů: funkce "Automatická aktualizace (denní kurs)" je vypnuta, kontrolka má šedivou barvu (vypnuta). Automatická kontrola je zapnuta, ale v databázi nejsou aktuální data. Program pracuje se zpětným posunem jeden až dva dny dle dne (soboty a neděle), ale v současné verzi pro účely kursů ČNB nedopočítává svátky atp.. Proto je absence záznamů starších jak max. dva dny označena žlutou barvou, avšak absence záznamů starších již jak pět dnů (včetně svátků) pak již barvou červenou. Jsou-li k dispozici záznamy s aktuálním nebo včerejším datem, je barva kontrolky zelená. V tomto případě lze myší najet kursorem nad tuto LED kontrolku a v "nápovědě" je umístěn seznam kursů všech sledovaných měn za poslední den až dva (dle denní doby).
23.01.20232023.12Pro možnost určitého omezení čerpání systémových zdrojů na počítači, kde pracuje klient (program Harmonik) doplněny dva přepínače: "Maximálně otevřeno posledních modulů: xx" a "V paměti udržovat prvních číselníků: yy".
Prvý přepínač kontroluje počet otevřených nemodálních modulů. Tento údaj je zároveň pro uživatele znázorněn v liště Modulů podtržením názvu modulu, který je umístěn v paměti a tak prakticky pro uživatele ihned k dispozici. Posledně otevřený modul je i kvůli přehlednosti umístěn při nastavení Přepínače "Hlavní lišta moduly" na hodnotu 2 a vyšší jako prvý, dále jsou předtím otevřené moduly, tedy ty používané na vrchu lišty Modulů. Pokud je Přepínač "Hlavní lišta moduly" nastaven na ukládání pořadí spouštěných modulů, bude při překročení nastaveného počtu otevřených nemodálních modulů posledně otevřený modul zapsán, ale nejdříve otevřený modul ("poslední" v pořadí otevřených modulů) bude automaticky uzavřen (pokud nebude rozpracován doklad atp.). Pokud bude Přepínač "Hlavní lišta moduly" nastaven na hodnoty 0 nebo 1, nebude nový otevřený nemodální modul uložen.
Druhý přepínač kontroluje počet posledně otevřených číselníků a formulářů v paměti. Pokud nově otevřený číselník překročí nastavenou hodnotu, nebude do paměti uložen a zůstanou v ní předchozí otevřené číselníky a formuláře splňující nastavenou kvótu. Oba přepínače mohou nabývat hodnot 0 až 11, kde 0 značí zákaz ukládání do paměti, hodnota 11 pak ukládání do paměti nijak neomezuje. Defaultní hodnotou pro oba přepínače je hodnota 5. Nastavením malé hodnoty se zpomalí běh programu, ale nehrozí vyčerpání paměti počítače, nastavení velkých hodnot má vliv opačný.
19.01.20232023.11Zapracováno přepínání variantního zobrazení položek dokladů v modulech Deník a Pomocný deník pro zobrazení nových proměnných "Množství" a "Jedn. cena", které ke každé položce umožňují evidovat nejen v přijatých dokladech tyto rozšiřující údaje. Protože se jedná o doplňující údaje, nemusí být vhodné je zobrazovat v každé firmě. Pro přepínání zobrazení zapracována nová funkce "Zobrazit v položkách JC a Množství [Ctrl+Alt+F7]". Jedná se o přepínač, který si pamatuje své nastavení i po ukončení práce, není nutné jej tedy obsluhovat opakovaně. Funkce umístěna v menu v sekci "Pohledy" a v nástrojové liště.