Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
11.09.20192019.124Do formuláře Evidenční list důchodového pojištění přidána možnost tisků bez barevného pozadí a také posouvání prvků v ose X a Y. Obě nové funkcionality slouží pro tisk formuláře do vytištěného papírového vzoru ELDP.
11.09.20192019.124Do číselníku Předpisů srážek vráceno políčko "Ve prospěch", které slouží pro evidenci údajů v exekucích. Dále je hodnota z tohoto údaje zobrazena na tiskové sestavě Zápočtové listy. V číselníku také opravena chyba ztrácení údajů příspěvku zaměstnavatele na důchodové nebo životní pojištění po opakované editaci.
10.09.20192019.124Při zaúčtování dat z formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty se nově nabízí možnost uzamknout si datum a datum DPH. Pokud si uživatel změní údaje o uzamčení zde, nemusí již vstupovat do číselníku parametrů firmy. Zaúčtování ve formulářích je z tohoto důvodu dostupné jen pro skupinu Hlavní účetní.
10.09.20192019.124Systémové heslo (nutné v síťovém provozu pro vstup do Číselníků a Nastavení) se po prvním zadání zapamatuje a není již nutné jej opakovaně zadávat. Toto pravidlo platí pro každý typ hesla samostatně.
10.09.20192019.124Pro zvýraznění a zjednodušení kopírování nastavení z jedné firmy do další(ch) byly provedeny následující změny. Při založení databáze a firmy byla odstraněna otázka na kopii nastavení jako nadbytečná, protože program se ptá na import nastavení při vstupu do založené databáze / firmy. Funkce "Kopie nastavení do jiné firmy" byla z popup menu pro ovládání lišt hlavní obrazovky programu, kde poněkud zanikala, přidána navíc i do sekce Klient hlavního menu programu. Zde je nyní možnost ovládání nastavení reprezentováno třemi funkcemi. První funkce "Kopie nastavení do všech firem" je nová a zabezpečí, že jednoduchým způsobem se při vstupu do dalších firem nabídne zkopírování ukládaných nastavení aktuální firmy. Druhou funkcí je výše zmíněná "Kopie nastavení do jiné firmy", která umožňuje v grafickém prostředí výběr firem, ve kterých by se, při jejich spuštění, uložené nastavení mělo nabídnout k importu. Třetí funkce "Obnovit původní hodnoty lišt modulů" umožňuje naráz ve všech modulech nastavit přednastavené rozložení a velikost sekcí a jejich tlačítek pro případ, že se nějak změnila jejich definice v rámci aktualizací či uživatel si již nepřeje mít svoji vlastní definici velikostí a poloh tlačítek a sekcí ovládacích lišt modulů. Jednotlivě lze ovládat tyto lišty přes příslušné popup menu v odpovídajících modulech.
09.09.20192019.124Aktualizované ovládání přidáno do modulů Mzdy, Pomocný deník, Pomocný deník Evidence, Závazky a Pohledávky, Závazky a Pohledávky Evidence, Evidence, Banka, Příkaz k úhradě, Pokladna, Dodací List a Prodejna.
06.09.20192019.124Pro možnost jednoduchého načtení defaultních hodnot tlačítkových lišt ve všech modulech aktualizovaného typu ovládání doplněna do hlavního menu programu do sekce Klient funkce "Obnovit původní hodnoty lišt modulů". Takto lze v jednotlivých modulech přizpůsobovat pozice tlačítek, jejich velikost a umístění dle vlastní potřeby a v případě nutnosti vrátit jejich původní umístění a velikosti.
05.09.20192019.1Agent 44Zálohování lze provádět i do víceúrovňových adresářů v závislosti na souborových právech a dalších omezeních na serveru. V případě potřeby vytvoří zadaný adresář pro zálohu.
03.09.20192019.124Modul "Příkaz k úhradě" přepracován na nemodální. V hlavním okně programu přidán do lišty zobrazující nemodální okna. Do mřížky Závazky modulu přidána funkce rychlé hledání.
02.09.20192019.124Do Konstant přidáno tlačítko Barva neaktivních tl. v modulech, pomocí kterého lze nastavit barvu neaktivních tlačítek ve všech modulech. Lze je tedy barevně více zvýraznit než jen zobrazit světle šedou. Na některých monitorech při zvláštním barevném profilu nejsou rozdíly v barvách tlačítek postřehnutelné.
30.08.20192019.124Údaj Období v modulu Deník doplněn o ovládací prvek (spin) pro možnost jednoduché změny měsíce.
30.08.20192019.124Původní služba pro zjišťování konektivity do internetu byla ukončena (resp. nadále zpoplatněna měsíčním poplatkem). Pro zjišťování konektivity připojen jiný poskytovatel. Navíc na LED ikonce internetu, se jako nápověda, kromě veřejné adresy zobrazuje také lokální adresa počítače. Navíc doplněn třetí stav LED diody signalizovaný žlutou barvou, kdy je k dispozici připojení do vnitřní sítě a není k dispozici připojení do internetu
30.08.20192019.124Pro zajištění kontinuálního připojení k SQL serveru při delší době nečinnosti obsluhy programu doplněn nový přepínač "Udržování navázaného datového připojení", který je přidán na lištu Přepínače v hlavním okně programu.
29.08.20192019.123Nabídka Volby v úvodním dialogu programu doplněna o funkci "Práva k databázím", která umožňuje nastavit pro zvolený SQL server nastavení práv přístupu jednotlivým uživatelům k jednotlivým databázím. Nastavení práv uživatelů k jednotlivým firmám zůstává i nadále možný jen z hlavní obrazovky programu z nabídky Nastavení.
28.08.20192019.123Změněno a zrychleno ukončování programu, průběh ukončení je zobrazen i odpočtovou červenou lištou v panelu hlavního okna programu.
27.08.20192019.122Klient nekontroluje minoritní číslování (verzování) SQL serveru, pracuje tedy s jakýmkoliv překladem SQL serveru verze 10. Takto lze lépe individuálně reagovat na vydané nové aktualizace serveru nakopírováním souborů serveru do odpovídajících adresářů instalace.
26.08.20192019.121V modulu Dodací listy doplněn do textu "Doklad číslo" i údaj Typ dokladu, obdobně v modulu Fakturace
21.08.20192019.120Systémová tlačítka modulů Deník, Fakturace, Karty skladů a Adresář firem aktualizována. Aktualizace systémových tlačítek zachovává princip "velkých" a "malých" tlačítek, ovšem obě varianty jsou řešeny jedinou sadou tlačítek typu RIBBON a přepínání pouze mění jejich předdefinované velikosti. Tím je uživatelům umožněn u "velkých" i "malých" tlačítek používat jejich systémové popup nabídky, které u tlačítek nově umožňují měnit jejich šířku a výšku jak tlačítek tak i sekcí, ve které je tlačítko umístěno.Nově je umožněno tlačítka přesouvat mezi sekcemi.Zároveň zrušením původních zastaralých malých tlačítek je dosaženo rychlejšího a plynulejšího zobrazení modulu. Aktualizace sysémových tlačítek ostatních modulů bude realizována postupně v dalších aktualizacích.
Přepínání "velkých" a "malých" tlačítek (přičemž pomocí uživatelského nastavení se může jednat o "obrovská" a "velká" tlačítka) přesunuto z jednotlivých modulů do Konstant programu a tím zrušena možnost rozdílného nastavení v jednotlivých modulech - přepínač Přepnutí tlačítkových lišt v modulech (Ano=velká lišta, Ne=malá lišta).
09.08.20192019.120Sníženo zabezpečení generovaných souborů PDF, nově tedy lze generované soubory PDF podepisovat nejen pomocí vnitřních nástrojů, ale také v programu Acrobat Reader. Při generování souboru musí uživatel na záložce Zabepečení tuto akci povolit.
08.08.20192019.120Zrušen původní systém zjišťování diagnostikovaných stavů programu vyjadřovaný stavovými LED diodami v pravém dolním okně programu. Nový způsob je zcela oddělen od běhu programu a proto nezdržuje jeho spuštění i při velkých objemech zjišťovaných informací (typicky nefungující zálohy, prostory na disku, odesílání emailů atd.). Proto také při spuštění programu není stav zjištěn a LED diody hlavního okna programu jsou šedé. Ten je zobrazen až po dvou cyklech diagnostiky. Defaultní hodnota cyklu zjišťování vrácena na dvě minuty, možnost změny cyklu v minutách zůstala zachována. Sběr těchto informací by neměl kolidovat s prací programu a tak ani docházet k jeho chvilkovým "zamrzáním".
07.08.20192019.120Kompletně přepracováno a částečně zrychleno spouštění číselníků a formulářů. Dopracováno ukládání již spuštěných číselníků a formulářů do paměťového prostoru programu a zapracována podpora jejich spuštění při opakovaném volání z tohoto paměťového prostoru. Tím je docíleno výrazného zrychlení spuštění opakovaně volaných číselníků a formulářů
06.08.20192019.120Do Konstant programu doplněna možnost zadání typu poskytovatele pro úložiště Smart Card v elektronickém podpisu pro EPO. Pokud typ není zadán, což je standardní stav, jsou automaticky detekovány následující typy poskytovatelů karet:
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
Bit4id Universal Middleware Provider
eToken Base Cryptographic Provider
FTSafe ePass1000 RSA Cryptographic Service Provider
SecureStoreCSP EnterSafe ePass2003 CSP v2.0
Gemalto Classic Card CSP
PROXKey CSP India V1.0
PROXKey CSP India V2.0
TRUST KEY CSP V1.0
Watchdata Brazil CSP V1.0
Luna Cryptographic Services for Microsoft Windows
Luna SChannel Cryptographic Services for Microsoft Windows
Safenet RSA Full Cryptographic Provider
nCipher Enhanced Cryptographic Provider
SafeSign Standard Cryptographic Service Provider
SafeSign Standard RSA and AES Cryptographic Service Provider
MySmartLogon NFC CSP
NFC Connector Enterprise
ActivClient Cryptographic Service Provider
EnterSafe ePass2003 CSP v1.0
Oberthur Card Systems Cryptographic Provider
Athena ASECard Crypto CSP.
Jinak je nutné název poskytovatele zadat. Není ale zaručeno, že jsou všechny typy poskytovatelů podporovány.
05.08.20192019.120Editor číselníků a Editor formulářů vnitřně přepracovány, jsou odděleny od procesů zobrazování číselníků a formulářů s vlastním IDE.
30.07.20192019.119V modulu Karty aktualizovány komponenty lišty tlačítek (RIBBON).
29.07.20192019.119Modul Prodejna doplněn o podporu plateb pomocí poukázek (stravenek).