Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
14.11.20182019.1Aktuálně podporovaný SQL server je verze 10.6.
14.11.20182019.1Ukončena podpora pro rozlišení 640x480, nejnižší podporované rozlišení je nově 800x600.
13.11.20182019.1Úvodní přihlašovací dialog a funkce dostupné na tlačítkách "Firma" a "Volby / SQL server" upraveny. Funkčnost dialogu volaná z tlačítka "Firma" upravena vzhledem ke skutečnosti, že většina uživatelů má instalovaný pouze jeden server, na který se uživatelé přihlašují nebo na něj replikují data. Z tohoto dialogu je odstraněna možnost volby IP adresy SQL serveru a portu SQL serveru. Lze tak jednodušeji a rychleji volit pouze firmu a databázi, ve které je umístěna. Navíc na tlačítko "Firma" umístěno tzv. popup-menu (lze zavolat pomocí malé šipky vpravo vedle textu), ze kterého je možné zavolat přehlednou mřížku obsahující seznam všech firem na SQL serveru a databází, ve kterých je umístěna (firma stejného jména může být ve více databázích). V tomto grafickém vyjádření lze pouze klikem na odpovídající průsečík zvolit požadovanou kombinaci (příp. mřížku klávesou ESC opustit). Funkce pro registraci SQL serveru, výběr SQL serveru včetně komunikačního portu a odregistraci SQL serveru byly přemístěny do nabídky "Volby / SQL server" do výklopné nabídky editačního prvku SQL serveru.
09.11.20182019.1Pokud se v úvodním dialogu při zadávání přihlašovacího jména zjistí, že zadaný uživatel na SQL serveru není založen, nabídne se možnost jeho založení bez nutnosti ukončení programu.
09.11.20182019.1Menu "Hesla / Práva" pro nastavení hesel v programu přesunuta v hlavním menu do nabídky "Nastavení" a přejmenováno na "Hesla", funkce v podmenu této nabídky nepatrně přejmenovány. Tabulka zobrazující přiřazení skupin pro jednotlivé moduly přesunuta do hlavního menu nabídky "Nastavení", do hlavního menu přesunuta také funkce pro nastavení uživatele, který smí provádět aktualizace.
08.11.20182018.1Do programu Harmonik zapracován nový způsob zálohování dat, splněn požadavek kompatibility záloh mezi verzemi 32bit a 64bit. Vydán Harmonik Agent verze 40. Nový způsob zálohování není kompatibilní s verzí 2018.1 a nižšími.
07.11.20182019.1Možnosti výběru přístupu uživatelů k jednotlivým datům na úrovni SQL serveru rozšířeny. Doposud bylo možné přidělovat práva na přístup uživatelů pouze na úrovni databází, nyní lze práva přístupu k jednotlivým firmám přidělovat uvnitř databází i na úrovni jednotlivých firem. Práva přístupu k databázi jsou nadřazena právu přístupu k firmě, proto nestačí pro uživatele nastavit jen toto právo. Obráceně, tedy to co platilo do této změny, jednotlivé firmy získají po založení právo přístupu pro všechny uživatele, což je i současný stav. Z toho vyplývá poněkud odlišný způsob přidělování práv k firmám, než tomu je u přidělování práv k databázím. Je zapotřebí zdůraznit pravidlo, které platí jak pro práva k databázi, tak pro práva k firmě: práva právě přihlášeného uživatele (sám sobě) nelze odejmou v právě přihlášené databázi a firmě. Není však nijak kontrolováno, že to neprovede jiný právě přihlášený uživatel. Proto je nastavování chráněno systémovým heslem a měl by jej provádět pouze určený pracovník. Pro přidělování přístupových práv k jednotlivým firmám slouží nová funkce "Práva připojení uživatelů k firmám v databázích". Zároveň funkce pro přidělování práv k databázím byla drobně přejmenována na "Práva připojení uživatelů k databázím". Obě funkce jsou dostupné z hlavního menu programu z nabídky "Nastavení". Po spuštění nové funkce se zobrazí tabulka sloužící k přidělování nebo odebírání práv přístupu k datům firem. Protože po založení firmy je všem uživatelům poskytnuto globální právo pro přístup k datům firem, jsou takto získaná globální práva podbarvena zelenou barvou a pro danou databázi a firmu také grafickým vyjádřením zaškrtnutého políčka znázorňující přidělené právo. Při první změně nastavení takto označeného práva v dané firmě a databázi dojde k odebrání globálního práva přístupu a zároveň přidělení práv všem ostatním uživatelům v rámci upravované firmy a databáze. Takto lze nyní přidělit například každou firmu jednotlivému pracovníkovi, aniž by jakkoliv mohl zasahovat či nahlížet do firmy jiné. Přidělování pracovníka do skupin pro možnost práce v jednotlivých modulech dat firmy zůstalo nezměněno.
02.11.20182019.1Generování sestav a volných výstupů ve formátu Excel (FlexCel) rozšířeno. Nově lze vybírat ze dvou typů generovaných souborů, a to XLS nebo XLSX. Jako defaultní je nově nastaven typ souboru XLSX, doposud se jednalo o soubory typu XLS. Nový typ souboru podporuje ve svém generování více jak 300 funkcí aplikace Excel, umožňuje pracovat s většími objemy dat atd.. Typ výstupního souboru definuje až uživatel při použití volbou umístění, názvu a typu výstupního souboru. V Editoru sestav Flexcel je možné i nadále používat podmíněné formáty, sloučené buňky, kontigenční tabulky a grafy v nativním režimu Excel, vestavěný Editor sestav Flexcel je kompaktibilní s oběma typy souborů.
01.11.20182019.1Program Harmonik podporuje generování výstupních dat také ve formátu xls, xlsx. Pro jejich zobrazení bylo doposud nutné pro zobrazení (nikoliv pro generování) mít nainstalován nějaký vhodný nástroj (MS Excel, Open Office atd.) pro možnost zobrazení výsledného souboru, možnost jeho tisku nebo například převodu do PDF. Tato nutnost nyní odpadla a program nevyžaduje k těmto činnostem žádný externí program. Do hlavní nabídky programu do sekce "Kancelář" je pod nabídkou "Prohlížeč tabulkových (Flexcel) souborů" dostupný interní modul, který disponuje všemi výše zmíněnými potřebnými funkcemi. Navíc po vygenerování výstupu typu Excel (Flexcel) se nově zobrazí nabídka "Zobrazit v interním prohlížeči?". Pokud uživatel potvrdí tuto možnost, soubor se zobrazí v modulu prohlížeče, lze jej zkontrolovat, vytisknout nebo převést do PDF.
30.10.20182019.1Moduly "Kalendář" a "Docházka" ze skupiny Mezd zrušeny. Založen nový modul "Kalendář / Docházka", který obsahuje nabídky a funkce obou dřívějších modulů, je ale vytvořen jako nemodální, lze jej tedy volat i z ostatních nemodálních modulů - např. Mezd a tak velmi zjednodušit zadávání mzdových podkladů
29.10.20182019.1Vizuální informační systém programu Harmonik rozšířen. Informační dioda "SQL server" (první zleva na informačním panelu hlavní obrazovky programu) doplněna o stav vyjádřený žlutou barvou diody. Ten indikuje, že povolený počet připojení na SQL server se limitně blíží vyčerpání. O tomto stavu je vhodné co nejdříve informovat správce systému. Pokud je počet povolených připojení vyčerpán, není žádné další připojení k serveru povoleno.
27.10.20182019.1Do pravé části stavové lišty hlavního okna programu umístěna informace o počtu dnů od spuštění SQL serveru. V případě potřeby lze tak jednodušeji uživatelsky vysledovat, nedošlo-li na serveru například k automatickému restartu SQL serveru vyvolanému upgrade systému atp..
11.10.20182019.1Přepracován modul Replikací. Nově definovány všechny záložky pro ovládání a sledování replikací a změněno jejich umístění a názvy. Pro sledování replikací zprovozněn uzel pracující na bázi MySQL serveru. Do modulu zapracována podpora pro sledování událostí, tzv. monitoring. Sledovat na jednotlivých uzlech lze stav CPU, disků, paměti a stavy replikací, jako jsou zapsané události, pakety. chyby přenosů atd. Tyto definice lze zapsat na záložce Nastavení replikací / Sledování událostí v modulu Replikací. Lze definovat, které uzly (včetně hodnoty všechny) mají nastavené události sledovat, jaká je jejich prahová hodnota, než se vyšle hlášení, jak často v jednotkách sekund dohled probíhat, ev. kolikrát se má provést. Vygenerované události jsou zobrazeny v záložce Replikační uzly / Sledované události nebo je lze směrovat na e-mail, nastavení platí pro každou událost zvlášť. Generovat lze také podle nastaveného stupně důležitosti. Modul replikací tak lze použít nejen pro přenos dat, ale nově také pro zabezpečení sledování důležitých údajů počítače, na kterém program běží.
03.10.20182019.1Do EXE doplněny dva přepínače:
Technologické zabezpečení ucelených dokladových řad
- zabezpečuje technologicky konzistentní číslování dokladových řad i v případě havárií (reset počítače, výpadek napájení, chyba počítačové sítě atp. standardně je volba zapnuta při pořizování dokladu a převzetí typu dokladu se číslo dokladu nevyplní, zapíše se až v okamžiku přechodu z hlavičky dokladu do položek dokladu (uložení hlavičky dokladu).
Zvětšení prvků neuplatňovat pro tlačítka
- zvětšení nastavené v Konstantách programu (dřívější zvětšení písma) se nyní uplatňuje na všechny prvky v programu včetně tlačítek v navigačních lištách. Ta tím mohou zabírat více plochy obrazovky na úkor informačních prvků. Standardně je volba vypnuta. Zvětšení tlačítek v nástrojových lištách lze vypnout.
24.09.20182019.1Provedena aktualizace databázových komponent klienta na verzi 7.3.10 (VT 10.4.11).
12.09.20182019.1V hlavním menu v sekci Server přidána funkce "Verze firem (Shift+F11)", která poskytuje uživateli seznam firem a verzí jejich aktualizace. Po spuštění funkce se zobrazí dotaz "Aktualizovat data?", který umožňuje právě v ten okamžik znovu načíst potřebné informace.
10.09.20182019.1Pro modul Objednávky doplněna podpora pro barevné zobrazování jednotlivých řádků v seznamu dokladů. Obdobně jako v modulu Export a výroba je kritériem pro výběr barvy údaj Termín. Řídícím kritériem je stav nevyplněno, před termínem a po termínu. Odpovídající barvu těmto stavům lze nastavit zvlášť pro každý typ dokladu v modulu Objednávky.
07.09.20182019.1Dialogová okna typu Windows 2008 a vyšší upravena tak, že jako prvé se zobrazuje to dialogové tlačítko, které se má použít defaultně.
05.09.20182019.1Do programu pro lepší možnost komunikace se zákazníky zabudován Messsanger - Zprávař. Výhodou tohoto vestavěného řešení oproti zasílání informací pomocí e-mailu je mnoho. Mezi nejpodstatnější určitě patří, že zprávy se nezasílají, tedy není zapotřebí uchovávat jakékoliv osobní údaje jako je e-mailové adresa, IP adresa atd., ale zprávy si vyžaduje sám program. Tím také není nutné nastavovat žádné spam-filtry, není nutné se obávat chybných černých listin, je jistota, že v případě fungujícího internetu se zpráva u svého "adresáta" objeví. Každá zpráva je uložena na internetu a čeká, až si ji klient - program Harmonik - vyzvedne. Zpráva může být určena pro všechny uživatele programu, může být omezena jen pro určitý typ programu (např. Harmonik - komplet) nebo pouze pro určitou licenci (konkrétní firmu - například pokyny k obsluze objednaného zásuvného modulu do programu). Může ale být určena také pro určitou skupinu (např. hlavní účetní, mzdovou účetní, fakturantku atd.). Dokonce může být určena i jednotlivci na základě přihlašovacího jména do programu v rámci jedné konkrétní licence na základě poskytnutí těchto informací. Zprávy, které si program vyžádává cca v hodinovém intervalu z každého připojeného počítače, což v síti může představovat výrazně nižší interval, jsou uloženy do lokální sítě do datového úložiště SQL serveru. Každý uživatel připojený k SQL serveru, nebo po připojení k SQL serveru, je v případě, že se ho přijaté zprávy týkají, upozorněn plující zprávou na žlutém pozadí v levém dolním okně hlavní obrazovky. Plující informace kromě informace o nových zprávách na SQL serveru informuje také přihlášeného uživatele, které ID zpráv ještě nejsou přečteny. Na upozornění není nutné ihned reagovat, zprávy se nemažou. Lze si je tak přečíst až při nějakém příštím přihlášení nebo za nějaký vhodný časový interval. Každá zpráva je označena svým jedinečným ID kódem a předmětem, který přibližuje obsah zprávy. Vlastní zpráva může být napsána v textové (resp. RTF) formě a / nebo v PDF dokumentu. V okamžiku, kdy má uživatel zájem si zprávu přečíst, může provést dvojklik na upozorňovacím pruhu nebo použít funkci "Přečíst zprávy (F11)" dostupnou z hlavní obrazovky z menu "Klient". Zobrazí se dotaz, zda aktualizovat stažené zprávy pomocí dotazu na úložiště na internetu. Není zapotřebí odpovídat na dotaz kladně, zprávy se stahují ve výše uvedeném intervalu automaticky, ale je to možné. V tom případě je nutné počítat s určitou malou časovou prodlevou dle velikosti stahovaných zpráv. Poté se zobrazí malé informační okno se seznamem obdržených zpráv setříděné sestupně podle jejich ID. Nepřečtené zprávy jsou označeny tučným písmem (zároveň je v levém dolním oknu stále vidět žlutý plovoucí informační řádek, který seznam nepřečtených ID obsahuje také). Po jednotlivých zprávách v seznamu se lze pohybovat kurzorem. Zobrazené okno obsahuje tři tlačítka 'TXT', 'PDF' a 'Zpět'. Prvá dvě jsou dostupná dle formátu obsahu zprávy, lze si ji tedy přečíst v Textovém editoru a / nebo v PDF prohlížeči. Zprávy si lze vytisknout nebo uložit na disk. Po návratu z editoru je uživatel dotázán, zda se má zpráva označit jako přečtená. Přečtené zprávy jsou celou dobu dostupné svým adresátům, není je tedy nutné nijak pomocí e-mailů v rámci lokální sítě přeposílat kolegům či zálohovat, lze se k nim kdykoliv vrátit. Pomocí těchto zpráv se zasílají upozornění na změny zákonů, předpisů, vypršení certifikátů atd.. Některé z nich mohou obsahovat návody na nové části programu nebo vysvětlení dotazů, které by mohly zajímat širší okruh uživatelů. Mohou se i týkat aktualizací systému Windows, pokud se nějak dotýkají programu Harmonik, nové verze SQL serveru, replikací atd.. Oblastí může být mnoho.
31.08.20182019.1Formulář "Kontrolní hlášení" přejmenován na "Kontrolní hlášení - detail", který bude využíván pouze v případě, že uživatel bude chtít v datech editovat nebo jej vytisknout v PDF. Nově konstruovaný formulář "Kontrolní hlášení" využívá stejná data, obsahuje však jen úvodní stranu pro možnost zadání potřebných údajů k vygenerování XML nebo odeslání dat elektronicky. Protože neobsahuje obrovské množství prvků, které jsou v detailním kontrolním hlášení, je jeho načtení poměrně rychlé.
29.08.20182019.1Zapracován update SQL serveru na verzi 10.5
27.08.20182019.1Zapracován update SQL serveru na verzi 9.6.10.
17.08.20182019.1Funkce pro nastavování nástrojových lišt hlavního menu programu pro jednodušší obsluhu a zarovnávání doplněny o dvě funkce: "Nastavit pozici plovoucí lišty" a "Pozice tlačítka v rámci lišty". Prvá funkce je umístěna na popup-menu, které se volá z hlavní obrazovky programu a lze v dalším sub-menu určit o kterou se jedná lištu. Po zavolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání vrchního okraje lišty a levého okraje lišty. Tím je uživatel seznámen se současným umístěním zvolené lišty a její hodnoty může editovat nebo použít pro editaci pozice jiné lišty. Druhá funkce se volá z kontejneru lišty a umožňuje obdobné operace s tlačítkem lišty. Protože ale plocha lišty automaticky optimalizuje rozměry, je nutné tuto funkci používat uvážlivě. Doplněno automatické ukládání provedených změn u nástrojových lišt při ukončení programu.
16.08.20182019.1K současným funkcím pro ovládání umístění nástrojových lišt a jejich tlačítek na hlavní obrazovku byly doplněny nebo odstraněny následující úkony: Na liště Přepínače odstraněna tlačítka mající za úkol nastavit počáteční průhlednost hlavičky a panelu nástrojové lišty s tím, že průhlednost tlačítek byla dána nastavením hodnoty "Průhledná tlačítka" v Konstantách programu. Pro celkovou nepřehlednost byl odstraněn i tento přepínač v Konstantách. Funkce "Založit plovoucí lištu" doplněna o respektování bodu, z kterého byla tato funkce vyvolána a tak se lišta založí v takto definovaném bodě na obrazovce. Po založení jsou vždy hlavička lišty, její panel i její tlačítka nastavena jako neprůhledná. U každé nástrojové lišty lze na jejím panelu (mimo tlačítka lišty) zavolat okno (kontejner), které obsahuje všechna tlačítka z panelu aktivní nástrojové lišty. Pro lepši volání tohoto okna se doporučuje mít v tu chvíli vypnutou průhlednost nástrojové lišty. V kontejneru lze měnit pořadí tlačítek v rámci panelu nástrojové lišty a lze pro jednotlivá tlačítka pomocí popup menu nastavit jejich průhlednost nebo viditelnost, další vlastnosti tlačítek mohou být v budoucnu přidány. Tyto vlastnosti jsou nastaveny jako přepínače, lze je tedy měnit při každém vstupu do kontejneru lišty. Zůstala zachována možnost tlačítka z kontejneru "vyhodit" a tím tlačítko zrušit na této liště definitivně. Pomocí popsaných úprav lze tedy výrazně zvýšit přehlednost hlavní plochy - některá z tlačítek nástrojových lišt mohou být skryta, některá méně významná nastavena jako průhledná ve dvou variantách. Panel lišty může být ponechán jako neprůhledný, pak je naopak tlačítko zvýrazněno barvou panelu (barvu panelu nástrojové lišty bude v budoucnu možné nastavit) nebo nastaven jako průhledný a pak jsou tlačítka na ploše programu takřka neviditelná.
16.08.20182019.1Sekce "Nastavení el. podpisu nebo podání (EP,EPO,EET)" v hlavním menu programu změněna. Nově není zapotřebí rozlišovat, pro jaké účely (FÚ, ČSSZ, EET, podpis dokladů) se bude certifikát používat. Pro všechny bez rozdílu se může uživatel rozhodnout, zda certifikát nahraje k sobě na počítač do úložiště nebo do programu. Rozdíl bude z principu uložení v tom, že certifikát uložený v úložišti systému Windows bude možné použít pouze na počítači, kde je certifikát uložen a je tedy chráněn před použitím v síti od jiných uživatelů, nebo je uložen v programu (na SQL serveru v zabezpečené šifrované formě) a je pak dostupný všem uživatelům sítě, pak lze například firemní certifikát používat všemi uživateli. Certifikát uložený na serveru může být chráněn zadáním hesla pro použití, pak i v síti mohou tento certifikát použít pouze ti uživatelé, kteří takto zvolené heslo k použití znají. Heslo k použití lze zadat pouze jednou při importu certifikátu (vlastníkem či majitelem certifikátu) a pro potřeby změny hesla k použití je certifikát z programu zrušit a naimportovat znovu. Po vstupu do modulu se zobrazí mřížka se seznamem již pořízených Parametrů EPO, která obsahuje zvolený název Parametru, oblast použití Parametru a přihlašovací jméno uživatele. Celkový seznam všech již pořízených Parametrů je uveden z toho důvodu, aby pro případ zadávání nového Parametru uživatel viděl, které názvy Parametrů jsou již použity, protože každý název Parametru musí být jedinečný. Násobný však může být počet Parametrů pro jednoho uživatele a oblast, takto si lze připravit k použití více certifikátů a ten správný zvolit až v okamžiku odesílání dokumentu. Každý uživatel může vstoupit pouze do jím založeného Parametru. Nový Parametr se zadává přes funkci "Nový (F2)". Zobrazí se detail Parametru EPO. Je nutné zadat název Parametru, lze zadat další specifikace Parametru a je nutné zvolit oblast použití parametru. Spodní část detailu Parametru EPO v datové mřížce obsahuje seznam dostupných certifikátů. Zcela novým údajem je sloupec Úložiště, ve kterém lze nalézt dvě hodnoty: "Program " a "Windows". Hodnota "Program" sděluje, že tento certifikát je uložen v zabezpečené šifrované formě na SQL serveru a je dostupný (pokud nebylo zadáno heslo k použití) pro všechny uživatele programu v síti, hodnota "Windows" sděluje, že certifikát je uložen na právě používaném počítači v úložišti certifikátů systému Windows a že je možné jej použít právě jen z tohoto počítače. Pokud se vlastník certifikátu rozhodne, že chce povolit používání certifikátu v rámci sítě (mimo jiné certifikáty pro ČSSZ, EET atd.), lze jej nahrát na SQL server pomocí funkce "Nový (F2)". Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru s certifikátem a po jeho zvolení je nutné zadat heslo k certifikátu, které se dále do programu nikam neukládá. Následně se zobrazí již dříve popsaný závěrečný dialog s dotazem, zda "Při použití certifikátu vyžadovat heslo". Výběr, který certifikát Parametr EPO při svém použití použije certifikát, se provede nastavením kurzoru na odpovídající řádek mřížky. Pro lepši přehlednost se údaje vybraného certifikátu zobrazí v textových polích v horní části Parametru EPO.