Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
20.01.20222022.11Tisková sestava Detailní výplatní lístek rozšířena o zobrazování údajů počet dnů (MS581.X) a Kč/dny (MS582.X) pro rozpis výpočtu MS589.X Praktické využití této změny je především pro zobrazení z jakých položek/částek se skládá výpočet stravenkového paušálu nebo cestovného. Oba uvedené případy spadají do skupiny mzdových složek typu neovlivňující čistou mzdu.
20.01.20222022.11Přidány nové formuláře pro mzdy Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tiskopis 5457/B – vzor č. 2, Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 - vzor č. 24, Příloha č.1 - Počet zaměstnanců - tiskopis 5490/1 - vzor č. 21, Příloha č.2 - Přehled souhrnných údajů - tiskopis 5530 - vzor č. 15, Příloha č.3 - Přehled souhrnných údajů - tiskopis 5530 - vzor č. 17, Příloha č.4 - Příloha k vuúčtování - tiskopis 5531 - vzor č. 12, Potvrzení o zdanitelných příjmech - tiskopis 5460 – vzor č. 30, Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou - tiskopis 5460/A – vzor č. 9, Výpočet daně a daňového zvýhodnění - tiskopis 5460/1 – vzor č. 26, Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (18 01 01 820)
17.01.20222022.111Replikace dat aktualizovány na verzi 3.13.3.
14.01.20222021.1616V modulu Evidence vozidel doplněn formulář "Přiznání k silniční dani (vzor 18)" a k němu příslušný předpis pro vytvoření XML.
16.12.20212021.114Tiskové sestavy typu Příkaz k úhradě ve mzdách a generování elektronického příkazu k úhradě z mezd do modulu Příkaz k úhradě, bylo rozšířeno. Nyní je možné generovat příkaz k úhradě jen pro vybrané zaměstnance. Výběr zaměstnaců je možné provést, kromě F8 nebo ALT+F3, také pomocí SHIFT+F3, čímž je možné vybrat zaměstnance podle hodnot z personalistiky nebo z mezd. Tímto způsobem si např. můžete vybrat všechny zaměstnance patřící pod nějaké středisko a jen pro vybrané připravit příkaz k úhradě. Podmínka pro vytvoření příkazu k úhradě pro vybrané zaměstnance je, že v pohledu, který se zobrazuje před každým generováním nebo tiskem, zvolíte z výběrového boxu "Výběr do příkazu dle druhu odvodu" možnost "Mzdy". Tím se do příkazu dostanou pouze data zaměstnanců, představující doplatek mezd nebo srážky (exekuce, penzijní pojištění, půjčky atp.)
14.12.20212021.114Nově lze na složce MS943 nastavit, aby se rozpadala na středisk/zakázky. Pokud evidujete mzdy na střediska/zakázky a potřebujete, aby se zákonné pojištění také evidovalo po střediscích/zakázkách, zapněte si vlastnost v číselníku mzdových složek.
13.12.20212021.114Tiskové sestavy přehledu zdravotního (stručný, podrobný měsíční, po měsících) opraveny, aby se zobrazovaly zaměstnanci na HPP nebo jednatelé, i když nemají základ zdravotního, jenž zajišťuje účast na zdravotním pojištění, např. z důvodu dlouhodobé nemoci apod.
01.12.20212021.16Šablony dokladů pro modul Fakturace doplněny o novou proměnnou typu přepínač. Uživatel může v šabloně zvolit, zda výchozí hodnotou pro generování údaje Splatnost a pro generování údaje DatumDPH je systémové datum počítače (proměnná není zvolená - zaškrtnutá) nebo zda pro tato generování se převezme hodnota proměnné Datum generovaného dokladu. Výchozí variantou je přebírání hodnot z proměnné Datum generovaného dokladu.
29.11.20212021.16 Protože je program Harmonik již delší dobu v rutinním provozu a existují servery, na kterých jsou uloženy stovky firem, vznikla potřeba mít možnost jejich hromadné administrace. Z tohoto důvodu vznikl nový modul "Reorganizace uspořádání" dostupný z hlavního menu programu z nabídky "Server / SQL server / Reorganizace uspořádání. Tento nový modul umožňuje neomezený počet definic přesunů firmy z jedné databáze do druhé. Jako podpůrné vznikly další funkce modulu: založení firmy v nějaké z existujících databází nebo v zcela nové databázi a zrušení firmy v zadané databázi, ošetřeno je i zrušení databáze. Pokud je rušená firma v databázi jediná, je zrušení databáze automaticky doplněno. Protože se jedná o zcela zásadní a nevratné operace, je přístup do modulu chráněn systémovým heslem a navíc v rámci serveru může používat tento modul Reorganizace uspořádání pouze jeden uživatel, pro ostatní uživatele se v tomto případě v rámci sítě stane modul nedostupným. V rámci této změny byla v hlavním menu programu v sekci "Nastavení / Databáze a firmy" zrušena podnabídka Založení firmy. Ta obsahovala funkci "Založení firmy" a "Založení skupiny firem". Posledně jmenovaná funkce je vznikem modulu "Reorganizace uspořádání" překonána, protože funkce umožňovala vícenásobné dávkové založení firem pouze na aktuálním serveru, ale nový modul není nijak při dávkovém zakládání firem kombinací databází omezen. Funkce "Založení firmy" byla přesunuta z podmenu Založení firmy o úroveň výš. Tak jsou všechny operace s firmou v rámci databáze přehledněji vedle sebe. Po spuštění modulu "Reorganizace uspořádání" je vyžádáno zadání systémového hesla a poté zobrazena mřížka seznamu definic povolených akcí. Do detailu již vytvořené definice (například pro možnost editace) se lze dostat funkcí "Přehled / Detail (Shift+F10)". Novou definice lze založit pomocí funkce "Nový záznam (F2)", Zobrazí se proměnné definice, jejichž vyplněním se zároveň definuje typ akce předpisu. Tento typ je určen vyplněním čtyř komboboxů. Jaké jsou povolené kombinace vyplnění údajů, zobrazuje grafická nápověda v horní části Detailu. Tmavě zelená (zatržená) okénka symbolizují vyplněný údaj. Prvním údajem v detailu definice je proměnná Pořadí. Hodnota se předvyplní tak, aby se jednalo o jedinečný údaj. Její hodnotu lze uživatelsky měnit. Následně se očekává vyplnění některých ze zmíněných čtyř komboboxů dle vrchní grafické nápovědy, zatím se vyplňují maximálně tři naráz. Pro funkci "Založení firmy" musí být definován i Typ firmy pro založení. Kontrolní údaj "Akce", zobrazený po vyplnění všech potřebných proměnných, zobrazí typ akce definice. Pro větší přehlednost lze zadat i poznámku. Pořizování nového záznamu nebo jeho editace se ukončí pomocí funkce "Přehled / Detail (ShiftF10). Všechny vyplněné údaje jsou přehledně vyplněny v datové mřížce modulu. Editovat nelze proměnné "Typ operace" a "Provedeno". Sloupec Provedeno označuje ty záznamy, které již byly vykonány a pro další činnosti nemají výkonný význam. Tím je umožněno, aby přehled mohl být současně i archivem definovaných operací a již vykonané definice nebylo nutné z modulu rušit. Pokud by bylo zapotřebí nebo výhodné údaj o provedení akce definice odstranit, a připravit tak operaci opět k vykonání definice, lze k tomu použít funkci "Zrušení data provedení (Ctrl+Del)". Zrušit lze samozřejmě i celou definici pomocí funkce "Zrušení záznamu (Shift+Del)". Modul disponuje také celým komplexem nástrojů pro výběry. Vlastní provedení definic lze spustit pomocí funkce "Provedení změn (Ctrl+P)". Tato výkonná funkce má tři části části. Prvá se věnuje kontrole definic, které lze uživateli nabídnout k provedení. Pokud není definován uživatelský výběr, nabídnou se uživateli všechny zadané definice, vyjma těch, které nemají vyplněn údaj Pořadí nebo naopak mají vyplněn údaj Provedeno a u kterých se nezjistí nějaká logická chyba (zdroj dat neexistuje atp.). Tento výběr je uživateli nabídnut uživateli nabídnut k úpravě. Zadat lze výčet pořadí (1-5) nebo vyjmenovaná pořadí (1,2,3,4,5) nebo jejich kombinace (1-3,4,5). Nabídnutý výběr lze odmítnout tlačítkem Zpět. Tím se funkce "Provedení změn (Ctrl+P)" ukončí a nespustí se třetí výkonná část. Uživatel se má možnost přepínat mezi zobrazeným logem kontrol a výběrů a mezi seznamem definic funkcí "Log reorganizace definic (Ctrl+F10)" a provádět další potřebné změny a případně spustit funkci "Provedení změn" pro kontrolu znovu. Pokud uživatel nabídnutý výběr zedituje a potvrdí, či jen potvrdí, tlačítkem "Ok", je spuštěna výkonná část definic. Jednotlivé příkazy jsou opět před jejich vykonáváním kontrolovány, protože se situace na serveru mezitím mohla změnit, a následně provedeny. Všechny úkony jsou logovány do modulu "Reorganizace uspořádání" a i do logu serveru. V případě potřeby je tedy lze dohledat.
18.11.20212021.16Upraven princip pro přebírání vlastního účtu (v seznamu účtů v Parametrech programu) účtované firmy. V případě, že vlastní účet není přebírán v rámci šablony. zkontroluje se počet těchto záznamů s vyplněným pořadím. Pokud existuje právě jeden účet, je převzat bez ohledu na pořadové číslo. Pokud je těchto údajů víc, převezme se se účet s pořadovým číslem jedna. V opačném případě se údaj nechá nevyplněný a uživatel jej musí převzít ručně. Ve variantě, že je vlastní účet v šabloně vyplněn, je jeho existence v Parametrech programu při přebírání zkontrolována a účet je převzat. V opačném případě se údaj nechá nevyplněný a uživatel jej musí převzít ručně.
18.11.20212021.16V šablonách modulu Fakturace lze zadat také údaje do proměnných Text nad a Text pod. Jejich použití a chování je odlišné od ostatních proměnných v šabloně, ale stejné pro obě proměnné. Pokud není zvolen přepínač Převzít Text xxx, nezáleží na tom, co je v šabloně vyplněno a program při operacích pořizování se vzorem či kopie převezme obsah proměnné ze vzoru, nebo z jednotlivých vzorů, či v rámci operace kopie. Pokud naopak je přepínač zvolen a v proměnné Text xxx není uveden žádný obsah, program převezme údaj Text xxx z prvního vzoru a vloží jej do všech dalších vygenerovaných dokladů. Toto je vynucená vlastnost k předpokládanému použití a tedy že pokud uživatel má přepínač Převzít Text xxx zaškrtnut, má také vyplněnu šablonu textem, který chce přebírat. Tento text se převezme do všech generovaných dokladů. Aby nebylo nutné tento text při každém použití šablony měnit, lze v textu použít zástupný znak #, a to i několikrát v textu. Program se pak na úvod této činnosti dotáže na aktuální náhradu za znak(y) # a jednou takto upravený text vloží do všech generovaných dokladů. Příkladem text může být "Fakturujeme vám za období # práce provedené v budově #. Fakturované částky vycházejí z ceníku #".
16.11.20212021.16Moduly Příjem na sklad a Výdej ze skladu doplněny o systém možnosti zpracování sestav typu Excel. Modul Příjemka navíc doplněn o sestavu typu Excel s názvem "Příjemka" a modul Výdejka doplněn o sestavu typu Excel s názvem "Výdejka".
12.11.20212021.16Stručný návod obsluhy v modulu Fakturace týkající se upraveného způsobu práce se šablonami:

po vybrání x dokladů (jeden doklad není zapotřebí vybírat, je to ten, na kterém je umístěn kurzor, ze seznamu faktur), lze v tlačítkové liště (obdobně v menu modulu ) funkci "Kopie (Shift+F2)". Zobrazí se obrazovka pro nastavení parametrů kopírování (obdobně pro Dobropis a Vyúčtování zálohy).
Vzhled obrazovky pro nastavení parametrů záleží na nastavených parametrech, počtu šablon uživatele pro ten který způsob použití a je tedy specifická pro každého uživatele.
Vybraný či vybrané doklady jsou zobrazeny přehledně pod tlačítkovou lištou v šedé mřížce, navíc pro zamezení chyb je nad příkazovým tlačítkem (Kopie atp.) v pravé tlačítkové liště nahoře v jedovaté nepřehlédnutelné fialové barvě je dokumentován rozsah výběru, běžné označení je pod touto šedivou datovou mřížkou.
Pokud pro daný úkon (kopírování, vyúčtování a dobropis) existuje více jak jedna šablona, zobrazí se jejich seznam v bílé mřížce pod datovou šedou obsahující vybrané doklady. Tato bílá mřížka poskytuje možnost výběru všech připravené šablony pro zvolený úkon (kopírování, vyúčtování a dobropis). Pokud je k dispozici právě jedna šablona, bílá mřížka není zobrazena. To nastane například v tom případě, že pro úkon kopírování je nadefinována právě jedna šablona, nebo není nadefinována žádná předpřipravená šablona. Pokud neexistuje žádná předpřipravená šablona, program vytvoří obecnou, tedy vždy existuje minimálně jedna šablona. Že se jedná o připravenou univerzální šablonu lze poznat z jejího názvu, kdy se šablona jmenuje "Šablona (xxxxx)", kde xxxxx je název úkonu, tedy například Kopie.
Šablony v programu jsou nyní dvojího typu. Jedná se v prvé řadě o šablony standardní, které lze připravit v Číselníku šablon pro fakturace nebo přímo z modulu Fakturace přes nabídku Faktury / "Šablony faktur (Shift+Ctrl+F10)". Tyto šablony jsou k dispozici všem uživatelům, resp. těm, kterým je určena pomocí nastavení "Povolené šablony" dostupného z Číselníku šablon pro fakturace. Protože ale nyní lze pro co nejrychlejší a nejpohodlnější práci si tyto standardní šablony před chystaným úkonem (kopírování, vyúčtování a dobropis) upravit, byly zavedeny tzv. dynamické šablony, které vzniknou kopií šablon standardních a jsou určeny jen pro aktuálního uživatele. Tím je zabezpečeno, že není upravována tzv. standardní šablona a tak nejsou změny promítnuty ostatním uživatelům pracujícím ve stejné firmě síťově. Platnost dynamických faktur je omezena pouze na dobu, po kterou existuje modul Fakturace. Lze se tedy přepnou do jiného modulu, lze modul Fakturace ukončit funkcí "Zpět (Ctrl+X)", ale pokud se modul ukončí pomocí křížku v pravém horním rohu, či se použije z hlavního menu Klient funkce "Zavřít všechna dokovatelná okna", jsou dynamické šablony uživatele zrušeny a při příštím použití modulu Fakturace budou opět vytvořeny ze standardních šablon. Pokud se uživatel domnívá, že se jedná o specifickou šablonu, která by se hodila použít opakovaně, může svou dynamickou šablonu uložit do standardních pomocí funkce "Uložení do číselníku". Přitom je nutné si uvědomit, že tuto šablonu nyní vždy uvidí všichni uživatelé dané firmy a proto je vhodné při jejím ukládání použít vhodný a výstižný název šablony k uložení.

Pod mřížkou šablon (pokud je zobrazena, jinak pod datovou mřížkou vybraných dokladů) se nachází panel přepínačů pro zvolenou šablonu. Pokud tedy je pro daný úkon a uživatele dostupných více šablon k použití, je nutné nejdříve zvolit, kterou šablonu chce uživatel použít a teprve následně lze její hodnoty na panelu přepínačů měnit.
V levé horní části je název vybrané šablony. Ten je vhodné vždy v případě více šablon k výběru pečlivě zkontrolovat a pak lze případně přistoupit k modifikaci parametrů. Z toho vyplývá, že je vhodné mít pro opakující se typy činností vhodné mít uloženy různé typy šablon, aby nebylo nutné se jejich modifikací, či ještě hůře, modifikací vystavených dokladů nadále zaobírat.
Velmi podstatným parametrem šablony je "Vzor po pořízení a kopii dokladu". Jak velmi stručný nadpis se pokouší sdělovat, lze unikátní klíč, který je dostupný v detailu každého dokladu v modulu Fakturace, lze zadat do šablony a tak tento zadaný doklad (jeho klíč) využít jak k pořizování nového dokladu s předvyplněnými hodnotami ze zadaného vzoru, tak i ke kopírování, kdy opět ke zvolenému vzoru dokladu se vybere odpovídající množina odběratelů (např. za poskytované služby) a vygeneruje se naráz pro všechny odběratele faktura, pokud je vybráno více faktur, vygenerují se pro všechny odběratele všechny vybrané doklady.
Dalším parametrem vztahujícím se ke zdroji dat (vzoru, vybraným dokladům) je přepínač "Nepřebírat ze vzoru Typ dokladu".
Následující parametry se již vztahují ke generovanému dokladu. Prvním z nich je "Typ generování údaje Datum" lze zvolit:
- doklad bude vystaven k poslednímu dni předchozího měsíce
- doklad bude vystaven k prvnímu dni aktuálního měsíce
- doklad bude vystaven k poslednímu dni aktuálního měsíce
- doklad bude obsahovat datum dne, kdy je doklad vystavován
- program se dotáže na datum, který se má vyplnit jako datum vystavení
- zadat lze také číslo dne, k němuž se doklad vydá v aktuálním měsíci
Ovlivnit lze datum vystavení také tak, aby v případě, že se například vždy vystavuje k 14. aktuálního měsíce, nebyl vystaven v sobotu neděli či svátek. K tomu musí být v programu vygenerován kalendář, kde jsou (automaticky) tyto dny vyznačeny. Zvolit lze varianty
- místo soboty generovat před, ostatní svátky po
- vždy generovat datum vystavení před datem nepracovního dne
- vždy generovat datum vystavení po datu nepracovního dne
Neméně podstatným parametrem je "Typ generování údaje Splatnost". Nastavit lze možnosti
- doklad je splatný vždy k poslednímu dni v měsíci
- doklad je splatný k prvnímu následujícího měsíce
- doklad je splatný k poslednímu následujícího měsíce
- datum splatnosti se vypočítá. K datu vystavení se připočte počet dní splatnosti vybraného odběratele, nemá-li tento údaj vyplněn, připočte se počat dní splatnosti ze šablony pod přepínačem "Typ generování údaje splatnost". Není-li vyplněn ani tento údaj, převezme se počet dní splatnosti z Parametrů programu
- datum splatnosti se neuvede
Ještě větší důraz je nutné brát na správné nastavení přepínače "Typ generování údaje Datum DPH". Datum DPH lze generovat
- datum plnění je posledního minulého měsíce
- datum plnění odpovídá (je stejné) datu vystavení dokladu
- datum plnění se chová dle data DPH vzorového dokladu
- datum plnění se nevyplňuje
Do šablony pro generování údajů nového dokladu lze vyplnit i Odběratele. Tím lze vytvořit šablonu pro opakované doklady na odběratele včetně všech parametrů a vyhnout se tak kopii minulého obdobného dokladu a množství aktualizací.
Pro nový doklad lze vyplnit Účet odběratele, Činnost, Konstantní symbol, Způsob úhrady, Jazyk a i Druh DPH. Pokud jsou údaje v šabloně vyplněny, jsou při pořizování dokladu ze šablony převzaty a odpovídající údaje přeskočeny.
Dalším nastavením na panelu přepínačů je možnost definice, zda ceny za generovaný doklad jsou "Ceny dokladu včetně DPH".

Nastavit lze i způsob generování položek při pořizování nebo pro daný úkon (kopírování, vyúčtování a dobropis). K tomuto účelu slouží přepínač "Typ generování položek dokladu.....". Volit lze z následujících variant:
- "všechny položky, u položek bez stavu na skladě nepřenášet typ položky". Tato varianta generování položek zkopíruje ze vzoru nebo vybraného dokladu všechny položky vyjma skladových, kde zkoumá, zda jsou skladem. Pokud nikoliv, položku rozdělí na část, která skladem je a na zbytek, který je také vygenerován, ale tento vygenerovaný doplněk je zapsán bez typu položky
- "všechny položky služeb a všechny skladové položky, které jsou kompletně na skladě". Vygenerují se ze vzoru nebo vybraného dokladu všechny položky vyjma skladových, ze skladových se generují pouze ty, které jsou plně na skladě
- "skladové položky, které jsou kompletně na skladě". Vygenerují se ze vzoru nebo vybraného dokladu všechny skladové položky, které jsou plně na skladě
- "pouze položky služeb". Ze vzoru nebo vybraného dokladu se převezmou pouze položky dokladu, které mají vazbu na služby
- "všechny položky, nepřenášet typ položky". Varianta, která ponechává z důvodu kompaktibility s předchozí verzí zkopírování všech položek dokladu bez dalšího zkoumání a k těmto položkám nepřiřadí typ
- "všechny položky zadaného odběratele, nepřenášet typ položky" způsobí vygenerování položek dokladu bez ohledu na zadaný vzor nebo vybraný doklad vygenerování všech položek, které kdy byly zvolenému odběrateli fakturovány. K položkám se nepřenáší typ dokladu. Tato volba je dobrá pro případy, kdy se pro daného odběratele stále fakturují stejné položky, pouze se například upravuje rozsah nebo některá z položek se nepoužije (smaže).
Je možné navíc kopírovat i nastavení pro generování mezd (např. nějaké procento z fakturované částky položky určitému pracovníku nebo skupině pracovníků.

Všechny šablony mohou být určeny jen nebo i pro následující operace:
- pořizování dat (Nový doklad)
- kopírování dat (Kopie)
- kopírování dat s výběrem adres (Kopie s výběrem adres)
- vyúčtování zálohy (Vyúčtování zálohy)
- dobropis (Dobropis)

Je vhodné zdůraznit, že generování hlavičky dokladu probíhá tak, pokud je nastaveno, že se nejdříve zkopírují hodnoty všech proměnných ze vzoru nebo vybraného dokladu a pak ve druhé fázi se takto získané údaje buď ponechají nebo přepíšou hodnotami z použité šablony, pokud jsou vyplněny. Položky dokladu se generují pouze jednofázově, tedy se zkopírují dle zvoleného typu generování v šabloně a zároveň se odpovídajícím způsobem upraví počty nebo typy položek.

Pro uživatele, kteří jsou zvyklí na starý způsob kopírování, kdy se přenášelo minimum údajů a uživatel si teprve následně u všech dokladů údaje ručně doplňoval nové hodnoty, je vhodné následující nastavení u některé ze šablon: Typ generování údaje pro Datum nechat nevyplněný, případně nastavenou volbu smazat pomocí tlačítka pod přepínačem "Žádný z údajů". Mít zvolený přepínač "Nepřebírat ze vzoru Typ dokladu" Pro "Typ generování položek dokladu dle indexu nebo vybraného dokladu" mít zvolenu nabídku "všechny položky, nepřenášet typ položky" Údaj pro typ Dokladu mít nevyplněn, což je u programem generovaných šablon zabezpečeno. Pokud tato proměnná má vyplněn údaj "Doklad", je zapotřebí nastavení zpřístupnit tlačítkem "Zpřístupnění doplňujících údajů" Zvolen přepínač Kopírování dat
10.11.20212021.16V modulu Mezd upraven import dat s variantní možností vytváření kalendářů pro importovaná data. Doplněna vizualizace průběhu importu dat.
08.11.20212021.16 Modul Fakturace má přepracovaný způsob pořizování nebo kopírování (Kopie, Dobropis, Vyúčtování) dokladu. Obecně platí, že nejdříve se při kopírování (nebo pořizování, pokud je vyplněn index) přeberou údaje ze vzorového dokladu a pak se doplní údaji ze šablony. Tyto proměnné se následně při pořizování dokladu kurzorem přeskočí a tak lze při pečlivém a promyšleném vyplnění šablony vystavovat nové doklady až pouze na jeden "Enter".

Je nutné upozornit na specifické používání proměnných "Datum splatnosti" a "Typ dokladu", jejichž nastavení je trochu odlišné v módu pořizování dokladu ("Nový doklad [F2]") a Kopírování dokladu (Kopie, Dobropis, Vyúčtování) ("Kopie [Shift+F2]").
Pro datum splatnosti platí tříúrovňové pravidlo, nejvýše je údaj Splatnost v rámci Odběratele, pak údaj Splatnost v rámci šablony a nejníže údaj Splatnost v rámci Parametrů programu. Tato hiearchie se navíc uplatní pouze v případě, že v šabloně je pro proměnnou "Typ generování údaje Splatnost" nastavena volba "Datum + splatnost", jinak se uplatní napevno nastavené hodnoty šablony pro vyplnění údaje Splatnost. Při pořizování nového dokladu, pokud není vyplněn Index vzoru, se nejdříve uplatní pravidlo pro Splatnost tak, že není znám Odběratel, tedy nejvyšší úroveň nemůže výběr ovlivnit. Pokud následně vybere uživatel Odběratele, je pravidlo pro Splatnost uplatněno znovu při opuštění proměnné DIČ v adrese odběratele. Tento druhý výběr se opakovaně může provádět, pokud se při pořizování omylem zadá jiný Odběratel. Pokud se Odběratel opravuje už v rámci pořízené hlavičky dokladu, není pravidlo pro změnu Splatnosti aplikováno. Pokud je při pořizování pomocí Indexu již Odběratel známý, což platí většinou i v rámci funkce Kopie, je údaj Splatnost uplatněn rovnou ve všech třech úrovních a na proměnné Adresa se již kurzor nezastavuje.
U opakovaně prováděných fakturací pro větší skupinu odběratelů může být výhodné mít možnost vystavit faktury naráz celé skupině odběratelů a teprve později tyto faktury upřesňovat nebo dokonce se o některém z odběratelů rozhodnout, že v tomto cyklu mu nebude faktura vůbec vystavena a tedy ji mít možnost ještě zrušit. Toho lze docílit v případě, že není v nových dokladech zadán Typ dokladu (a tedy ani číslo dokladu v pořadí generování skupiny pro automaticky číslované dokladové řady) a pokud je podstatný datum vystavení a není vhodné, aby byl pro celou generovanou skupinu stejný, tak i prázdný datum dokladu. Tohoto cíle zle dosáhnout dvojím způsobem: vybrat z minulého období onu fakturovanou skupinu, což může být problém, pokud bylo nefakturováno větší množství Odběratelů, nebo v šabloně nachystat Index nejobsáhlejšího dokladu, použít v rámci funkce Kopie (Shift+F2) nabídku Kopie s výběrem adres, kde lze mít onu skupinu označenou a generovat tak stále stejnou množinu dokladů. Aby se však v obou případech dosáhlo cíle, musí být zvolen přepínač "Nepřebírat Typ dokladu" a zároveň nemít pro nový doklad zvolen žádný typ Dokladu v nastavení Doplňující údaje. Variantně dle výše uvedeného textu lze použít tlačítko "Žádný z údajů" pro proměnnou Typ generování údaje Datum. Pokud není stanovena žádná šablona pro Kopírování (nastavený stav programu), vytvoří se pro Kopie Dynamická šablona, která nemá typy dokladu vyplněné a tedy není nutné měnit Doplňující údaje šablony.
05.11.20212021.16 Modul Fakturace používá Šablony jak pro pořizování dokladů, tak i pro jejich kopírování atp.. (Vyúčtování, Dobropis ...). Šablony jsou nyní rozsahem výrazně rozšířeny a lze je použít k předdefinovaní mnohem více údajů (proměnných).
Protože nově šablony lze editovat i během pořizování dokladů, aby co nejvíce usnadnily rutinní činnost uživatele, jsou zavedeny dvě varianty šablon. Klasická šablona (stejná jako dosavadní) slouží pro všechny uživatele současně a lze ji dopředu upravovat či pořizovat v Číselníku šablon nebo v modulu Fakturace přes funkci Faktury / "Šablony faktur (Shift+Ctrl+F10)". Pro šablony lze nyní označit také oblast použití, k dispozici jsou volby "Pořizování dat", "Kopírovaní dat", "Kopírovaní dat s výběrem adres", "Vyúčtování zálohy nebo Dobropis". Podle právě prováděného úkonu se nabízejí k použití odpovídající šablona nebo skupina šablon. Pro možnost úpravy šablony neovlivňující ostatních uživatele je zaveden pojem Dynamická šablona. Pokud existuje Klasická šablona pro zvolený typ úkonu, vytvoří se Dynamická šablona, která je určena pro každého přihlášeného uživatele zvlášť a jejíž údaje může dle potřeb uživatel průběžně měnit, aniž by zasáhl do práce jiným uživatelům. Teprve v okamžiku, kdy jsou nastaveny všechny údaje šablony, lze provést výkonný příkaz Pořizování dat, Kopírovaní dat, Kopírovaní dat s výběrem adres, Vyúčtování zálohy nebo Dobropis. Pokud Klasická šablona pro daný úkon neexistuje, vytvoří se prázdná Dynamická šablona, kterou lze opět editovat. Každou dynamickou šablonu je možné uložit jako Klasickou šablonu, všechny ale musí mít jednoznačný Název šablony.

Kromě názvu šablony lze v proměnné Pořadí určit, na jaké pozici se bude šablona v seznamu objevovat. Určit lze způsob vytvoření Data vystavení dokladu promocí proměnné Typ generování údaje Datum. Nastavit lze vygenerování data vystavení Posledního minulého měsíce (tedy 28./.29., 30., 31), 1. aktuálního měsíce, Posledního aktuálního měsíce, Aktuální datum (aktuální datum počítače), Zadané datum (program se na datum dokladu zeptá během výkonného příkazu) nebo Zadaný den aktuálního měsíce, který se zadá v šabloně do proměnné Den. Aby bylo možné nastavit například den vystavení vždy na 15. v měsíci, ale zároveň aby to nebylo o víkendu, byla do šablony vestavěna proměnná Ovlivnění generování volným dnem. Nastavit lze hodnoty So před, ostatní za datem (pokud vyjde datum vystavení na sobotu, vystaví se doklad s datem vystavení před sobotou, pokud vyjde na neděli, vystaví se s datem dne po neděli, volit lze aby se v tomto případě nastavil doklad se dnem vystavení před víkendem nebo po víkendu (Před datem nepracovního dne, Za datem nepracovního dne). Pro použití Ovlivnění generování volným dnem musí být v předstihu vygenerován v programu příslušný Kalendář. Pro údaj Splatnost lze nastavit Posledního aktuálního měsíce, 1. příštího měsíce, posledního příštího měsíce, datum splatnosti určit dle data vystavení a údajů v adrese Odběratele, Dní splatnosti v šabloně dokladu nebo v Parametrech programu. Obdobně lze nastavit způsob generování data DPH v dokladu, pokud má být vygenerováno. Lze zadat Posledního minulého měsíce, z údaje Datum dokladu nebo stanovit datum dle údajů dokladu. Pokud tyto typy generování proměnných typu datum nejsou nastaveny, v generovaném dokladu se tyto proměnné neovlivní. Zvláštní pozornost si zaslouží proměnná "Index pořízené faktury ze seznamu dokladů jako vzor k převzetí (kopii) údajů." V detailu každého dokladu modulu Fakturace je nyní dostupný index dokladu, který jednoznačně identifikuje každý doklad. Pokud se do šablony zadá index vybraného dokladu, jsou při pořizování nového dokladu nebo kopii dokladu(ů) převzaty do nových proměnných hodnoty vzoru. Tento postup je pro nový doklad jednodušší než jeho kopie, protože není nutné vzor vybírat a po jeho zkopírování formou výběru odpovídající šablony, jsou vzorové údaje zkopírovány a uživatel je může velmi rychle editovat, neboť se nachází stále v jediném detailu nového dokladu. Ke stejnému účelu lze použít údaje Text nad položkami a Text pod položkami, kde lze předepsat vzor textu. Do předepsaného textu lze doplnit neomezený počet znaků #, které jsou uživateli před zahájením výkonných procesů nabídnuty k nahrazení. Lze tedy zadat například text "Fakturujeme za období # níže uvedené zboží k odběru ze skladu #". Před generováním dokladu se zadá např. "11/2021" a "Průhonice". Dalším významnou proměnnou je "Typ generování položek dokladu dle indexu nebo vybraného dokladu". Význam nastavení je obsažen v názvu nastavení, a to "Všechny položky, u položek bez stavu na skladě nepřenášet typ položky", "Všechny položky služeb a všechny skladové položky , které jsou kompletně na skladě", "Všechny skladové položky, které jsou kompletně na skladě", "Pouze položky služeb", "Všechny položky, nepřenášet typ položky (původní jedinná možná varianta v kopii dokladů v modulu Fakturace) a všechny položky zadaného odběratele, nepřenášet typ položky (pokud je v šabloně přednastaven Odběratel, vygenerují se do nového dokladu všechny již někdy vystavené položky, které lze buď doplnit počtem a typem nebo je z dokladu odstranit. Nabídka je vhodná pro malý počet opakovaně vystavovaných typů položek. Není-li vyplněna žádná z nabídek Typu generování položek, žádné položky se nevystaví, resp. nezkopírují. Tato nastavení se mohou upřesnit následujícími přepínači: "Datum DPH generovat dle existence ve vzoru" (datum DPH se dle nastavení generuje pouze u těch dokladů, které mají datum DPH obsažen, u jiných se vygeneruje prázdné datum DPH. Ovlivnit, zda fakturované částky jsou včetně daně, lze přepínačem "Ceny včetně DPH". Přebírání předchystaných údajů (viz výše) v údajích Text nad položkami lze nastavit "Přebírat text nad položkami". Přebírat tedy lze i prázdný údaj (například pro vymazání textu z přebíraného údaje). Totéž platí i pro proměnnou Text pod položkami. Zda se při použití šablony má zastavit na údaji Datum, lze definovat přepínačem "Enter na údaji Jazyk". Uživatel se může rozhodnou také rozhodnout, zda v položkách položek dokladů zkopírovat ze zdroje také podklady pro mzdy. Neposledním přepínačem, co se týká významu, je přepínač "Nepřebírat Typ dokladu". Tím se nepřebere z původního dokladu Typ dokladu a dle nastavení proměnné Doklad se může vygenerovat doklad, který nemá nastaven typ dokladu a ani převzato číslo dokladu. Společně se správně nastaveným Typem dokladu lze generovat také doklady bez data vystavení a tak dosáhnou i s typem generování položek kompaktibility s předchozí verzí programu. Za pozornost ještě rozhodně stojí tlačítko "Zpřístupnění doplňujících údajů", které umožní editovat typy dokladů pro jednotlivé přenosy dokladu nebo zadat rozsah platnosti editované šablony.
01.11.20212021.16Doplněna pravidla pro použití nastavení Data splatnosti v modulu Fakturace. Pokud se zakládá nový doklad, přebírá se Datum splatnosti z šablony. Pokud se pak převezme mimo šablonu adresa a výsledné Datum splatnosti je větší než původně nastavené šablonou, převezme se Datum splatnosti z Adresáře firem, jinak se ponechá původní.
29.10.20212021.16Drobně změněn vzhled modulu Pomocný deník, modul se důsledně vyplňuje systémem "shora dolů", všechny údaje týkající se účtované firmy jsou sdruženy a jsou graficky označeny obdobně ostatním modulům.
27.10.20212021.15Podpora kódových stránek pro importy rozšířena: Latin1, Armscii8, Ascii, Cp850, Cp852, Cp866, Cp1250, Cp1251, Cp1256, Cp1257, Dec8, Geostd8, Greek, Hebrew, Hp8, Keybcs2, Koi8r, Koi8u, Latin2, Latin5, Latin7, Macce, Macroman, Swe7, Utf8, Latin3, Latin4, Latin6, Latin8, Iso8859_5, Iso8859_6, Cp1026, Cp1254, Cp1255, Cp1258, Cp437, Cp500, Cp737, Cp855, Cp856, Cp857, Cp860, Cp862, Cp863, Cp864, Cp865, Cp869, Cp874, Cp875, Iceland, Big5, KSC5601, EUC, GB2312, S_0208, Latin9, Latin13, Cp1252, Cp1253, Cp775, Cp858
14.10.20212021.1512Do modulu Deník zapracována podpora pro uživatele zaregistrované v sytému One Stop Shop, včetně formuláře Přiznání OSS - režim EU. Zároveň doplněn formulář pro Přiznání k DPH vzor 23. Navíc drobně změněn vzhled modulu Deník, modul se nyní důsledně vyplňuje systémem "shora dolů", všechny údaje týkající se účtované firmy jsou sdruženy a jsou graficky označeny obdobně ostatním modulům.
13.10.20212021.112Tiskové sestavy přehledu zdravotního (stručný, podrobný měsíční, po měsících) upraveny tak, aby se zobrazovaly vždy jen zaměstnanci s takovým základem zdravotního, jenž zajišťuje účast na zdravotním pojištění. Pokud tedy u DPP nebo DPČ jsou u zaměstnanců evidovány zdravotní pojišťovny, pak se v sestavě tito zaměstnanci neobjeví, pokud nepřesáhnou 10.000 resp. 3.000 Kč. Zaměstnanci na HPP jsou v sestavách zobrazeny vždy, i když mají nulový základ pojistného.
08.10.20212021.112V tiskových sestavách Stav zaměstnanců (součtové, s/bez zdravotního postižení) upraven počet desetinných míst ve výpočtu přepočtených stavů zaměstnanců. Nově místo dvou desetinných míst, které se zaokrouhlovaly, jsou zobrazeny až čtyři desetinná místa bez zaokrouhlení. Protože se podle vyhlášky 518/2004 nemá zaokrouhlovat, ale údaj uvádět na dvě platná desetinná čísla, jsou nyní zobrazeny výsledky právě bez zaokrouhlení.
07.10.20212021.112Výpočet nároku na dovolenou nebyl funkční u pracovního poměru typu Jednatel. Opraveno.
17.09.20212021.112Tiskové sestavy "Rekapitulace za ..." ve mzdách rozšířeny o načítání MS346 odstupné v Kč.
16.09.20212021.15Aktualizovány komponenty pro datový přístup z verze 8.4 na 9.0