Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
19.05.20172017.118Zapracovány databázové komponenty verze 7.0.2
15.05.20172017.118Funkce "Součet sloupce (F6)" přesunuta v modulech z nabídky "Výběry a třídění" do nabídky "Pohledy". Funkce přidána do modulů Evidence a Závazky a pohledávky (v Evidenci).
15.05.20172017.118Funkce Třídění (F5) při načítání uložených třídění kontroluje, zda uložené údaje pro třídění jsou obsaženy v datovém zdroji. Pokud je některý z údajů pro třídění např. tzv. Vypočtený údaj (v hlavičce mřížky tmavě šedivý), který lze použít pro třídění, ale ne pro uložení údajů pro třídění, pak se takto uložené třídění nezohlední a je nutno vytvořit jiný předpis.
12.05.20172017.118Datový editor doplněn v SQL příkazech o podporu interních příkazů *q*, *w* a *p*.
12.05.20172017.118Modul Expedice a Výroba doplněn o možnost použití zjednodušeného pohledu v seznamu dokladů. Pro rozsáhlé databáze přináší vyšší rychlost při úvodním zobrazení modulu.
05.05.20172017.118Zobrazení detailních informací v seznamech modulů Deník, Fakturace, Email, Evidence, Compost a Expedice vzájemně odděleno, každý modul může mít nastaven jiný způsob zobrazení a výšku panelu doplňujících informací.
05.05.20172017.118Pro uživatele, kteří nepoužívají přepínání nemodálních oken mezi moduly pomocí nástrojové lišty vpravo na monitoru, lze tuto lištu pomocí nabídky "Vypnout zobrazení lišty nemodálních oken" vyvolané z popup nabídky na této liště. Opětovné zapnutí zobrazování je možné zapnout z popup nabídky spojené s hlavní plochou programu pomocí nabídky "Zapnout zobrazení lišty nemodálních oken".
02.05.20172017.118Přepínání mezi moduly spuštěnými jako nemodální okna doplněno o automatickou obnovu dat po návratu do modulu. Data v modulu se obnoví jen v tom případě, když uživatel opustí modul v seznamu (dokladů).
21.04.20172017.118V modulu Deník přidány Kontrolní sestavy - Kontrola duplicity variabilního symbolu a Kontrola středisek a zakázek pro nevyplněné.
21.04.20172017.118Moduly Deník i Evidence v části Archiv dokladů rozšířeny o možnost rušení vybraných dokladů z archivu. Operace jsou chráněny systémovým heslem (pokud je zadáno) a záznamy v žurnálu programu.
21.04.20172017.118V modulu "Příkaz k úhradě" nabídka "Zrušení příkazu k úhradě (Shift+F10)" rozšířena. Zachována původní možnost zrušit jeden aktuální Příkaz, který ještě nebyl vystaven. Tato sekce je uvozena dotazem "Určitě zrušit aktuální Příkaz k úhradě?". Novou druhou variantou je možnost zvolit funkci "Zrušení příkazu k úhradě (Shift+F10)" také pro vybrané příkazy. V této variantě lze rušit i vystavené příkazy. Tato druhá sekce je uvozena dotazem Určitě zrušit xy vybraných Příkazů k úhradě?". Zrušené příkazy jsou zapsány do tabulky zpětně zobrazující, který uživatel zrušil které příkazy.
21.04.20172017.118Modul Fakturace rozšířen o možnost částečných plateb kartou pomocí utilit přístupných z hlavního menu modulu ze sekce Úhrada / Zaplaceno kartou.
21.04.20172017.118Započaty práce na převodu zdrojových textů klienta pod nový překladač umožňující vygenerování verzí klienta 32bit i 64bit.
20.04.20172017.121Do Parametrů mezd do nabídky "Účty pro platební styk" přidána možnost zadat adresy jednotlivých úřadů. Tyto adresy slouží pro zaúčtování mezd.
12.04.20172017.119V "Daňové evidenci" je nově přidán do modulu Banka "Home banking". Po volbě souboru homebankingu si uživatel zvolí Načtení souboru internetového bankovnictví, a to buď ve vnitřním nebo přímém formátu čísla účtu. Tím se výpis naimportuje do modulu Banka. Následně uživatel zvolí nabídku Zpracování výpisu buď s kontrolou nebo bez kontroly čísla výpisu. Nalezené faktury spárované podle kritéria nastaveného v Konstantách, např. "dle variabilního symbolu a částky" připraví do horní části ke zpracování. Uživatel tyto platby zaúčtuje do Daňové evidence.
10.04.20172017.117Připojeny nové Uni komponenty verze 7.0.1
10.04.20172017.117Přepracován systém evidence výběrů datových vět a práce s nimi (CondList).
06.04.20172017.117V hlavním menu programu v sekci Server / SQL server / Export/Import opravena funkce "Import vybrané firmy z databáze" umožňující import libovolné firmy ze zálohy databáze do právě otevřené databáze. Importovaná firma může v databázi existovat, ale nesmí ji při obnově používat žádný uživatel, nebo se v opačném případě založí.
05.04.20172017.116V modulu Závazky a pohledávky pro daňovou evidenci nebylo povoleno zadat datum DPH menší než datum vystavení. Změněno, datum DPH není vzhledem k datu vystavení kontrolován.
05.04.20172017.116Do skupiny nemodálních formulářů přidány "Odeslaná pošta", "Přijatá pošta", "Intrastat - přijetí", "Intrastat - odeslání" a "Cestovní příkaz". Funkce jsou přidány v menu Harmonik pro zobrazená nemodální okna, pro zobrazení těchto nových funkcí (tlačítek) na nástrojové liště zobrazené vpravo v nemodálních oknech při zobrazení tohoto okna je zapotřebí po této aktualizaci zvolit funkci "Návrat k předvolenému rozmístění tlačítek". Výše vyjmenované formuláře mohou být z principu vytvoření zobrazeny nemodálně, ale ne násobně. Při násobném volání formuláře je zobrazeno hlášení "Již máte spuštěn jiný formulář, ten je zapotřebí nejdříve uzavřít". V případě, že v některém z nemodálních formulářů uživatel spustí nějaký formulář, který je nyní zobrazen také nemodálně a přepne se do jiného nemodálního okna, pak je po přepnutí do původního modulu zobrazen tento modul a nikoliv předtím zobrazený formulář. Ten se zobrazí buď automaticky po zavření všech nemodálních oken nebo z menu z nabídky Okna.
05.04.20172017.116Na základě rozšíření funkcionality posílání PDF souborů po jednotlivých stranách e-mailem, přidána do modulu Mzdy nová možnost odesílání výplatního lístku e-mailem zaměstnancům. Pro možnost odesílání je potřeba zatrhnout v "Nastavení / Parametry mezd / Tisky" volbu "Tisk lístku na samostatnou stranu" a v "Personalistice / Personální údaje" vyplnit u zaměstnance e-mail. Tisková sestava výplatního lístku detailního do e-mailu se zobrazí přes obecnou volbu SHIFT+F9 (tisk do e-mailu). V předmětu e-mailu nebo v jeho těle lze použít dynamický řetězec |celejmeno|, který bude v odeslaném e-mailu nahrazen jménem zaměstnance. Odeslané e-maily lze zkontrolovat v modulu Sklad emailů a to včetně zobrazení poslané přílohy v PDF.
04.04.20172017.116Tisk do e-mailu rozšířen z metody generování PDF pro každý záznam v základním tiskovém datovém zdroji o metodu generování jednotlivých stránek PDF po ukončení generování tisku.
03.04.20172017.118Aktualizovány struktury XML pro školský mzdový výkaz P1-04, přidány nové řádky.
31.03.20172017.11618V modulu Deník v tiskových sestavách přidán do menu "Účetní závěrka" formulář "Přílohy účetní závěrky". Zde si v textovém editoru může uživatel ukládat své Přílohy.
31.03.20172017.11618V modulu Fakturace je nově vytvořeno zasílání hotovostního dokladu emailem. Program nabídne automaticky generovaný email. V šabloně je přednastavený text, který si můžete libovolně upravit.