Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
28.01.20202020.11Modul "Sklad emailů" doplněn o funkci "Poštovní klient", který umožňuje převod z vygenerovaného záznamu v modulu "Sklad emailů" zobrazit kompletní zprávu v asociovaném lokálním poštovním klientovi, email ještě dále ručně upravit a poslat například pod jinou identitou.
27.01.20202020.1Tabulka "Verze firem" v sekci "Server" rozšířena o údaj čísla "Aktualizace"
27.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu rozšířena o "Textový editor"
24.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu doplněna o "Prohlížeč souborů typu Excel (Flexcel)"
24.01.20202020.1Do prohlížeče PDF přidána možnost elektronického podpisu zobrazeného dokumentu
24.01.20202020.1Vizuálně upraveno hlavní menu programu. Všechny nabídky platí, že nemají tučný font písma. Nabídky se vizuálně a významově liší barvou pruhu vlevo od nabídky pod případnou ikonou nabídky. Barva pruhu může být kovově modrá: nabídka volá nemodální okno programu (dokovatelné okno programu) lze jej kdykoliv během práce opustit a přepnout se do jiného stejně označeného okna. červená: nabídka volá modální okno, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu fialová: je voláno modální okno tvořené číselníkem, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu žlutá: označuje funkci nebo přepínač ovlivňující nastavení ve všech firmách celého SQL serveru. Pokud se jedná o přepínač, je písmo nabídky buď podtržené, pokud přepínač platí, nebo je písmo nabídky přeškrtnuté, pokud je přepínač nastaven na hodnotu neplatí. Pokud není splněna některá z výše uvedených kategorizací, je barva pruhu šedá (například podmenu atd.).
23.01.20202020.1Modul Editor PDF doplněn o možnosti předání zobrazeného dokumentu, jako přílohy nového emailu rozpracovaného v poštovním klientovi počítače.
23.01.20202020.1Formuláře dokladů doplněny o možnost přímého tisku na tiskárnu.
22.01.20202020.1Modul Interní prohlížeč PDF doplněn o fixaci nastavení maximalizace modulu při příštím spuštění a možností předání zobrazeného dokumentu jako přílohy nového emailu rozpracovaného v poštovním klientovi počítače.
16.01.20202020.1apracována podpora komunikace pro E-Neschopenky
13.01.20202020.1Ovládání pro generování PDF souborů sjednoceno, zrušeno dělění na staré a nové komponenty, zaveden jeden univerzální postup generování.
10.01.20202020.1Jednotlivé generované PDF soubory mohou být chráněny silným 128bit heslem
09.01.20202020.1Zapracována podpora pro komprimaci výsledných PDF souborů. Program se snaží, pokud není k PDF zadáno heslo, všechny PDF výstupy zmenšit na minimum při zachování původní kvality výstupu. Největší změnou projdou PDF soubory formulářů, původní velikost cca 6000 kB se daří zmenšit na cca 200 kB.
07.01.20202020.1V programu zavedeny tzv. Globální proměnné, tedy takové, které platí ve všech firmách na celém serveru. Text takovéto proměnné je v modulu Konstant barevně podznačen. Protože není jasné, jakou hodnotu z které firmy převzít jako defaultní, nejsou hodnoty těchto proměnných přebírány ze starších verzí programu. Změny těchto Globálních proměnných by se měly provádět pouze v případě, že uživatel má na počítači otevřenu (spuštěnu) právě jednu firmu.
07.01.20202020.1Zpřísněna kontrola tiskových výstupů (tisk, e-mail, Excel) z modulu Fakturace. Pokud se uživatel pokouší provést tiskový výstup z detailu dokladu a doklad není zaslán do účetnictví, program mu toto odeslání nabídne. Nově, pokud jej uživatel odmítne, není možné tiskový výstup provést. Pokud se provádí tiskový výstup ze seznamu (vybraných) dokladů a některý z (vybraných) dokladů není zaúčtován, je toto zaúčtování nabídnuto jednotlivě pro každý doklad včetně zobrazený typu dokladu a jeho čísla. Je-li opět z nějakého důvodu některý z dokladů odmítnut uživatelem k odeslání do účetnictví, není menu následujícícho tiskového výstupu nabídnuto, tiskový výstup není umožněn. V opačných případech zůstal postup pro tiskové výstupy v modulu Fakturace nezměněný. Funkcionalitu kontrol odeslání dokladů do účetnictví lze vypnout. Zároveň upraven defaultní počet kopií pro tisk na 1 kus.
06.01.20202020.1V hlavním menu programu v sekci "Kancelář" doplněna funkce "Kalkulátor"
03.01.20202020.1Rozšířena funkcionalita modulu "Editor PDF". Editor nově umí otevřít neomezený počet souborů a kombinovat tak své funkce v jednotlivých zobrazených modulech. V "Editoru PDF" se zobrazují také všechny PDF soubory vygenerované během jednoho sezení programem Harmonik.
02.01.20202020.1Modul "Editor formulářů" přepracován pro použití jako dokovatelné okno a oddělen od run-time činností formulářů.
02.01.20202020.1Modul "Editor číselníků" oddělen od run-time činností číselníků.
22.12.20192020.1Sjednocena práce s vygenerovanými soubory PDF bez rozdílu zdroje, tedy zda PDF soubor vygenerovaly formuláře, sestavy atd.. Standardně se vygenerovaný soubor zobrazí v interním "Prohlížeči souborů PDF". Před generováním lze ve vlastnostech generovaného souboru zaškrtnout nabídku "Externí asociovaný prohlížeč PDF", pak se vygenerovaný PDF soubor zobrazí v něm. Volba přepínače je platná pro všechny firmy ve všech databázích SQL serveru. Interní prohlížeč mimo způsobů zobrazení souboru umožňuje jeho tisk na tiskárnu pomocí tiskového dialogu včetně výběru stránek k tisku a nebo jeho uložení do souboru na disk. V obou případech zobrazení je vygenerovaný PDF soubor uložen do zásobníku vygenerovaných souborů a při případném vstupu do modulu "Editor PDF" je uživatel dotázán, zda "Provést import vygenerovaných PDF souborů?". Při kladné odpovědi jsou všechny doposud vygenerované soubory PDF v Editoru PDF zobrazeny. Modul "Editor PDF" je nyní dokovatelný, lze jej tedy volat z ostatních modulů a pokud již nějaké předchozí soubory obsahuje, jsou nově vygenerované k těmto souborům přidány.
20.12.20192020.1Modul "Deník" doplněn o formulář "Přiznání k dani Právnických osob (vzor 30)"
15.12.20192020.1V hlavním menu programu v sekci "Kancelář" doplněn nový modul "Prohlížeč souborů PDF". Ten má za cíl nahradit externí prohlížeče souborů typu PDF, je navržen jako modální tenký klient podporující tisk PDF souboru, jeho uložení na disk a různé typy náhledů na zobrazený soubor. Při zavolání modulu se nejdříve zobrazení dialogové okno pro výběr PDF souboru. Pokud je nějaký soubor vybrán, dojde k jeho načtení a zobrazení modulu "Prohlížeč souborů PDF" pro další práci s vybraným souborem.
10.12.20192020.1V detailu modulu Deník je ve spodní části detailu dokladu zobrazen údaj "Vlastní účet" pro lepší kontrolu zadaných dat
06.12.201946Harmonik Agent používá jiný způsob přiřazování pracovních souborů pro vytváření záloh.
03.12.20192019.129Při volbě firmy v úvodním dialogu programu pomocí výběrové mřížky, je tato mřížka pro lepší přehlednost všech založených databází a firem maximalizována.