Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
15.05.20192019.113Doplněny 2 sestavy "Závazky" a "Pohledávky" typu Excel do modulů Účetnictví - Závazky a pohledávky a Evidence - Závazky a pohledávky. Oproti klasickým sestavám obsahují další údaje, jako například číslo bankovního účtu protější strany a jsou roztříděny na záložky odpovídající vlastním číslům účtů a setříděny dle data splatnosti.
14.05.20192019.113Na hlavní plochu programu zapracována nová "LED" kontrolka zobrazující stav kontrol a indexací z hlediska celého SQL serveru. Pokud ještě nebyla žádná započata (nový stav), svítí kontrolka žlutě, pokud se již některé kontroly a údržby v minulosti spustily a doposud nedokončily, svítí kontrolka červeně. Jestliže kontroly a údržby právě probíhají, svítí kontrolka tmavě zeleně, jinak světle zeleně. V případě chyby spočívající v neprovedení některé z úloh, je v plovoucí nápovědě zobrazena informace o databázi a úloze, která neproběhla. Nelze nijak zjistit, že daná úloha neproběhla z důvodu, že se vykonává a ještě se neukončila či skutečně neproběhla. Změněno rozmístění původních LED kontrolek.
13.05.20192019.113Panely, na kterých jsou v modulech umístěna velká tlačítka RIBBON, mají v pravém horním rohu skryté tlačítko pro skrytí panelu do úzkého pruhu (panel není běžně využíván). Na úzkém pruhu je v dolní části šipka, pomocí které lze panel opět zobrazit včetně všech původních tlačítek. Uvedené nastavení pro všechny panely všech modulů je zapsání v nastavení programu
10.05.20192019.113Výrazně rozšířen interface pro generování dokladů v modulech Deník, Zálohy, Evidence a Závazky a Pohledávky pro Evidenci. Vstupní požadavky lze nechat generovat interface, jako zdroj vstupních údajů slouží záznam, na které je umístěn kurzor, a po spuštění funkce generování dokladů dochází k jejich postupnému vytváření (nikoliv kopírování) stejným způsobem, jako by doklady byly zadávány z klávesnice. Každý údaj, který není zadán v interface na patřičné řádce, je přebírán ze vzoru.
10.05.20192019.113Modul ComposT upraven pro možnost alternativního Generování pomocí dynamických předpisů
09.05.20192019.113V modulu Fakturace zprovozněn systém digitálního podepisování jednotlivých záznamů a jejich ověřování. Ověřování i podepisování lze realizovat také na vybrané množině.
07.05.20192019.113Opraveno podepisování PDF (např. faktury tisknuté do e-mailu) pomocí komponenty SignPDF (PDF soubory byly generovány uzamčené, podpis nebyl možný).
29.04.20192019.113Zavedena možnost editace vzhledu datových mřížek v modulech Deník, Pomocný deník, Evidence, Závazky a pohledávky pro Evidenci a Pomocný deník pro Evidenci.
29.04.20192019.113V tiskových sestavách v Deníku rozděleny nově sestavy na ty, které vyhodnocují Zisk, a sestavy pro Náklady a Výnosy. Do Deníku byly doplněny nové sestavy obsahující kriterium Středisko/Zakázka - jsou to Přehledy nákladů a výnosů (pro střediska a zakázky) a jejich položky, Účetní knihy (pro střediska a zakázky) a Výsledovky (pro střediska a zakázky). Nová sestava je i Deník dle typů dokladů a jejich pořadí.
25.04.20192019.113Položky modulů Deník a Pomocný deník v účetnictví rozšířeny o proměnnou Popis. Ta je určena například pro specifikaci jednotlivých položek při podrobné evidenci přijaté faktury atd. Protože se jedná o pomocný údaj, byl umístěn až na konec datového řádku.
23.04.20192019.113Závazky a pohledávky pro Evidenci doplněny funkcí "Vymazání data pořízení (Shift+Ctrl+Del)". Tato funkce umožňuje pořídit v tomto modulu záznam typu "poznámka", tedy očekávanou pohledávku či závazek, přičemž o tomto záznamu mohou být známy pouze některé informace a záznam není nikam datumově zatříděn. Funkce by se ideálně měla použít po zadání typu dokladu a je dostupná jen při pořizování nového dokladu. Předpokládá se, že k záznamu typu poznámka se nepořídí položky dokladu tím, že se neuvede druh v dokladu a tedy takovýto záznam není evidován v dalších modulech programu. Naopak se předpokládá, že bude uvedena (očekávaná) částka.
20.04.20192019.113Moduly "Závazky a pohledávky" pro evidenci a "Deník" pro účetnictví doplněny o funkci "Rozpis dokladu (Ctrl+F2)", která založí určitý ucelený předpis vyžádaných nebo očekávaných plateb atd. Tato funkce vygeneruje naráz až dvanáct dokladů, dle vzoru, na kterém je umístěn kurzor. Zdrojový doklad musí mít vyplněn údaj datum, pokud se mají navíc generovat doklady s jinými částky Celkem, měl by mít zdrojový doklad vyplněn také Druh a případně Činnost. Pro zadání je určena dvanáctiřádková tabulka, která obsahuje sloupce pro zadání data dokladu, textu dokladu, částky (celkem), data DPH a čísla dokladu pro účely Kontrolního hlášení. Pokud je vyplněn alespoň jeden údaj z údajů na některé z řádek, provede se pro tento řádek generování dokladu s hodnotami vybraného dokladu přepsanými údaji zadanými. Z těchto hodnot se nový doklad generuje, nekopíruje. Pro generování platí následující pravidla:
- pokud je zadán prázdný údaj datum, ponechá se původní datum, v opačném případě se převezme zadané datum. Funkce hlídá, že pro zadané datum je otevřen účetní rok, za skutečnost, že pro účetní rok existuje přebíraný doklad, je zodpovědný uživatel.
- pokud je prázdný údaj text, převezme se původní text, jinak bude v údaji text nového dokladu zadaný text
- v případě, že je prázdný údaj částka (celková částka za doklad), převezmou se všechny údaje z původního dokladu, tedy daňová tabulka a položky dokladu včetně všech specifikací v údajích zakázka, středisko a oddělění. V opačném případě se zadaná částka vnímá jako částka nová a v tomto případě se generují nové položky dokladu s vlivem údajů Činnosti, Datum DPH a Druh. Údaj Druh v tomto případě musí být ve zdrojovém dokladu vyplněn. Pro doklad s vyplněným údajem Datum DPH se předpokládá jediná daň v základní sazbě DPH a zadaná částka se považuje za částku s daní. Podle stejných pravidel se pracuje se zbývajícími dvěma údaji pro Kontrolní hlášení.
18.04.20192019.112Položky modulů Evidence a Závazky a pohledávky v Evidenci rozšířeny o proměnnou Popis. Určena například pro specifikaci jednotlivých položek při podrobné evidenci přijaté faktury atd. Protože se jedná o pomocný údaj, byl umístěn až na konec datového řádku.
17.04.20192019.112Miničíselníky zapracovány do hlaviček dokladů modulu Expedice a Výroba.
16.04.20192019.112Zrušena podpora současné verze tabulkových sestav typu EXCEL.
Zaveden nový interface pro zpracování excelovských předloh (Flexcel6). Mezi hlavní rysy patří:
- 100% nativní podpora pro vytváření formátů souborů Excel .XLS, .XLSX, .XLSM (Excel 97 - Excel 2019)
- 100% nativní generování PDF souborů ze souborů .XLS | .XLSX (podpora PDF/A 1, 2 a 3)
- 100% nativní podpora pro náhled a tisk souborů .XLS | .XLSX
- Generování souborů HTML 5 ze souborů .XLS | .XLSX
- Export souborů .XLS a .XLSX do SVG
- Modul "Editor sestav typu Excel" umožňuje vytvářet komplexní sestavy pomocí aplikace Excel jako návrháře sestav, takže je mohou používat i koncoví uživatelé.
- Podpora pro přepočet vzorců podporujících více než 300 funkcí Excelu
- Plná podpora tabulek Excelu v souborech XLSX
- Podpora standardních šifrovaných souborů CryptoAPI XLS
- Plná podpora pro manipulaci s mapováním XML v souborech XLSX
- Podpora pro aplikaci Excel 2019
- Kompatibilitní s LibreOffice / OpenOffice exportem do souborů .XLS | .XLSX
Původní tabulkové sestavy (Flexcel3) jsou s novou verzí nekompatibilní, ale lze je jednoduše automaticky upravit pomocí konverzního nástroje ReportConverter.
10.04.20192019.111Pro zjednodušení ovládání plovoucích lišt hlavní obrazovky programu doplněny do nabídky "Změnit průhlednost plovoucí lišty" nabídky "Všechny hlavičky průhledné", "Všechny hlavičky neprůhledné", "Všechny lišty průhledné" a "Všechny lišty neprůhledné". Tyto čtyři funkce na rozdíl od dalších umístěných v tomto menu neprovádějí změnu průhlednosti, ale skutečně ji nastavují, a to u všech na ploše umístěných plovoucích lišt. Podmínkou nastavení průhlednosti je, že lišta nesmí být uzamčena. V tomto případě funkce pro tuto lištu vydají jen informační hlášení o uzamčení lišty.
10.04.20192019.111Chování přechodu z hlavičky dokladu do položek dokladu upraveno. Nově v modulech Deník, Pomocný deník, Evidence, Pomocný deník v evidenci a Závazky a pohledávky v evidenci kurzor VŽDY po dosažení poslední proměnné v hlavičce dokladu změní své zaměření do položek dokladu.
09.04.20192019.111Číselníky zakázek, středisek a oddělení doplněny o poznámku (volný text).
09.04.20192019.111Položky Evidence a Závazků a pohledávek a Pomocného deníku v Evidenci doplněny o proměnnou Oddělení.
08.04.20192019.111Položky dokladů v modulu Evidence rozšířeny o proměnnou Oddělení
08.04.20192019.111V číselnících zakázek, středisek a oddělení rozšířeny proměnné Popis z 30 na 50 znaků
08.04.20192019.111V modulu Evidence doplněna funkčnost programu obdobná podvojnému účetnictví. Pokud se při ukončení práce v položkách dokladu zjistí, že částka v hlavičce se liší oproti součtu v položkách, nabídne program volbu "Změnit celkem v hlavičce dokladu". Pak je na uživateli, zda opraví chybu v položkách dokladu nebo nechá program upravit částku v hlavičce
08.04.20192019.111Miničíselníky připojeny do hlavičky modulu "Opakované platby". Modul doplněn o proměnnou Činnosti.
08.04.20192019.111Na panel "kontrolních LED" na hlavní obrazovce programu doplněna kontrola odesílání emailů z programu. Pokud má šedivou barvu, žádné emaily se z programu neodesílaly, resp. v modulu Sklad emailů není evidován žádný záznam. Pokud kontrolka "svítí" červeně, pak v programu existují emaily, které nemají zaznamenáno odeslání na SMTP server (doručení k adresátovi není z technických důvodů sledováno). Pokud jsou všechny evidované záznamy v modulu Sklad emailů odeslány, je kontrolka zelená.
Do modulu Sklad emailů doplněna do funkce "Předdefinovaná podmínka (Shift+F3)" nová nabídka "Odeslané e-maily", která při zvolení nabídky Platí vybere všechny záznamy, které obsahují alespoň jednu emailovou adresu, která má nastaven příznak odeslání, resp. při zvolení nabídky Neplatí pak vybere všechny záznamy, které obsahují alespoň jednu emailovou adresu, která má nastaven příznak odeslání.
05.04.20192019.111Miničíselníky doplněny do hlaviček modulů Pomocný deník ve financích Účetnictví i Evidence a do modulu Dodací listy