Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
26.02.20212021.12V modulu Evidence vozidel doplněn formulář "Přiznání k silniční dani (vzor 17)".
24.02.20212021.12Na SQL serveru přepracován systém zakládání pomocných funkcí pro tiskové úlohy.
01.02.20212021.11Drobné změny v souvislosti se stravenkovým paušálem viz. Technický deník ze dne 12.1.2021. Pro MS582 a MS584 přidána možnost přímé editovatelnosti ve mzdové mřížce. Tedy, pokud si založíte předpis stravenkového paušálu MS580 a nastavíte např. denní sazbu a dopočítávat dny automaticky, pak se vygeneruje MS582 dny. V některých případech je ale vhodné tento údaj editovat, např. z důvodu úpravy počtu dní v souvislosti se služebními cestami apod. Opraveno (zrušeno) také zaokrouhlování u všech zadávaných sazeb v předpisu. Zaokrouhlení se provede až u výsledku MS589.
27.01.20212021.11Upravena možnost zadávání dat do modulu Pomocný deník. Zadání celého dokladu je při vhodně vyplněné šabloně, která byla přesunuta do proměnné Kniha, možné již od použití jediné klávesy Enter. Pokud se však použije šablona dokladu, kde je vyplněn pouze údaj Kniha, pak se vyplňování dokladu nemění. Obecné praidlo je, že který údaj je v šabloně vyplněn, ten se převezme a přeskočí. V šabloně lze například pro datum zadat možnost ručně, první den minulý měsíc, poslední den minulý měsíc, první den aktuální měsíc, poslední den aktuální měsíc, aktuální den či ponechat předvyplněnou hodnotu. Textové proměnné mají možnost předzadání textu či volby nevyplňovat. Zadat do šablony lze i adresu a částku a to včetně rozpadu DPH, pokud je nastaven. odpovídajícími volbami pro DPH jsou v šabloně ručně, celá částka základní sazba DPH, částka bez DPH, celá částka základní sazba DPH, částka s DPH, částka pro základní sazbu DPH uvedena bez DPH, částka pro základní sazbu DPH uvedena s DPH, není sazba DPH a ponechat vypočtené hodnoty. Pokud je nastaven typ dokladu, převezme se a pokud má automatické číslování, tak se uplatní. Opakované doklady lze tedy skutečně zadat jen výběrem ze šablony. Ovládání je tedy totožné jako v doplněném modulu Deník.
25.01.20212021.11Z administrativního hlediska a i z důvodu správné evidence ve mzdovém modulu programu Harmonik, by každá dohoda o provedení práce nebo činnosti měla být sjednána vždy samostatně na nový kalendářní rok. Což v programu znamená ukončit trvání dohod k 31.12.XXXX a poté je v novém roce zase obnovit (pokud pokračují). Jelikož tento postup mohl být zdlouhavý, v případě většího počtu evidovaných dohod ve firmě, je možné tyto dohody obnovit "automaticky" v roční uzávěrce, tedy při uzávěrce mezd mezi prosincem a lednem. Stačí, když si v Personalistice / Základní údaje zatrhnete políčko "Dále zpracovávat mzdu". Není přitom podstatné, jestli máte nebo nemáte vyplněné "Datum konce" dohody. Do měsíce ledna se dohoda založí jak nová a "Datumy začátku a konce" se nastaví pro nový rok.
22.01.20212021.11Do mzdového formuláře Evidenční list důchodového pojištění bylo přidáno nové tlačítko "Kontrola formuláře". Kontrola prověří, zda-li jsou zadané všechny povinného údaje a zároveň jsou tyto údaje také platné. Export do XML je možný pouze tehdy, pokud formulář neobsahuje žádné chyby.
21.01.20212021.11Při zakládání pracovního poměru z hodnot předchozího (ukončeného) přes tlačítko "přeškrtnuté PPV" se z ukončeného do nového poměru přenášely všechny údaje z Personalistiky. Na základě uživatelských podnětů byly tyto údaje omezeny pouze na osobní (jméno, adresa, email, příslušnost k zdravotní pojišťovně, apod.). Údaje o novém vztahu (druh, název, typ mzdy, mzda apod.) uživatel nově vyplní.
20.01.20212021.11Opravena chyba ve mzdách. Pokud přecházela nemoc s neukončeným datumem do dalšího měsíce a zároveň byl u zaměstnance předpis na MS221 prémie v % ze základní mzdy, pak se tato prémie, po ukončení nemoci (zadání datumu do), nevypočítala. Stejný problém byl také v případě MS423 srážka z hrubé v %.
20.01.20212021.111Opravena chyba ve mzdovém formuláři. Pokud se do formuláře Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti načítala nemoc s datumem ukončení k poslednímu dni v roce (31.12.2020), při které se program zasekl.
18.01.20212021.11Dokončena nová informační mřížka "Technologický stav běhu úloh". Tato mřížka by měla sloužit k rychlému náhledu práce Agenta u zákazníka, ideálně bez záznamu. Zobrazovat může spuštěné úlohy (včetně ručních). U počtu záznamů by měl být v rámci práce vlákna (go rutiny) údaj 2. Pokud je zde uveden nějaký záznam, žádná další úloha se stejným CECId nebude spuštěna. Záznamy v tabulce jsou uvedeny včetně pomocného údaje Název. Přes popup-menu mřížky lze vyvolat nabídku "Zrušení evidence běhu úlohy" a tak uživatelsky odblokovat případné neběžící úlohy. Pozor, údaje jsou chronologicky překryty, tedy při zrušení jedné úlohy s CECId se může ihned objevit další úloha stejného CECId, ale jiného Id úlohy. Může se navíc i spustit zablokovaná úloha tohoto CECId a začít ihned provádět. Jako zastaralá úloha, která lze zrušit, je ta, která je evidována k běhu víc jak dvanáct hodin. Jiné není možné ze seznamu rušit.
12.01.20212020.11020Stravenkový paušál - Zákonem 609/2020 Sb. se do paragrafu 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmu zavedl peněžitý příspěvek na stravování, který je nazýván "stravenkovým paušálem". Jedná se o alternativu k systému papírových stravenek. Pro evidenci stravenkového paušálu nebyla zavedena žádná nová mzdová složka, neboť lze využít již existující MS580 neovlivňující čistou. Ze stravenkového paušálu se neodvádí žádné odvody a také není předmětem exekuce. Proto se využije mzdová složka MS580, jejíž částka vstupuje do doplatku, nikoliv do čisté mzdy, ze které se počítají exekuce. Výši paušálu program nehlídá, ale měl by činit maximálně 70% horní hranice aktuálního stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Osvobození peněžitého příspěvku na stravování je u zaměstnance v roce 2021 limitované částkou 75,60 Kč (70% ze 108 Kč). Částka za paušál lze zapsat i ručně přes MS588 (jako jste mohli doposud využít pro jiné jednorázové částky vstupující přímo do dopolatku a neovlivňující čistou mzdu, např. cestovné apod.), ale předpokládáme, že pokud budete stravenkový paušál používat, vytvoříte si pro něj předpis. Z předpisu se bude po dobu jeho platnosti generovat tento stravenkový paušál do mzdy zaměstnance. Před vytvořením předpisu doporučujeme otevřít menu Nastavení / Číselníky / Číselník mzdových složek. Pokud jste ještě nikdy MS580 nepoužívali, pak najděte MS580.1 a přes tlačítko Detail změňte název mzdové složky z "Neovlivňující čistou" na např. "Stravenkový paušál". Při uložení na dotaz Zda-li chcete změnu názvu promítnout také do ostatních mzdových složek skupiny odpovězte Ano. Pokud již MS580.1 používáte, najděte MS580 a klikněte na tlačítko "Kopie složky". Tím se vytvoří další složka, např. MS580.2, MS580.3 apod. Název nově vytvořené složky si můžete změnit podle dříve uvedeného postupu. Předpis vytvoříte v Personalistice / záložka Příplatky - tlačítko Předpis opakovaných složek. Tlačítko "Nový", vyberete zaměstnance a zvolíte odpovídající mzdovou složku MS580.X. Následně vyplníte některý z údajů v číselníku. V praxi zřejmě buď a) Sazba den a zatrhnete údaj "Automaticky dosadit odpracované dny" nebo b) "Sazba měsíc" a z combo boxu Typ výpočtu zvolíte odpovídající výpočet. Jakmile stisknete tlačítko Uložit, předpis se uloží a zároveň se promítne do aktuálního měsíce. Aby byla "hezky vidět" částka stravenkového paušálu také na výplatním lístku, zkontrolujte, že v Nastavení / Parametry mezd - tl. Tisky máte ve volbě "Tisknout podrobně údaje pro" zatržené "Složky neovlivňující daň".
05.01.20212020.11020Pokud se ve formuláři Příloha k žádosti o nemocenské ručně editovala hodnota ve sloupci Vyloučené doby, pak nešel formulář uzamknout resp. vygenerovat XML a elektronicky odeslat. Opraveno.
04.01.20212021.111Mzdové konstanty pro rok 2021:
- Sleva na poplatníka se zvyšuje z 2070 na 2320 - Srážková daň se bude počítat zaměstnanci, který nepodepsal Prohlášení k dani až do příjmu 3 500 (bylo 3000) - Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 672 080 na 1 701 168 - Rozhodný příjem pro vznik nemocenského a důchodového pojištění se zvyšuje z 3 000 na 3 500 - Rozhodný příjem pro vznik zdravotního se zvyšuje z 3 000 na 3 500 - Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát se zvyšuje na 13088. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. - Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 206.85 (bylo 203.35) .. 310.28 (bylo 304.85) ... 620.38 (bylo 609.70) - Minimální mzda se zvyšuje na 15 200, minimální hodinový tarif na 90,50 Kč. Stejné je i pro poživatele invalidního důchodu - Nové mzdové a platové tarify (změna pro tabulky 2.,3. a 4., platová tabulka 1. zůstává stejná) - Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2020 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 34 611 (bylo 33 429) - Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované děti - Životní minimum jednotlivce + náklady na bydlení se mění na 10 497 (bylo 10 362)
15.12.20202020.110Upravena možnost zadávání dat do modulu Deník. Zadání celého dokladu je při vhodně vyplněné šabloně, která byla přesunuta do proměnné Kniha, možné již od použití jediné klávesy Enter. Pokud se však použije šablona dokladu, kde je vyplněn pouze údaj Kniha, pak se vyplňování dokladu nemění. Obecné praidlo je, že který údaj je v šabloně vyplněn, ten se převezme a přeskočí. V šabloně lze například pro datum zadat možnost ručně, první den minulý měsíc, poslední den minulý měsíc, první den aktuální měsíc, poslední den aktuální měsíc, aktuální den či ponechat předvyplněnou hodnotu. Textové proměnné mají možnost předzadání textu či volby nevyplňovat. Zadat do šablony lze i adresu a částku a to včetně rozpadu DPH, pokud je nastaven. odpovídajícími volbami pro DPH jsou v šabloně ručně, celá částka základní sazba DPH, částka bez DPH, celá částka základní sazba DPH, částka s DPH, částka pro základní sazbu DPH uvedena bez DPH, částka pro základní sazbu DPH uvedena s DPH, není sazba DPH a ponechat vypočtené hodnoty. Pokud je nastaven typ dokladu, převezme se a pokud má automatické číslování, tak se uplatní. Opakované doklady lze tedy skutečně zadat jen výběrem ze šablony.
01.12.2020100AgentNový Agent s detašovanými připojeními k SQL serveru a výrazně vyšší stabilitou systému.
22.10.20202020.110Pro možnost nastavení formátu čísel přidány na záložku Přepínače editační prvky, do kterých lze zadat formát zobrazení čísel se dvěmi, třemi nebo čtyřmi desetinnými čísly.
01.10.20202020.11018Změna ostré adresy pro přímé podání elektronických formulářů na Českou správu sociálního zabezpečení - https://epodani.cssz.cz/VREP/submission
12.08.20202020.110V modulu Opakovaných úloh v sekci Chronologická historie zvýrazněn datum a čas posledního spuštění Agenta.
11.08.20202020.19Modul Opakovaných úloh rozšířen. Doplněna informační mřížka "Chronologický log spuštěných úloh", která zobrazuje poslední spuštěné opakované úlohy setříděné dle data a času spuštění včetně systémových úloh. Barevné rozlišení úloh v modulu Opakované úlohy rozšířeno. Rozšířeno je také barevné označení úloh. Spuštěné úlohy jsou označeny tmavě červenou barvou, běžící (vykonávaná) úloha barvou červenou. Světle fialovovu barvou je označena úloha, která ani po šesti hodinách neukončila svoji práci. Nově zadané a ještě nespuštěné úlohy jsou označené matnou zlatou barvou, tyto úlohy nelze do prvního spuštění editovat, ale lze je smazat. "Ručně" (Okamžitě) spuštěné úlohy jsou označené barvou modrou. Pokud by došlo k porušení integrit vnitřních čítačů u některé z úlohy, byla by označena oranžovou barvou, kterou nelze na rozdíl od ostatních barevných odlišení, vypnout.
07.08.20202020.19Funkce "Obdržené zprávy", dostupná z hlavního menu programu ze sekce "Klient" nebo ze žlutého plovoucího textu v okně informací stavů programu pomocí dvojkliku, zjednodušena. Při čtení zpráv od autorů programu uživatelům se funkce již neptá na aktualizaci dat. Tento dotaz je přesunut do popup menu žluté lišty nových zpráv s plovoucím textem v pravém dolném rohu hlavní obrazovky programu. Popup menu navíc obsahuje novou funkci "Označit všechny zprávy jako přečtené".
31.07.20202020.1ReplikaceReplikace dat aktualizovány na verzi 3.12.2.
24.07.20202020.19Nově je stanoven časový interval 6 hodin nečinnosti Agenta pro vyvolání jeho automatického restartování.
17.07.20202020.19Pro generování souborů PDF jako defaultní font nově přiřazena nabídka "CID Fonts". Původně nastavený "True Type" měl na některých počítačích problém s některými českými (malými a/nebo velkými) znaky.
08.07.20202020.18Modul Opakovaných plateb rozšířen o úlohu Údržba SQL serveru". Ta zkompaktňuje objekty SQL serveru a odstraňuje již nepotřebné objekty za účelem úspory místa na disku a je defaltně nastavena na interval údržby v cyklu dvou hodin. Menu Utility modulu Opakované platby doplněno o možnost nastavení obnovovací frekvence stavu jednotlivých úloh Plánu. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 5 až 300 vteřin a zůstane pro každého uživatele uložena do dalšího sezení.
30.06.20202020.112Do modulu mezd přidány 2 nové sestavy - Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného a Potvrzení zaměstnavatele o placení zdravotního pojistného za zaměstnance. Obě sestavy jsou v menu F9 - tisky / Oznámení a potvrzení.