Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
08.07.20202020.18Modul Opakovaných plateb rozšířen o úlohu Údržba SQL serveru". Ta zkompaktňuje objekty SQL serveru a odstraňuje již nepotřebné objekty za účelem úspory místa na disku a je defaltně nastavena na interval údržby v cyklu dvou hodin. Menu Utility modulu Opakované platby doplněno o možnost nastavení obnovovací frekvence stavu jednotlivých úloh Plánu. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 5 až 300 vteřin a zůstane pro každého uživatele uložena do dalšího sezení.
30.06.20202020.112Do modulu mezd přidány 2 nové sestavy - Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného a Potvrzení zaměstnavatele o placení zdravotního pojistného za zaměstnance. Obě sestavy jsou v menu F9 - tisky / Oznámení a potvrzení.
26.06.20202020.17Do modulu mezd zapracována podpora režimu ANTIVIRUS C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Kompletní přehled nároků (uveřejněné na stránkách ČSSZ) najdete v programu v menu Klient / Obdržené zprávy.

V parametrech mezd (menu Nastavení / Parametry mezd - Nastavení) je nové zatrhávací pole "Firma má nárok na program Antivirus režim C". Pokud jej uživatel zatrhne, pak tím stvrzuje, že firma splňuje podmínky na čerpání, viz. výše. Po uložení se provede přepočet mezd, proto může uzavření číselníku parametrů chvíli trvat (v závislosti na rozsahu zpracovávaných mezd). Dále byl do programu přidán nový formulář Přehled o výši pojistného (2020), který zahrnuje změny souvislé s režimem C. Zatrhávací pole "Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele" uvnitř formuláře, není uživatelsky editovatelné, resp. jeho hodnota se automaticky přebírá z parametrů mezd, viz. výše. Formulář v sobě také zahrnuje nový předpis XML PVPOJ20.
25.06.20202020.17Modul Závazky a Pohledávky přepracován. Změněny editačníí pole v modulu na kompaktibilní s ostatními moduly programu a doplněna možnost přímého zápisu do modulu. Aby se zdůraznilo. že tento vstup není rovnocenný se zápisem do modulu Deník, který také vytváří záznam v modulu Závazky a Pohledávky, je nutné před pořizením nového záznamu potvrdit varovné hlášení o evidenčním záznamu. Takto pořízený záznam je ekvivalentní záznamu do modulu přes modul Opakované platby nebo Zálohy.
19.06.20202020.17Funkce "Tisk do emailu", která je obsažena v některých modulech, rozšířena. Doplněny nové proměnné "Název souboru přílohy" a "Zdroj emailové adresy". Prvá proměnná je určena přednostně uživatelům a umožňuje stanovit název souboru obsahující generovaný výstup jako přílohy emailu. Defaultně je nastaveno jméno vycházející z vnitřního názvu sestavy. Nově lze zadat například pevný název nebo na základě konzultace sestavit název přílohy z dostupných údajů během tisku (například doplňovat k názvu sestavy každého emailu specifické číslo dokladu atd.). Druhý údaj slouží pro možnost uživatelských sestav a jejich generování do emailu, protože lze stanovit proměnné nebo funkce, které umožní dynamicky stanovit emailovou adresu, aniž by datová věta musela explicitně tento údaj v sobě obsahovat.
17.06.20202020.17Modul Rozpočty doplněn o nové proměnné, které umožňují zadat procentuální rozdělení rozpočtu dle měsíců, tedy zohlednit předpoklad, že v zimě se nestaví, nejezdí atd. V položkách rozpočtu je 24 nových proměnných umožňujících zobrazit přepočtené hodnoty rozpočtu dle měsíčních předpokladů a to včetně variabilních nákladů.
08.06.20202020.17Modul Rozpočty dále doplněn o Editor textu pro údaj Poznámka rozpočtu, Třídění v seznamu rozpočtů, Obnovu dat položek, Obnovu dat účtů, Obnovu dat přesunů, Výběr v hlavní mřížce projektů včetně nástrojů pro skrývání dat a rušení výběru, Změněna hlavička detailu, doplněn posuvník mezi dat a tabulkoupřesunů částky mezi kapitolami a poznámkou, Velikost hlavičky a detailu je proměnlivá pomocí posuvníku, Velikost položek na šířku a velikost seznamu účtů je proměnlivá pomocí posuvníku, Seznam kapitol rozpočtu lze zobrazit i v hlavním seznamu pomocí přepínače, Seznam účtů lze skrýt pomocí přepínače, Vypočtené údaje v položkách Rozpočtu (kapitol) lze vypnout, pohyb po položkách je pak plynulý, Doplněna podpora sestav typu Excel, Doplněn součet částek všech zadaných kapitol jak pro cenu za jednotku tak pro alternativní cenu za jednotku
07.06.20202020.17Modul Rozpočty výrazně přepracován, některé údaje doplněny. V hlavičce rozpočtu doplněno: Rok (rok rozpočtu), Varianta (pro existencí více variant k jedné Smlouvě), Poznámka (volný text umožňující uložit údaje potřebné k práci s Rozpočtem, Obnoven údaj Středisko a referenční integritou napojen na číselník středisek, Obnoven údaj Zakázka a referenční integritou napojen na číselní zakázek. Položky rozpočtu doplněny o: Kapitola (pro možnost označování kapitol Rozpočtu) a pro vazbu na tabulku Přesunů mezi kapitolami (viz dále), Struktura (volný text umožňující uložit údaje potřebné k práci s rozpočtovou kapitolou), Alternativní cena (pro možnost uložení další částky, vyjadřující určitá dohodnutá specifika), Skupina (textový údaj umožňující skupinovat jednotlivé kapitoly rozpočtů), Detail rozpočtu doplněn o novou mřížku, ve které lze přehledněji zjistit, které účty účetní osnovy jsou s odpovídající kapitolou propojeny. Do detailu modulu Rozpočty dále doplněna mřížka, která umožňuje přehledně a jednoduše přesouvat určité částky mezi kapitolami rozpočtu.
03.06.20202020.112Pokud se v Personalistice změnil nárok na dovolenou nebo nárok na mimořádnou dovolenou, pak tato změna neovlivnila v Personalistice údaje zbývající dovolené (ve mzdách MS153 nebo MS368 byly vždy správně). Opraveno.
01.06.20202020.17Zapracovány nové replikace verze 3.12
27.05.20202020.17Dokončeny práce na propojení programu Harmonik s platebními terminály podporující rozhraní GlobalPayments, což obsahuje cca 85% pokladen na trhu. Jedná se o terminály do obchodu, do restaurace, do auta, pro ubytování, na trhy atd. (přenosné i nepřenosné). Tyto terminály podporují magnetické, čipové a bezkontaktním karty od karetních asociací, jako je VISA, Mastercard, JCB, Diners Club, China UnionPay nebo AMEX, umí přijmout mnoho stravenkových, věrnostních, tankovacích nebo privátních karet. Poradí si také s NFC platbami ?a zvládají moderní platební řešení jako je Apple Pay nebo Google Pay. Firma SIT & KHASO má certifikát pro možnost elektronické komunikace s těmito zabezpečenými platebními terminály a interface pro přístup k těmto terminálu je možné použít zdarma v rámci skupiny programů Harmonik. Platba pomocí terminálu je přímo zabudována v modulech Fakturace, Prodejna a Expedice a Výroba a počet připojených terminálů není nijak omezen, lze tedy mít pro lepší odbavení více terminálů jedné banky nebo více terminálů pro různé banky a tím ještě více vyjít zákazníkům vstříc. Propojením programu Harmonik s platebními terminály lze ovládat platební terminál jak pro platby tak pro refundace a lze tím docílit eliminaci chyb obsluhy terminálů v prodejně, zrychlení obsluhy zákazníků a tím odstranění front a zvýšení hygieny prodeje.
21.05.20202020.17V modulu Opakované úlohy doplněna funkce "Údržba". V modulu lze vypnout / zapnout zobrazování jednotlivých stavů úloh pomocí barevných řádků. Samostatně se ovládá informace o běžící úloze, o nedokončených úlohách i o úlohách ke spuštění.
07.05.20202020.17Do modulu Fakturace přidána možnost změny emailové adresy, pokud je již faktura odeslaná do účetnictví a tedy zamčená pro další editaci. Změnu emailové adresy na dokladu je možné provést přes menu Utility / Změna emailové adresy.
06.05.20202020.17V modulu Závazky a Pohledávky dopracována funkce "Tisk do emailu (Shift+F9)", doplněna proměnná EMAIL a přepracováno přebírání adresy včetně emailu.
30.04.20202020.17Provedeny úpravy v modulu Docházka, doplněny splittery.
08.04.20202020.111Pro usnadnění práce s vyplněním mzdových podkladů pro program Antivirus MPSV, jsme pro naše uživatele připravili tiskové sestavy s výstupem dat do Excelu. Mzdová data tak není nutné přepisovat nebo ručně dopočítávat částky zdravotního a sociálního pojistného za firmu z vyplacené náhrady. Více na našich stránkách http://www.harmonik.cz/aktuality/antivirus-covid
06.04.20202020.17 Program Harmonik Základ (49) změněn na multiverzi.
01.04.20202020.111Číselník ročního vyúčtování, který se používá pro formulář Vypočet daně a daňového zvýhodnění, rozšířen. Nově lze zadat také všechny částky od předchozího zaměstnavatele. Tyto hodnoty se pak přičtou do formuláře na odpovídající řádky.
01.04.20202020.111V souvislosti s vydáváním potvrzení pro ošetřovného v důsledku zavření školek nebo škol, které nemá žádné číslo rozhodnutí, byl upraven formulář Příloha k žádosti o nemocenské 2020. Pokud evidujete ošetřovné bez čísla rozhodnutí, zatrhněte ve formuláři také políčko "Zahraničí mimo Slovensko". Formulář při ukončení nahlásí propustnou chybu a půjde provést jeho export do XML pro nahrání na e-portál ČSSZ, resp. odeslat formulář přímo z programu Harmonik na ČSSZ přes komunikační kanál VREP.
26.03.20202020.110V souvislosti se změnou pravidla v proplácení ošetřovného bylo do číselníku opakovaných složek přidáno nové zatrhávací políčko Karanténa. V případě zadání MS178 - ošetřovné a zatržení pole Karanténa, není kontrolován limit 9 nebo 16 kalendářních dnů. Zároveň po uložení program automaticky vypočte počet limitních dnů, který bude přímo odpovídat počtu kalendářních dnů.
12.03.20202020.16Načítání zpráv uživatelům při startu odloženo na další periodu čtení informací programu pro zrychlení zobrazení stavových zpráv (barevné LED diody na hlavní obrazovce)
10.03.20202020.16Modul "Editor sestav a grafů" změněn z modálního na nemodální.
09.03.20202020.15Přidána podpora zaheslování výplatního lístku, který se posílá přímo z programu na e-mail zaměstnance, prostřednictvím PINu. V personalistice na záložce Personální údaje, vedle políčka e-mail, je nové editační pole PIN. Pokud je vyplněné (až 20 znaků), je každý elektronický výplatní lístek zabezpečen tímto heslem. Do programu také přidána možnost hromadného naplnění údajů PIN pro všechny/vybrané zaměstnance. Funkci najdete v menu Utility / Generovat data / Generování údaje PIN. Je možné si vybrat z náhodného vygenerovaného 4-místného PINu, z roku narození nebo z čísla za lomítkem rodného čísla. Přidělený PIN je možné zaměstnanci poslat elektronicky a to přes novou tiskovou sestavu, dostupnou v menu Tisk do e-mailu (SHIFT+F9) / Doplatky / Výplatní lístek / Přiřazené PIN.
06.03.20202020.18V případě, kdy byly evidovány složky MS315 daňový bonus nebo MS317 vráceni ročního bonusu a existovala exekuce s dluhem menším, než výše těchto daňových bonusů, tak se vyplacená měsíční částka exekuce dostala nad celkový dluh exekuce. Opraveno.
04.03.20202020.15Pro malé využití v programu zrušen přepínač "Provozní stav bez informačních údajů". Možnost zobrazení logů replikací a SQL serveru přímo na ploše programu zrušena, zobrazování informačních údajů ve stavové liště naopak ponecháno zapnuté, oboje bez možnosti změny. Do sekce Přepínačů doplněn nový přepínač "Trvalé zobrazení panelu Modulů". Ovládání panelu Modulů změněno. Zrušena možnost ukotvení panelu pomocí tlačítka v horní liště panelu Modulů, možnost trvalého ukotvení panelu přesunuta do nového přepínače. Nastavení je platné pro program, tedy pro všechny firmy a uplatní se při startu programu. Defaultní nastavení přepínače je vypnuto, chování programu je pak obdobné dosavadnímu.