Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
12.11.20192019.129V Nastavení / Parametry / Finance / DPH jsou nově přidány varianty pro zaokrouhlení částky DPH defaultně na haléře a pro zaokrouhlení částky bezhotovostních dokladů zahrnovat pro faktury a paragony placené kartou. Nastavení lze měnit např. na zaokrouhlení částky DPH na desetihaléře nahoru.
08.11.20192019.127Ovládání způsobu načítání systémových tlačítek v modulech změněno. Místo dvoustavového tlačítka na záložku "Přepínače" hlavního okna programu přidán přepínač s následujícími hodnotami stavů:
0: (vlevo) systémová tlačítka modulů nereagují na přepínač Konstant programu (malá/velká tlačítka) a jsou zobrazena s tlačítky RIBBON. Toto nastavení představuje nejrychlejší variantu pro start modulu.
1: (uprostřed) systémová tlačítka reagují na přepínač Konstant (malá/velká tlačítka) a zobrazí se s typem tlačítek dle nastavení v Konstantách. Uživatelské změny velikostí tlačítek, textu tlačítek, horkých kláves atd. uložené z práce uživatele, se nanačítají. Toto nastavení je předvolené.
2: (vpravo) systémová tlačítka reagují na přepínač Konstant (malá/velká tlačítka) a zobrazí se s typem tlačítek dle nastavení v Konstantách. Uživatelské změny velikostí tlačítek, textu tlačítek, horkých kláves atd. uložené z práce uživatele, se načítají, jedná se o plnohodnotnou variantu. Určeno pro uživatele, kteří se systémovými tlačítky chtějí dále pracovat.
07.11.20192019.129Do poslední aktualizace serveru č.29 jsme přidali zajímavou možnost importů mzdových dat. Funkcionalitu ocení především ti uživatelé programu, kteří zpracovávají mzdy externím firmám. Místo toho, aby museli ručně přepisovat podklady (dovolená, přesčasy, prémie, pohotovost, apod.), které jim firma posílá, lze se s firmou domluvit na vyplňování jednoduchého excelu, který si naimportujete do mezd. Pokud firma připraví podklady do vzorového souboru, ten se nahraje do mezd a zároveň se provedou všechny výpočty, což ušetří čas při přepisování položek a také zamezí chybovosti při samotném přepisování. Více v aktualitách na webu zde: http://www.harmonik.cz/aktuality/ulehcete-si-praci-importem-polozek-do-mezd
07.11.20192019.129Ve mzdách byla upravena funkčnost při generování "do čisté mzdy". V personalistice je možné nastavit částku, jakou má mít po výpočtu hodnotu čistá mzda. Program pak výpočtem upraví odpovídající mzdové složky (základní mzdu, hrubou mzdu, odvody apod.) tak, aby vyšla požadovaná čistá mzda. Nově se do mzdových složek generuje MS208. Uživatel také může tuto hodnotu ručně změnit přímo ve mzdové mřížce,a niž by prováděl úpravy v personalistice. Např. má zaměstnanec nastavou čistou mzdu 15.000 Kč, ale vyjímečně v nějakém měsíci se má jednorázově změnit - jednoduše upravím ve mzdové mřížce a v dalším měsíci se zase připraví částka z personalistiky.
06.11.20192019.127Hlavní menu programu v sekci Klient rozšířeno o funkci "Zavřít všechna dokovatelná okna", která je dostupná pouze ve variantách "Standardní ovládání oken" a "Rozšířené ovládání oken". Při tomto nastavení programu se jednotlivé moduly fyzicky neruší, ale pouze skrývají. Někdy ale jejich ukončení může být nutné. Zároveň upraveno ukončení programu v těchto variantách ovládání oken programu. Moduly se zavírají teprve při ukončování programu. Pokud modul není možné uzavřít (uživatel jej opustilo například v detailu dokladu), program ukončování programu přeruší a problematický modul zobrazí.
05.11.20192019.127Do sekce Přepínače přidán nový přepínač "Obnovit data po novém vstupu do modulu". Standardní nastavení je zapnuto, což představuje současný stav. Ale tato funkce má poměrně velkou režii při opakovaném vstupu do modulu a někdy je výhodnější tuto automatickou činnost vypnout a řídit případnou potřebu obnovy dat v modulu ručně.
05.11.20192019.129Upraveny tiskové sestavy - Investiční majetek protokol o vyřazení/zařazení opraven chybný tisk poznámky v RTF tvaru. Mzdové rekapitulace - doplněny poznámky v sestavě. Mzdové listy - doplněno PSČ.
04.11.20192019.127Do sekce Přepínače v hlavním okně programu doplněn přepínač "Typ zobrazení oken modulů" a zvýrazněn žlutou barvou. V levé pozici (0) nastavuje "Základní ovládání" oken, v prostřední (1) "Standardní ovládání" a v pravé pozici (2) "Rozšířené ovládání"
"Základní ovládání oken" bylo pro ovládání modulů oken implementováno ve všech starších verzích a nebylo možné jej měnit. Představuje princip ovládání jednoho základního okna, volání nových oken jako pevné součásti tohoto základního okna a při uzavření okna dochází k jeho fyzickému zrušení a jeho opakované volání představuje stejný provozní čas. Mezi spuštěnými okny se lze přepínat pomocí lišty Moduly, spuštěné moduly jsou v liště Moduly zvýrazněny. Protože při přepínání mezi moduly je nutné obsloužit všechna další okna, je přepínání mezi okny poměrně zdlouhavé.
"Standardní ovládání oken" je přednastaveno. Vizuálně připomíná práci v Základním ovládání. Při spouštění jednotlivých modulů je okno modulu ukotveno (maximalizováno) v hlavním okně programu, pokud se jedná o další spuštěný modul, jsou všechna předchozí okna spuštěných modulů předtím skryta. Přepínání mezi spuštěnými moduly je rychlé, jednotlivá okna modulů jsou sice spjata s hlavním oknem programu, ale jinak poměrně samostatná, proto jejich opětovná aktivace představuje velmi nízké časové nároky. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, lze jednotlivé moduly přesouvat po obrazovce nebo mezi monitory, samostatné okno neukotvené v hlavním okně programu, není při přepínání mezi okno skrýváno. Lze tak například nechat na jednom monitoru zobrazen trvale jeden modul a na dalším mezi ostatními moduly přepínat.
"Rozšířené ovládání oken" představuje obdobné možnosti jako standardní ovládání s tím rozdílem, že všechny otevřené moduly jsou zobrazeny v zásobníku (doku) hlavního okna. Okna modulů lze vyjmout z doku, přesouvat po obrazovce či mezi monitory a / nebo opět vrátit do doku hlavního okna programu. Mezi jednotlivými moduly se lze přepínat a tak zobrazit detail dokladu jednoho modulu a pracovat s jiným dokladem v dalším modulu.
22.10.20192019.129Do číselníku Předpisů časového fondu přidána funkcionalita, která řeší opakující se situaci ze mzdové praxe, která doposud nešla vyřešit bez asistence hotline. Jedná se o situaci, kdy se zjistí, že nemoc nebo ošetřovné mělo být ukončeno již v předcházejícím uzavřeném měsíci. Není možné ale již vrátit uzávěrku zpět, protože v aktuálním měsíci jsou zpracované mzdy a vrácením by se o data přišlo. Do číselníku proto bylo přidáno tlačítko "Zrušení nemocenské", které je aktivní pro MS165,MS178 a MS192 a to v každém měsíci následující po měsíci vzniku nemocenské. Kliknutím na tlačítko se zruší nemoc v aktuálním měsíci a provede se přepočet mzdy u zaměstnance. Do předchozího měsíce se pak lze nastavit přes Utility, otevřít si předcházející měsíc a zapsat k nemocenské reálné ukončení nemoci - se všemi důsledky přepočtu mzdy.
15.10.20192019.129Opraveno nezobrazování hodnoty Popis v seznamu číselníku Předpisů mzdových složek - srážek ze mzdy. Opravena nefunkčnost možnosti uživatelského výběru MS v číselníku Sumář mzdových složek.
14.10.20192019.127Funkce "Kopírování nastavení prvků do jiné firmy", dostupná v hlavním menu programu v sekci "Nastavení" nebo v popup menu hlavní obrazovky programu, rozšířena. Nad definiční mřížku, kde lze stanovit do kterých dalších firem se má nastavení aktuální firmy zkopírovat, přidán přepínač "Z aktuální firmy do zvolených firem" (současný stav) a "Ze zvolené firmy do aktuální firmy" (dodané rozšíření). Tato varianta je určena pro případ, že uživatel při založení firmy zapomene zadat přenesení nastavení z firmy, ze které novou firmu zakládal, nebo tuto variantu nechce použít, a pak bylo nutné vstoupit do požadované firmy a přenos natavení zvolit. Nově lze tedy z aktuální firmy zvolit naopak firmu, z které se přenos má uskutečnit. Z logiky věci vyplývá, že pro takto nastavený přepínač lze zvolit pouze jednu zdrojovou firmu a přepínač lze použít pouze v případě, že není vybrána žádná firma pro přenos.
09.10.20192019.127U většiny formulářů v programu doplněny klávesové zkratky pro ovládací tlačítka formuláře. Tím je zajištěna práce s formuláři bez nutnosti ovládání pomocí myši.
09.10.20192019.127Při zadání dovolené MS145 do mezd se nově kontroluje překročení zbývající dovolené MS153. V případě překročení program zobrazí kontrolní sestavu a neumožní hodnotu dovolené uložit.
09.10.20192019.12627Mzdy / Personalistika - záložka Daň - pokud je zatržené "Podepsané daňové prohlášení" a odtržené "Uplatnit slevy", pak se neuplatní základní sleva na poplatníka. Ostatní slevy (děti,ZTP,student) budou uplatněny, pokud jsou zadané.
09.10.20192019.126Při použití plovoucích lišt pro volání jednotlivých modulů a funkcí v hlavním okně programu jsou dle nastavených práv některá tlačítka (a odpovídající funkce) nepřístupná. Protože systém Windows nedovoluje neaktivním prvkům přijímání zpráv a tedy ani vyvolání odpovídajícího popup menu, byla do popup menu volané přímo z hlavní plochy programu přidána nová funkce "Zrušit všechna neaktivní tlačítka plovoucích lišt". Funkce po dotazu "Určitě zrušit všechny neaktivní tlačítka u odemčených plovoucích lišt?" skryje všechna neaktivní tlačítka u plovoucích lišt na hlavní obrazovce programu. Reorganizací rozměrů lišty (například pomocí myši a pravého dolního rohu u plovoucí lišty) lze dosáhnout uceleného vzhledu lišty. Pomocí popup menu jednotlivých aktivních tlačítek lze určit i pořadí tlačítek v rámci plovoucí lišty.
08.10.20192019.126Aktualizované ovládání přidáno do modulů Příjem na sklad, Výdej ze skladu, Expedice a výroba a Nabídky.
07.10.20192019.126V některých případech program vydával hlášeni o nemožnosti načtení uložených nastavení. Problémem mohlo být odmítnutí práv k adresáři, kde byl umístěn program, systémem, druhým pak chybná práce s nainstalovaným digitálním podpisem programu. Prvý problém ošetřen přesunutím ukládání souborů z adresáře programu, druhý pak chybovým hlášením programu, které bude možná řešit přeinstalace klienta (nikoliv SQL serveru a dat).
30.09.20192019.126Změněna evidence zvolené tiskárny v programu z indexu tiskárny. Původní řešení bylo rychlejší, ale rozvojem připojení k VPN či vzdáleným plochám, se index stále stejné tiskárny může měnit zpřístupněním lokální či jiné tiskárny v rámci VPN či vzdálené plochy (nebo jiných komunikačních prostředků systému). Nově je registrován název tiskárny, který je i zobrazen v levém informačním panelu hlavního okna programu. Významy barev LED indikátoru v pravém informačním panelu hlavního okna programu doplněny k zelené a žluté také o červenou, která indikuje, že není dostupná žádná tiskárna v systému, význam žluté a zelené zůstal nezměněn. U žluté barvy doplněny do nápovědy názvy používané tiskárny a v závorce defaultní tiskárny, zelená obsahuje pouze název defaultní, tj. používané tiskárny.
Do dialogu pro tisk přidán miničíselník (combobox) obsahující seznam tiskáren k dispozici pro jednorázové zvolení tiskárny k tisku. "Nastavení tiskárny" v menu Nastavení slouží pro trvalý výběr zvolené tiskárny.
19.09.20192019.125Všechna tlačítka na ploše hlavního okna programu, včetně nástrojových tlačítek jednotlivých modulů programu, mají svá popup menu. V těch je mimo jiné možno zadat nebo změnit či zrušit klávesové zkratky k funkcím, které tlačítko obsahuje. Na hlavní ploše programu lze tedy přidělit horkou klávesu pro volání většiny modulů programu, v jednotlivých modulech pak pro volání většiny (podstatnějších) funkcí modulu, pro kterou bylo nástrojové tlačítko přiděleno. Pro zachování zvolených horkých kláves u jednotlivých funkcí musí být samozřejmě zapnut přepínač ukládání nastavení.
18.09.20192019.125Ve všech odpovídajících modulech program upraven pro výpočet DPH dle novely § 37 Zákona o dani z přidané hodnoty (Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby).
11.09.20192019.124Do formuláře Evidenční list důchodového pojištění přidána možnost tisků bez barevného pozadí a také posouvání prvků v ose X a Y. Obě nové funkcionality slouží pro tisk formuláře do vytištěného papírového vzoru ELDP.
11.09.20192019.124Do číselníku Předpisů srážek vráceno políčko "Ve prospěch", které slouží pro evidenci údajů v exekucích. Dále je hodnota z tohoto údaje zobrazena na tiskové sestavě Zápočtové listy. V číselníku také opravena chyba ztrácení údajů příspěvku zaměstnavatele na důchodové nebo životní pojištění po opakované editaci.
10.09.20192019.124Při zaúčtování dat z formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty se nově nabízí možnost uzamknout si datum a datum DPH. Pokud si uživatel změní údaje o uzamčení zde, nemusí již vstupovat do číselníku parametrů firmy. Zaúčtování ve formulářích je z tohoto důvodu dostupné jen pro skupinu Hlavní účetní.
10.09.20192019.124Systémové heslo (nutné v síťovém provozu pro vstup do Číselníků a Nastavení) se po prvním zadání zapamatuje a není již nutné jej opakovaně zadávat. Toto pravidlo platí pro každý typ hesla samostatně.
10.09.20192019.124Pro zvýraznění a zjednodušení kopírování nastavení z jedné firmy do další(ch) byly provedeny následující změny. Při založení databáze a firmy byla odstraněna otázka na kopii nastavení jako nadbytečná, protože program se ptá na import nastavení při vstupu do založené databáze / firmy. Funkce "Kopie nastavení do jiné firmy" byla z popup menu pro ovládání lišt hlavní obrazovky programu, kde poněkud zanikala, přidána navíc i do sekce Klient hlavního menu programu. Zde je nyní možnost ovládání nastavení reprezentováno třemi funkcemi. První funkce "Kopie nastavení do všech firem" je nová a zabezpečí, že jednoduchým způsobem se při vstupu do dalších firem nabídne zkopírování ukládaných nastavení aktuální firmy. Druhou funkcí je výše zmíněná "Kopie nastavení do jiné firmy", která umožňuje v grafickém prostředí výběr firem, ve kterých by se, při jejich spuštění, uložené nastavení mělo nabídnout k importu. Třetí funkce "Obnovit původní hodnoty lišt modulů" umožňuje naráz ve všech modulech nastavit přednastavené rozložení a velikost sekcí a jejich tlačítek pro případ, že se nějak změnila jejich definice v rámci aktualizací či uživatel si již nepřeje mít svoji vlastní definici velikostí a poloh tlačítek a sekcí ovládacích lišt modulů. Jednotlivě lze ovládat tyto lišty přes příslušné popup menu v odpovídajících modulech.