Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
25.01.20232023.12Upraven systém informací o místě na datovém a zálohovacím disku (discích) - 4 LED zleva ve druhé řade vpravo dole v hlavním okně programu. Pokud je místo na datovém disku menší než 1GB, svítí kontrolka červeně, pokud je menší než nastavitelná hodnota pro upozornění, svítí kontrolka žlutě. Pokud není na datovém disku méně než 1GB a místo na zálohovacím disku je menší jak 1GB, pak kontrolka má fialovou barvu, pokud neplatí nic z výše uvedeného a místo na zálohovacím disku je menší než limit upozornění, kontrolka svítí žlutě. V plovoucí nápovědě k této LED je zobrazen výčet zjištěných problémů.
24.01.20232023.12Doplněna "LED" kontrolka pro kontrolu stavu automatické aktualizace kurzů ČNB. Umístěna je na hlavní obrazovce programu v pravé dolní části jako druhá zleva v první řadě LED kontrolek shora. Může nabývat tří stavů: funkce "Automatická aktualizace (denní kurs)" je vypnuta, kontrolka má šedivou barvu (vypnuta). Automatická kontrola je zapnuta, ale v databázi nejsou aktuální data. Program pracuje se zpětným posunem jeden až dva dny dle dne (soboty a neděle), ale v současné verzi pro účely kursů ČNB nedopočítává svátky atp.. Proto je absence záznamů starších jak max. dva dny označena žlutou barvou, avšak absence záznamů starších již jak pět dnů (včetně svátků) pak již barvou červenou. Jsou-li k dispozici záznamy s aktuálním nebo včerejším datem, je barva kontrolky zelená. V tomto případě lze myší najet kursorem nad tuto LED kontrolku a v "nápovědě" je umístěn seznam kursů všech sledovaných měn za poslední den až dva (dle denní doby).
23.01.20232023.12Pro možnost určitého omezení čerpání systémových zdrojů na počítači, kde pracuje klient (program Harmonik) doplněny dva přepínače: "Maximálně otevřeno posledních modulů: xx" a "V paměti udržovat prvních číselníků: yy". Prvý přepínač kontroluje počet otevřených nemodálních modulů. Tento údaj je zároveň pro uživatele znázorněn v liště Modulů podtržením názvu modulu, který je umístěn v paměti a tak prakticky pro uživatele ihned k dispozici. Posledně otevřený modul je i kvůli přehlednosti umístěn při nastavení Přepínače "Hlavní lišta moduly" na hodnotu 2 a vyšší jako prvý, dále jsou předtém otevřené moduly, tedy ty používané na vrchu lišty Modulů. Pokud je Přepínač "Hlavní lišta moduly" nastaven na ukládání pořadí spouštěných modulů, bude při překročení nastaveného počtu otevřených nemodálních modulů posledně otevřený modul zapsán, ale nejdříve otevřený modul ("poslední" v pořadí otevřených modulů) bude automaticky uzavřen (pokud nebude rozpracován doklad atp.). Pokud bude Přepínač "Hlavní lišta moduly" nastaven na hodnoty 0 nebo 1, nebude nový otevřený nemodální modul uložen. Druhý přepínač kontroluje počet posledně otevřených čísleníků a formulářů v paměti. Pokud nově otevřený číselník překročí nastavenou hodnotu, nebude do paměti uložen a zůstanou v ní předchozí otevřené číselníky a formuláře splňující nastavenou kvótu. Oba přepínače mohou nabývat hodnot 0 až 11, kde 0 značí zákaz ukládání do paměti, hodnota 11 pak ukládání do paměti nijak neomezuje. Defaultní hodnotou pro oba přepínače je hodnota 5. Nastavením malé hodnoty se zpomalí běh programu, ale nehrozí vyčerpání paměti počítače, nastavení velkých hodnot má vliv opačný.
19.01.20232023.11Zapracováno přepínání variantního zobrazení položek dokladů v modulech Deník a Pomocný deník pro zobrazení nových proměnných "Množství" a "Jedn. cena", které ke každé položce umožňují evidovat nejen v přijatých dokladech tyto rozšiřující údaje. Protože se jedná o doplňující údaje, nemusí být vhodné je zobrazovat v každé firmě. Pro přepínání zobrazení zapracována nová funkce "Zobrazit v položkách JC a Množství [Ctrl+Alt+F7]". Jedná se o přepínač, který si pamatuje své nastavení i po ukončení práce, není nutné jej tedy obsluhovat opakovaně. Funkce umístěna v menu v sekci "Pohledy" a v nástrojové liště.
12.01.20232023.11Typ dialogů programu Harmonik dle nastavení přepínače Dialogová okna: 0: dialog pro Windows XP (doporučeno nepoužívat) 1: původní dialogová okna programu Harmonik, vzhledem k novým komponentám nemusí být zcela funkční (doporučeno nepoužívat) 2: dialog s pevným pořadím tlačítek (např. Ano, Ne resp. Ano, Ano všem, Ne) a vyznačeným defaultním tlačítkem v zobrazené nabídce, defaultní varianta 3: dialog se zobrazeným defaultním tlačítkem na první pozici následovaný ostatními tlačítky dialogu 4: dialog typu Windows 8 a vyšší s pevným pořadím tlačítek (např. Ano, Ne resp. Ano, Ano všem, Ne) a vyznačeným defaultním tlačítkem v zobrazené nabídce 5: dialog typu Windows 8 a vyšší se zobrazeným defaultním tlačítkem na první pozici následovaný ostatními tlačítky dialogu
10.01.20232023.11Přepínače na Panelu přepínačů z posuvníků (pro vícestatové přepínače) a tlačítek vzhledově sjednoceny, všechny přepínače jsou realizovány posuvníky. K posuvníkům byla připojena hlavička a patička. V hlavičce se nachází stručné označení úlohy posuvníku, text může pokračovat i přímo v posuvníku. Podrobnější informace jsou uvedeny v plovoucí nápovědě posuvníku. Patička posuvníku slouží jednak ke grafickému oddělení jednotlivých posuvníků, ale přináší i přidané informace. Dle barvy patičky lze zjistit, že je platná na celém serveru bez ohledu na počítač, z kterého je spojení realizováno (zelená), hopdnota se nastavuje pro počítač, bez ohledu na to, kam se připojuje (červená) a nebo hodnota je platná jen pro aktivní firmu(žlutá). Pokud je nad patičku umístěn kurzor, zobrazí se defaultní hodnota přepínače.
06.01.20232023.11Maximálně zautomatizována práce s hlavní lištou programu s označením Harmonik. Lišta se v levém horním rohu obrazovky zarovnána s horním okrajem s výškou tří tlačítek. Tato lišta automaticky v každé firmě zakládá při spuštění programu v případě, že na ploše z nějakého důvodu neexistuje. Tato automatická kontrola je ukončena v případě, že uživatel v aktuální firmě zvolil funkci "Odstranění lišty Harmonik". Zapnuta je ale zase v případě, že uživatel opět přidá lištu Harmonik na plochu programu ručně
02.01.20232023.11Pro lepší možnost hledání chyb v mnohařádkovém dokladu v Deníku, byla zapracována možnost výběru položek. Tak lze použít funkci "Součet sloupce [F6]" pouze na vybrané řádky a rychleji kontrolovat rozpad částek na účty dle základní částky na dokladu.
30.12.20222022.117Mzdové konstanty připraveny pro rok 2023. Podrobný seznam změn je k přečtení na našich webových stránkách v účetním blogu, konkrétně na adrese www.harmonik.cz/ucetni-blog/zmeny-mzdy-1-1-2023
23.12.20222023.11V duchu nástrojových lišt modulů přepracován a zpřehledněn panel Přepínače hlavní obrazovky programu.
23.12.20222023.11Modul Expedice a Výroba (Přijaté objednávky) přejmenován na Zakázky.
20.12.20222023.11Barevnou linkou po obvodu jsou odlišena systémová tlačítka jednotlivých modulů, zelenou je označeno aktivní tlačítko, červenou aktívní stlačené tlačítko (přepínač), pokud je nad tlačítko zaměřeno myší, mění se zelená barva na limetkovou a červená na fialovou.
14.12.20222023.11Přepracována kalkulačka. Změněn vzhled, počet funkcí a doplněna možnost úplného ovládání pouze z klávesnice. Zabudovány dvě verze, jedna větší, desktopová, kterou lze vyvolat na hlavní obrazovce programu buď z menu nebo standardní horkou klávesou "Ctrl+F5" a menší, volaná přímo z editačních prvků (stejným způsobem), která má navíc tlačítko a možnost pro přímý přenos hodnoty do provku, ze kterého byla vyvolána. Funkčními tlačítky jsou "CLR", které maže všechny předchozí úkony a výsledky (na klávesnici tlačítko Delete), "<-", které ruší poslední znak na dospleji zprava (Backspace), pokud jsou zrušeny všechny znaky na displeji Kalkulačky, tak Kalkulačka zobrazí poslední výpočetní výraz k editaci. "LCD" (L) vyvolá editační pole, který nabízí výraz z dospleje k editaci (aktuální nebo předchozí v rámci právě ukončeného výpočtu). Lze jej tak plnohodnotně zeditovat a poslat zpět na displej kalkulačky k další práci. To výrazně zjednodušuje provádění potřebných matematických operací, pokud se jedná například pouze o změnu konstanty ve výrazu. "M+" (M) přidá právě zobrazený výraz nebo výsledek do paměti k předchozím hodnotám, pokud se jedná o výraz, bude před přidáním vyhodnocen, "M-" (Shift+M) odebere právě zobrazený výraz nebo výsledek z paměti od předchozích hodnot, pokud se jedná o výraz, bude před operací vyhodnocen, "(" aritmetická závorka levá, umožňuje zadávat složitější matematické operace, totéž platí pro ")" aritmetická závorka pravá. "=" (Enter) provádí vyhodnocení výrazu, pokud je chybný, neprovede nic a čeká na jeho opravu, "MC" (C) vymaže všechny údaje z paměti kalkulačky, "MR" (R) přidá údaj z paměti do výrazu kalkulačky vpravo - nepřepisuje původní obsah, tedy například operátor musí být zadán před použitím této funkce. "ESC" (ESC) uzavře kalkulačku a "Ok" (mezerník) uzavře kalklulačku a do editačního prvku přenese výsledek výrazu nebo hodnotu, která je zobrazena na jejím displeji. Paměť kalulačky se po jejím zavření nemaže, lze ji použít mezi moduly po celou dobu práce programu.
12.12.20222023.11Panel Moduly dle svého posledního stavy před ukončením programu provede své automatické znovuobnovení, tedy pokud byl uzamčen v pravé části obrazovky, dojde k obnovení tohoto stavu, a to na základě nstavení přepínače "Hlavní lišta moduly".
10.12.20222022.115Ve mzdových sestavách Vyloučené doby a Přehled nemocí upraveno třídění záznamů tak, aby se zobrazovaly dle abecedy.
08.12.20222022.115Opravena chyba ve výpočtu nárokované dovolené zaměstnance v případě rodičovské dovolené pokrývající celý aktuální rok.
02.12.20222022.115Ve formuláři 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob opravena chyba v plnění (zaškrtnutí) u řádku invalidita. Sleva je započtena, pokud je v Personalistice, v číselníku "důchodů" vybraný odpovídající záznam.
30.11.20222023.11Změněn systém posuvu plovoucích lišt, tyto lišty není možné posunout pouhým uchopením myši, ale je nutné cíleně provést dvojklik v hlavičce plovoucí lišty. Ta skryje pro rychlejší práci svůj obsah a zobrazí dvě tlačítka, které je možné použít po ukončení sunutí lišty po ploše. Tlačítko Ok potvrdí novou pozici plovoucí lišty, Tlačítko Zpět tuto novou pozici zapomene a vrátí lištu na původní místo. Tím je umožněno libovolněji používat přepínač uzamčení lišt.
Plovoucí lišty je možné přesouvat z hlavní plochy programu do oblasti uchycení nástrojových lišt, vpravo podél celého okraje. Nástrojové lišty byly i z tohoto důvodu zredukovány pouze na dvě: "Přepínače" a "Moduly". Nástrojové lišty nevyjíždějí automaticky z uchycení při přejetí myší nad jejich tlačítkem, ale toto tlačítko musí být obslouženo klikem levého tlačítka myši. Tím se zabrání zbytečným grafickým efektům při pohybu (nechtěném) myší přes obrazovku. Původní nástrojové lišty lze `obnovit` tak, že příslušná lišta je pořízena jako plovoucí a následně pomocí funkce "Přepnout umístění plovoucí lišty" ji do nástrojových lišt přesunout. Tato funkce slouží jako přepínač, lze tedy zvolenou plovoucí lištu z nástrojových opět přesunout na plochu programu. Nelze vytvořit duplicitní lišty ani v případě, že původní plovoucí lišta je umístěna jako nástrojová, docházelo by ke zbytečnému čerpání systémových zdrojů.
Speciální vlastnosti má nástrojová lišta Moduly. Jako jediná ze všech může být ukotvena vpravo na obrazovce a být tak "při ruce" během celé práce v programu. Toto ukotvení může být automatické v okamžiku, kdy je lišta zvolena. Zároveň si může pamatovat spouštěné moduly a ty umisťovat na přední místa v liště tak, že posledně spuštěný modul je umistěn vždy jako první. Zachováno je označení spuštěných modulů tučným a podtrženým písmem. Umístění pořadí modulů je možné si pamatovat v rámci jednoho spuštění programu nebo nastálo. Tyto volby lze uživatelsky nastavit v Přepínačích programu v části Hlavní lišta Moduly. Lze volit ze šesti variant: 0 - bez pořadí a ukotvení, 1 - bez pořadí a s ukotvením, 2 - s pořadím a bez ukotvení, 3 - s pořadím a s ukotvením, 4 - s ukládaným pořadím a bez ukotvení a 5 - s ukládaným pořadím a ukotvením.
29.11.20222023.11Podporován tmavý režim programu, lze zvolit z hlavního menu v sekci Nastavení / Barevný styl programu. Možností je použít i některý z jiných připojených stylů.
28.11.20222023.11Modul Deník rozšířen o funkci "Kopie položek do vybraného záznamu (Ctrl+F4)". Do vybraného cílového dokladu překopíruje položky z dokladu, na kterém je aktuálně umístěn kurzor. Po úspěšné kopii položek je uživatel do detailu takto upraveného dokladu přepnut.
25.11.20222023.11Položky dokladů v modulech Deník a Pomocný deník rozšířeny o dvě nové proměnné, které ke každé položce umožňují evidovat i počet jednotek a jednotkovou cenu. Dle těchto doplňujících údajů pak lze sledovat například počet litrů nakoupeného paliva za určité období a jeho průměrnou cenu. Z proměnné Popis je možné vstoupit do číselníku již použitých textů, aby nebylo nutné tyto údaje zadávat stále dokola a různě formulované a bylo možné opět dle nich lépe vyhledávat či provádět skupinové výstupy.
24.10.20222022.114Do modulu mezd přidána nová sestava - Podklady pro čtvrtletní výkaz práce P2-04. Sestava slouží pro zobrazení dat z mezd, které se vyplňují do oddílů 005 a A109.
19.10.20222022.114Aktualizován způsob výpočtu nároku na dovolenou ve mzdách v těch případech, pokud se zaměstnancům mění rozsah pracovní doby v průběhu roku.
26.09.20222022.113Oprava v plnění dat formuláře NEMPRI ve mzdách. Pokud začalo zaměstnání jiný než 1. den v měsíci a následně vznikla během 12 měsíců nemoc/mateřská apod., rozhodné období se nastavilo od 1. dne v měsíci, ale správně má být od reálného nástupu do zaměstnání.
23.09.20222022.113Opraveny tiskové sestavy ve mzdách - Zdravotní přehled stručně, Zdravotní přehled podrobně - po měsících. Do součtů v přehledech nevstupovaly odvody zdravotního za zaměstnance a firmu z dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti, pokud tyto překročily své limity pro odvod pojistného.