Zásady ochrany soukromí

Pokud jste našimi zákazníky a využíváte naše softwarové produkty nebo další služby s nimi spojené, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobní údajů. V následujícím textu zjistíte, jakých konkrétních služeb se ochrana soukromí týká, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 zos.pdf - Zásady ochrany soukromí, aktualizováno: 23.05.2018

Jaké služby poskytujeme

Hlavní činností společnosti SIT & KHASO v.o.s. je vývoj, prodej a podpora ekonomického software Harmonik pro operační systém Windows a podvojného účetnictví VABANK pro operační systém DOS.

Poskytovatelem těchto služeb je společnost SIT & KHASO v.o.s., se sídlem Praha 9, Na spáleništi 507, 190 16, IČO: 49710257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 10458.

Osobní údaje, které získáváme a uchováváme

Údaje, které získáváme pocházejí z objednávek programů, registrací programů, případně jejich pozdějších aktualizací. Jedná se především o následující identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Při zaregistrování programu dále můžeme získat také IP adresu PC, na kterém byla registrace provedena a jeho jméno. Prostřednictvím webových stránek získáváme e-mailové kontakty a to při využití některé ze služeb: Newsletter, Konzultace po celé ČR nebo Online EET odesílání zdarma. Dále uchováváme informace o používané verzi programu a počtu licencí. Tyto údaje získáváme z vlastní evidence.

Jak osobní údaje používáme

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme. Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy tj. v souvislosti s objednávkou některého z účetního software. Dále pro plnění právní povinnosti ve smyslu evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ apod. Údaje také použijeme při předávání informace o aktualizacích programů, legislativních změnách nebo při řešení požadavků s technickou podporou.

Předávání dat

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti). Jiným subjektům data nepředáváme.

Marketingová sdělení

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů určených pro komunikaci se zákazníkem. Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Jak osobní údaje chráníme

Osobní údaje jsou chráněny formou elektronickou, tak i fyzickou. Data uchováváme v moderní a bezpečnostní databázi, která je umístně v objektu se zabezpečovacím zařízení a je alokována v serverové místnosti, jenž je zabezpečena mechanickými překážkami proti neoprávněnému vniknutí. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Na vyžádání je naše společnost povinna poskytnout osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, apod.).

Mějte své osobní údaje vždy pod kontrolou

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb, které poskytujeme, uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz a délka uchování dat

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od poslední aktualizace programu nebo kontaktu s technickou podporou. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Je třeba ale uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování (např. údaje o licencích programu).

Právo na ochranu soukromí

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že naše společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života  zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby naše společnost odstranila takto vzniklý stav. V případě, že tento stav přetrvá a zpracování není v pořádku, může zákazník případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pověřenou osobou pro ochranu osobních údajů ve společnosti SIT & KHASO v.o.s. je paní Iveta Tesková, e-mail: iveta.teskova @ harmonik.cz, +420 224 211 287.

Závěrečné ustanovení

Tyto Zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dne 23. května 2018.