Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
19.05.20222022.17Práce se šablonami faktur v modulu Fakturace zjednodušena. Ze seznamu dokladů lze použít funkci "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)", která je také umístěna i v nástrojové liště a stejně jako číselník chráněna odpovídajícím heslem. Tato funkce přepne uživatele do Editoru šablon, který je vizuálně a posuvníkem rozdělen na dvě části. V horní časti je nástrojová lišta a needitovatelná mřížka seznamu šablon. Ve spodní části je "detail šablony" zvolené v horním seznamu. Mezi seznamem faktur a seznamem šablon se lze přepínat již uvedenou funkcí "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)". Změny v existující šabloně lze provádět v jejím "detailu" ve spodní části editoru a uložení změn se provede tlačítkem Ok v horní tlačítkové liště. Šablony lze zakládat i rušit pomocí dvojice tlačítek v tlačítkové liště editoru umístěné vpravo nahoře. Všechny proměnné šablony jsou přímo dostupné obdobně číselníku "Šablony dokladů" pro fakturaci. Funkčnost šablon při generování dokladů nebyla změněna, funkčnost editoru byla rozšířena.
19.05.20222022.17Hlavní lišta programu doplněna tzv. "Živákem". Jedná se o ProgressBar, tedy plnou silnou zelenou lištu ukazatele průběhu činnosti. Tento ukazatel není animovaný prvek bez řízení, ale je přímo, pokud je výkonnostní prostor, ovládán programem. Ten je inkremenruje z maxima na minimum a opět obráceně. Může se tedy stát, že program je zaneprázdněn jinou činností a jeho běh činnost je pomalá nebo trhaná, ale to je cílená vlastnost. Je tedy vidět, že program "žije". Pokud by program z nějakého důvodu nebyl funkční, nebude svou hodnotu měnit ani tento prvek v hlavní liště programu, která je viditelná ve všech modulech programu. Tím lze determinovat stav, kdy software pracuje a z hlediska obsluhy se nic neděje či obrácený a předejít zbytečným restartům programu.
19.05.20222022.17Modul Opakovaných úloh rozšířen o proměnnou "Maximálně [min]", která je defaultně nastavena na hodnotu 0. Pro toto nastavení není čas běhu úlohy nijak omezen. Lze ale nastavit maximální čas provádění úlohy, po kterém je spuštěná úloha systémem ukončena.
14.05.20222022.1711Modul Opakované úlohy rozšířen o dvě proměnné: "Paralelní" a "Přednostní". Údaj "Paralelní" znamená, že úloha může být spuštěna v okamžiku časové definice a nemusí čekat na ukončení konkurenčních úloh. Proměnná přednostní udává, že seznam úloh čekajících na zpracování bude setříděn s přihlédnutím k tomuto přepínači. Úloha tedy může být spuštěna přednostně před ostatními, ale pouze v případě, že nemusí čekat na možnost spuštění, protože pak jsou již všem úlohám bez rozdílu přidělovány náhodné časy, kdy se opět mají dotázat, zda je možné danou úlohu spustit. Zároveň s tím končí zabudované výjimky tohoto typu pro některé typy úloh, tyto vlastnosti musí být nyní vždy definovány.
13.05.20222022.17Modul Deník doplněn o funkci umožňující zobrazení jen položek dokladu pro jednodušší editaci dokladu s mnoha položkami.
03.05.20222022.1610Při zapnuté funkci "Log" je v hlavním okně modulu Opakované úlohy viditelná mřížka s daty logu Agenta za posledních 48 hodin. Tento stav je defaultní. Pokud uživatel funkci "Log" vypne, je místo tohoto logu zobrazena mřížka s daty Předpisů, která je sem přemístěna ze sekce Nastavení.
02.05.20222022.1610V souvislosti se zapracováním podpory přenosu souborů z / do cloudu DropBox, Box, One Drive, Google Drive, Yandex Disk a Quing Cloude nebo přenosů souborů na externí datová úložiště webová úložiště nebo interní disková pole pomocí protokolů FTP nebo WebDAV nebo pomocí UNC cest, došlo ke změně uspořádání modulu "Opakované úlohy".
Modul podporuje individuální nastavení "Třídění (F5)" pro jednotlivé uživatele (dříve pouze pro modul celkově). Veškeré nastavení úloh je soustředěno do společné sekce Nastavení , která je dostupná přes funkci "Nastavení úloh (Shift+F10)". Zobrazení Předpisů v základním okně modulu bylo také přesunuto do sekce Nastavení. Nadbytečným se úvodním okně jeví i mřížka s Plánem úloh, ale tu lze zapnout přes funkci "Plán v seznamu", defaultně není zobrazena. Plán úloh je zobrazen v sekci Nastavení společně s Předpisy a Datovými přenosy. V Nastavení lze zobrazení mřížky Plán úloh vypnout přes funkci "Plán v nastavení" a vnímat systém jako Seznam / Detail obdobně s ostatními moduly u všem typů dokladů. Pomocí těchto přepínačů si lze zvolit možnost koordinovaného zobrazení záznamů Plánu úloh, Datových přenosů a Předpisů (při zapnuté funkci "Filtr (Alt+F)"). Do modulu tedy přibyla i možnost registrovat Datové přenosy. Nové datové (vzdálené) úložiště v Datových přenosech musí mít unikátní název, vyplněný typ úložiště výběrem z ComboBoxu a dle typu úložiště případně zadánu síťovou adresu a port pro komunikaci, jméno uživatele a heslo, se kterým se lze přihlásit. Heslo lze zadat v otevřené formě s viditelným nebo zakrytým textem. Heslo je po uložení vždy zakryptováno a nelze jej zpětně zjistit. Pokud je jako typ úložiště zvolen některý z definovaných cloudů, je před uložením zadaných údajů zobrazen webový prohlížeč pro výběr existujícího účtu v rámci zvoleného cloudu. Definice přenosů je rozšířena o proměnné Zdroj a Cíl. Tyto údaje mohou obsahovat pouze zaregistrované názvy Datových přenosů a určují tím, že zdroj a / nebo cíl datového přenosu jsou "vzdálenými". Tyto vzdálené zdroje však mohou být i tzv. lokální, tedy registrované pomocí přístupu UNC definicí. V neposlední řadě tyto názvy datových přenosů lze použít k připojení zdroje jako "diskové jednotky" (mount) a k těmto zdrojům přistupovat jako k lokálnímu disku. Ke zdroji lze doplnit také název adresáře nebo souboru určeného k přenosu.
Pro použití vyjmenovaných definic musí být v Plánu uloh zvolen Typ úlohy "Datový přenos" a v Předpisu pak Typ úlohy lze zvolit mezi čtyřmi variantami použití. Lze definovat "Kopie zdroj->cíl (copy)", tedy prosté zkopírování souboru či souborů v adresáři, "Synchronizace zdroj->cíl (sync)", tedy jednosměrnou kopii nového či novějšího souboru či souborů, "Synchronizace zdroj<->cíl (bisync)", čili obousměrnou, tedy obousměrnou kopii nového či novějšího souboru či souborů a samozřejmě "Přesun zdroj->cíl (move)", tedy přesun souboru či souborů z definovaného zdroje do cíle, které je vhodné použít například v případě, že na úložišti (disku) se zálohami dat dochází volné místo nebo je záměrem uchránit je před napadením, příp. zašifrováním.
29.04.20222022.1610Program Harmonik nyní podporuje některá vzdálená datová úložiště. To znamená, že například data záloh, vytvořených excelových výstupů, PDF souborů atp. lze automaticky kopírovat, jednostranně synchronizovat, plně oboustranně synchronizovat nebo přesouvat. Tím je uživatel ochráněn před živelnou katastrofou u svého datového úložiště (oheň, voda), krádeží, útoky hackerů typu zašifrování dat atp. Lze takto automatizovaně odesílat vygenerované doklady do datových skladů typů e-podatelna atp.
Datovými zdroji mohou být jak jednotlivé soubory, tak kompletní adresáře a to jak na lokální straně SQL serveru tak na vzdáleném datovém úložišti. Popsané datové transakce mohou být nejen mezi lokálním a vzdáleným úložištěm, ale také mezi lokálním a lokálním nebo vzdáleným a vzdáleným úložištěm.
Podporovanými vzdálenými (internetovými) úložišti jsou jednak nejznámější cloudové služby (DropBox, Box, One Drive, Google Drive, Yandex Disk, Quing Cloude a další budou postupně přidány) nebo jakékoliv datové úložiště (například externí disková úložiště nebo webová úložiště nebo obecné cloudy), které podporují implementované protokoly FTP, WebDAV (FTPS a další budou postupně přidány) nebo se k nim dá přistoupit pomocí UNC cesty. Srovnání některých internetových úložišť je např. zde.
Vlastní provádění kopírování, jednostranné synchronizace, plně oboustranné synchronizace nebo přesunu se provádí v rámci "Opakovaných úloh SQL serveru". Lze tedy úlohu synchronizace dat provádět v určitý čas, pravidelně v nastaveném intervalu nebo po skončení předchozí synchronizace za nastavený časový úsek. Specifická nastavení pro danou úlohu lze zadávat navíc do údaje Parametry úlohy.
25.04.20222022.16Pokud se objeví při spuštění programu Harmonik chybové hlášení "Chyba certifikátu" v systému Windows 11 je potřeba provést následující kroky:
a) Přidat klíč do registru Windows 11 příkazem:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb /v ProtectionPolicy /t REG_DWORD /d 1
b) Spusit jako správce příkazový řádek "cmd" a v něm spustit po sobě tyto 2 příkazy:
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
c) Vymazat složku %LOCALAPPDATA%\Harmonik\CProgramFilesHarmonikHarmonik13
d) Vymazat certifikát Harmonik ve složce Osobní pomocí programu "certmgr.msc"
e) Nastavit spuštění programu Harmonik jako "Správce"
05.04.20222022.18Dne 30. 3. 2022 rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022 zvýší životní minimum o 10%. Od 1. 4. 2022 vstupuje v platnost, protože ke zvýšení životního a existenčního minima není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu ČR. Pro účely mezd a exekucí se mění základní částka skládající se z životního minima a normativních nákladů = 12185 /4250+7935/ (dříve 11795 /3860+7935/ ). Z toho plyne změna nezabavitelné částky povinného, což jsou 3/4 ze základní částky = 9138.75 (dříve 8846.25). Mění se také částka nezabavitelná pro vyživovanou osobu, která se vypočítá jako 1/3 z nezabavitelné částky povinného = 3046.25 (dříve 2948.75). Nakonec se upraví zbytek čisté mzdy, nad který se srazí bez omezení, což je dvojnásobek základní částky 24370 (dříve 23590).
04.04.20222022.18V modulu mezd upraven výpočet/přepočet základů pro pojistné, které se nepřepočítaly při určité kombinaci mzdových složek ve mzdě, ve které byla zároveň mzdová složka MS221 prémie ze základní mzdy v %.
31.03.20222022.158Do modulu mezd byl připojen nový formulář ČSSZ "Oznámení o nástupu do zaměstnání (vzor 2022)". Společně s formulářem bylo upraveno také plnění mzdovými daty a připravena nová datová věta XML pro export na e-portál nebo přímé odesílání VREP.
30.03.20222022.15Funkce "Hlavička / Položky (F7)" v modulech Deník a Evidence přejmenována na "Přepínač Hlavička / Položky (Ctrl+F7)".
28.03.20222022.15Do modulu "Nastavení a provoz replikací" v mřížce "Komunikační kanály" doplněn sloupec "Aktivní". Zobrazuje nebo umožňuje řídit, který komunikační kanál je aktivní, tedy který typ paketů se replikuje.
23.03.20222022.15Datová mřížka "Účty účtové osnovy" v modulu Rozpočty nákladů a výnosů upravena. Její obsah závisí na vybrané / aktivní položce rozpočtu a tak lze jednoduše kontrolovat, zda jsou k dané kapitole rozpočtu přiřazeny správné účty účetní osnovy. Navíc jsou v této mřížce údaje Název účtu a Typ účtu, které závisejí na zadaném roku v hlavičce rozpočtu. Pokud nejsou údaje Název a Typ v mřížce účtové osnovy zobrazeny, je zřejmé, že pro rok v hlavičce rozpočtu nejsou odpovídající účty v účtové osnově zavedeny, což není na závadu, ale je informace, že kapitola z těchto účtu nečerpá.
17.03.20222022.15V modulu Zaúčtování přepracována mřížka Položek dokladů. Její vzhled je kompaktibilní s ostatními účetními moduly, mimo jiné byla doplněna viditelnost názvů účtů, zakázek a středisek. Pro práci s položkami lze používat jak klasické číselníky, tak rychlé comboboxy.
17.03.20222022.15V modulech Deník a Evidence provedena zásadní změna. Při pořizování dokladů se lze z jejich položek vrátit do hlavičky dokladu a tu dle potřeby ještě znovu upravovat a opět se vrátit do položek, aniž by pořizování dokladu bylo přerušeno, resp. ukončeno. Přepínání mezi hlavičkou dokladu a položkami je z položek možné jen za použití funkce "Hlavička Položky (Ctrl+F7)", z hlavičky do položek je možné se vrátit obsluhou všech proměnných v hlavičce nebo opět pomocí funkce "Hlavička Položky (Ctrl+F7)".
16.03.20222022.15Zpřehledněna data v datové mřížce Spuštěné úlohy modul Opakované úlohy. Doplněn sloupec "Čas požadavku", který nahrazuje původní dodatečný řádek pro každou úlohu s textem 'Zadáno:'.
15.03.20222022.15V rámci tlačítkových lišt na ploše programu doplněno nové menu, dostupné přes pravé tlačítko myši. Funkce "Editace obsahu lišty" zpřístupňuje možnost editace obsahu, jednotlivá tlačítka lišty lze odebírat nebo lze přesouvat pořadí jednotlivých tlačítek. Nabídka "Šířka lišty" umožňuje definovat její šířku, výška se dopočte automaticky. Pokud se zadají nepřípustné hodnoty, program i této skutečnosti informuje. Zadaná hodnota se upraví dle grafických potřeb adaptéru a tato upravená hodnota se příšte nabídne k editaci.
04.03.20222022.15Zákonem 17/2022 se zpětně k 1.1.2022 zvyšují normativní náklady na bydlení o 1.120 Kč, tj. z 6.815 na 7.935 Kč. Delší dobu ale nebylo právně zřejmé, zda se úprava vztahuje také na výpočet exekučních srážek. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo teprve ve čtvrtek 3.3.2022 informaci, článek zde, že se zvýšená částka normativních nákladů na výpočet exekucí vztahuje. Aktualizované konstanty pro výpočet exekucí.
22.02.20222022.14Moduly Deník a Evidence doplněny o nový formulář "Přiznání k dani / Fyzických osob (vzor 27)".
22.02.20222022.14Ukončení programu z hlavního menu může být v některých případech zablokováno. To je v okamžiku, kdy klient spustil na pozadí některou z operací, které trvají déle a bylo by vhodné je nechat doběhnout (neukončovat klienta). Může však nastat situace, kdy je klienta zapotřebí ukončit ihned. Proto byla do hlavního menu programu do sekce klient doplněna nová funkce "Bezpodmínečný konec programu (Shift+Ctrl+X)", která je aktivní pouze v případě, že standardní ukončení gramu je z uvedených důvodů znemožněno. Program (klienta) je pak umožněno ukončit vždy.
21.02.20222022.13Modul Deník doplněn o kontrolu zadaného údaje v proměnné Kniha. Uživateli je nabídnut výběr ze šablon dokladů nebo možnost nového zadání údaje.
16.02.20222022.13Modul replikací v Parametrech jednotlivých uzlů doplněn o možnost kontroly a editace nastavení Sekvencí v daném uzlu. Zároveň doplněny základní kontroly hodnot Parametrů těchto replikačních uzlů. Kontroluje se počet záznamů, obsah nastavení počtu replikovaných uzlů a serverů a nastavení sekvencí.
14.02.20222022.13Pro nový SQL server upraven postup zakládání nových replikací pro jednotlivé firmy.