Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
19.07.20242024.1922Do modulu mezd byl přidán nový formulář "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě DPP". Je platný pro pohledy měsíční {M} nebo měsíční s PPV {M+PPV} a najdete ho přes F9 / Sociální pojištění / Výkaz příjmů zaměstnancům činných na základě DPP. Naplnění dat formuláře je z personálních a mzdových údajů (hrubá mzda) daného měsíce.

Výkaz za 07/2024 bude zřejmě specifičtější v tom, že bude potřeba přihlásit všechny DPP vzniklé od začátku roku, které jsou platné a které ještě nebyly přihlášené formulářem Oznámení o nástupu do zaměstnání. Jinými slovy, pokud DPP v roce 2024 doposud nepřesáhlo 10000 Kč, tedy nevznikl nárok na odvod pojistného, pak pro tyto DPP se ve formuláři použije Akce 2 – Nástup na DPP s výkazem. Program předvyplní pro tyto případy Akci 1 - Výkaz příjmů, protože se řídí dle datumu nástupu do zaměstnání. Toto chování je správné a plně reflektuje podmínky plnění formuláře v dalších měsících. Tedy, znamená to pro popsanou situaci zatrhnout Akci 2 místo Akce 1.

Formulář plně podporuje exporty do XML nebo přímé podání z programu Harmonik přes VREP komunikaci s ČSSZ.
24.04.20242024.118Upozornění pro uživatele mezd - v kalendáři pro 04/2024 nebyl správně nastavený svátek 1.4. V aktualizaci č.18 je svátek opravený. Uživatelé, kteří mají data zatím v 03/2024 a provedou uzávěrku po této aktualizaci, budou mít data mezd vygenerované správně, včetně svátku. Uživatelům, kteří již mají otevřený 04/2024, se po vstupu do mezd provede rekonstrukce dat v 04/2024 tak, aby mzdové složky, reprezentující svátek MS104,MS104,MS107,MS108 byly nenulové. Protože se s rekonstrukcí provede zároveň přepočet mezd, může vstup do modulu chvíli trvat, přičemž doba záleží na počtu zaměstnanců a rychlosti PC. Každý další vstup do mezd 04/2024 již bude standardní.
08.03.20242024.1Do tiskových sestav deníku přidána nová nabídka Přehledy / Analýzy nákladů a výnosů. V číselníku analýz lze definovat neomezené množství různých pohledů na náklady a výnosy. V jedné analáze lze porovnávat hodnoty pro maximálně 12 období, přičemž období může zasahovat i do archivu deníku. Analýzy mohou být sestavovány na úrovni nákladů a výnosů, na úrovni nákladových a výnosových účtů, dále v členění dle středisek, zakázek a oddělení. Typickým příkladem analýzy jsou např. náklady a výnosy (nebo nákladové a výnosové účty) členěné dle jednotlivých měsíců roku. Protože analýza zpracovává i archvní data, lze např. porovnávat i jednotlivé roky.
22.12.20232023.123Změny a konstanty mezd 2024:
- minimální mzda 18900 Kč (112.50 Kč/hod)
- nemocenské pojištění zaměstnance 0,6% (celkem 7,1%)
- všeobecný vyměřovací základ 40638 Kč, z toho plynoucí průměrná mzda 43967 Kč a maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného (48x průměrné mzdy) se zvyšuje na 2110416 Kč
- hranice příjmů pro progresivní daň se snižuje na 3x průměrné mzdy, tedy od 131901 Kč se odvádí progresivní daň 23%
- exekuce základ skládající se z životního minima + normativní náklady 19057 Kč; 2/3 ze základu nezabavitelná částka na povinného 12704.67 Kč, 1/4 z částky povinného jako nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 3176.17 Kč, částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení 28585.5 Kč
19.09.20232023.113Nabídka hlavního menu v sekci "Nastavení / Práva / Právo spouštět aktualizace" rozšířena podnabídkou s položkami "Zadaný uživatel" a "Kdokoliv". Jak asi vyplývá z názvů, první nabídka umožňuje zadat založeného uživatele, který jediný může obsluhovat aktualizace a upgrade programu. Druhá nabídka toto omezení ruší, obě jsou chráněny před použitím systémovým heslem.
16.07.20232023.112Funkce Hledání (Shift+F3) v modulu Evidence doplněna o nabídky "Dle data dokladu" a "Dle data DPH"
09.07.20232023.112Modul Textový editor v sekci Editory resp. Kancelář doplněn o funkci exportu dokumentu do formátu PDF.
23.06.20232023.112Příkaz k úhradě při svém vytváření kontroluje, zda údaj zapsaný v Závazcích v proměnné variabilní symbol lze převést na číslo. Pokud tomu tak není, není položka Příkazu k úhradě vytvořena a obsluha programu je o této skutečnosti zpravena.
22.06.20232023.112Do modulu mezd Na záložce Pojistné doplněna proměnná “Dle paragrafu“
15.06.20232023.112Doplněna nabídka “Kontrola vlastních účtů“ v číselnících programu v sekci Finance a v modulu Příkaz k úhradě v nabídce Utility. Ta obsahuje proměnné DRUH, STREDISKO, ZAKAZKA a ODDELENI, číslo vlastního účtu pro případ, že vyplněná kombinace vyhovuje jinému vlastnímu účtu než běžně používanému. Vyplňují se pouze ty sloupce, které se chtějí sledovat. Pokud je uživateli pro sledování jedno, jaká hodnota je ve Financích v příslušné proměnné obsažena, lze zaškrtnout zatrhávátko stejného jména. Pokud se v modulu Příkaz k úhradě zjistí při přebírání položky ze Závazků, že vyhovuje zadanému předpisu z Kontrol vlastních účtů, je uživatel dotázán, zda se položku právě vytvářeného řádku k Příkazu zapsat do jiného Příkazu k úhradě pro zadaný kontrolovaný vlastní účet v Kontrolách. Pokud uživatel tento záměr potvrdí (pokud takový Příkaz ještě neexistuje, tak se založí), tak se záznam zapíše do "správného" Příkazu k úhradě". Pokud je otevřeno dva a více Příkazů se zadaným číslem vlastního účtu a při kladné odpovědi uživatele, přenos do jiného Příkazu k úhradě se neuskuteční.
13.06.20232023.112Je-li v příkazovém řádku (ikoně na ploše) zadán parametr jméno uživatele a heslo uživatele (heslo je vhodné ukládat pouze na počítačích nesdílených více uživateli, který je pro vstup do systému opatřen heslem), je pak zadávání údajů jméno a heslo, při spouštění programu, přeskočeno.
13.06.20232023.112Parametry příkazové řádky mohou být pojmenovány. Pojmenované parametry mohou být zadány v libovolném pořadí a jejich syntaxe je /jmenoparametru=hodnota nebo --jmenoparametru=hodnota. Pojmenované a nepojmenované (pevně zadané pořadí hodnot) parametry nelze v jedné příkazové řádce kombinovat. Ze sady pojmenovaných parametrů lze uvést jen potřebné. Textové hodnoty pojmenovaných parametrů není nutné zadávat v uvozovkách nebo apostrofech. Příklad řádky s parametry: /server=127.0.0.1 /databaze=data /firma=firma /port=5555 /jmeno=jan /heslo=novacek. Do množiny pojmenovaných parametrů tedy patří parametry server, databaze, firma, port, jmeno a heslo. V tomto pořadí musí být vyjmenovány hodnoty nepojmenované, pojmenované mohou být v pořadí libovolném a jen ty potřebné. U nepojmenovaných nelze žádný předchozí parametr vynechat, to platí jen pro následné.
31.05.20232023.111Nově zanesená chyba, nebylo možné vstoupit do modulu Opakovaných činností. Chybě definovaný rozsah proměnné.
25.05.20232023.110Při vypršení certifikátu mohlo dojít k problému se spuštěním programu. Kontrola načítaných certifikátů se nově děje v ""chráněné zóně", která sice takový chybný záznam nenačte, ale program nevyhodnotí chybu
17.05.20232023.19Zapracována kontrola "překládaných komb" v mřížkách programu. Překládané kombo je asociace nejčastěji ukazovaného textu a ukládané např. číselné hodnoty.
27.04.20232023.18S přibývajícími daty roste potřeba po rychlých odezvách. Jednou nejvíce diskutovanou oblastí byla Fakturace a kopírování dokladů. Je zapotřebí zkopírovat, resp. vystavit stovku ze vzoru na různé adresy za pár desítek vteřin? Proč ne. Bylo rozhodnuto, že do programu Harmonik bude zabudován nástroj na využití všech vláken procesoru počítače, na kterém je program spuštěn. Tento údaj program zjišťuje při svém startu a je pro uživatele dostupný v levém dolním rohu v poli technických informací, kde je uvedeno klíčové slovo Threads. Údaj před ním zobrazuje aktuální počet dostupných vláken pro paralelní (souběžnou) činnost programu, tedy jakoby měl uživatel takový počet počítačů a na každém spustil ještě jeden program Harmonik. Jak je uvedeno výše, tuto možnost jako prvý využívá modul Fakturace ve své nabídce Kopie. Obrazovka pro nastavení kopírování v modulu Fakturace je drobně upravena. Doplněny byly dva nové přepínače: “Počet dokladů pro vícejádrové operace” a “Vybrat vygenerované doklady“. Protože každý ví, že použití letadla se může vyplatit až od určité vzdálenosti, tak i pro multijádrové operace může platit, že do určitého počtu kopírovaných dokladů je klasická (neparalelní) cesta rychlejší, ale nemusí. To záleží na mnoha faktorech a zejména hardware uživatele. Každý si tedy v každé firmě může nastavit počet dokladů ke kopírování, kdy bez ohledu na splnění dalších podmínek se vždy použije původní způsob práce. Defaultní počet pro paralelní kopírování je ale nastaven již na jeden doklad, protože i ten může být zpracován pomocí paralelní (dedikované) práce (vláken) rychleji. Pomocí paralelních vláken nebude nikdy zpracován ten doklad, pro jehož předpis ke kopii / vygenerování (šabloně) je nastavena interakce s uživatelem (zadání data faktury, zadání data DPH, znaky pro doplnění textu nad a pod v hlavičce faktur a zadané pojištění). Všechna tato nastavení vyloučí použití paralelního zpracování (dedikovaných vláken). Pokud k tomu dojde, program na to upozorní uživatele dotazem “Nastavení šablony neumožňuje využít virtuální jádra procesoru. Pokračovat?“ a uživatel se může rozhodnout, zda mu náhodou jeho záměr nekazí chybné nastavení šablony, když sám chce rychlý (paralelní / dedikovaný) způsob kopírování použít. Upozornění se nezobrazí, pokud je dedikované zpracování potlačeno tímto novým přepínačem. Druhý nový přepínač určuje, zda vygenerované doklady budou zároveň i označeny jako vybrané pro další zpracování. Defaultní hodnotou je 1, tedy doklady po kopírování nebo generování vybrány budou.
24.04.20232023.18Popup menu plovoucích lišt hlavní obrazovky programu rozšířeno. Doplněna nabídka “Změna velikosti fontu“. Zvolení nové funkce při kurzoru myši nad příslušným tlačítkem se zobrazí dotaz na velikost fontu předmětného tlačítka s tím, že nabídne k editaci aktuální velikost. Nově zadaná hodnota může být maximálně 22. Každé tlačítko může mít jinou výšku fontu.
19.04.20232023.18Menu Hledání v modulu Fakturace doplněno o funkce hledání v proměnných středisko, zakázka a oddělení položek dokladů.
29.03.20232023.17Při změně hodnoty proměnné Období v modulech Deník a Pomocný deník pomocí tlačítek vpravo od proměnné a myši nedošlo k zaměření proměnné. Doplněno.
24.03.20232021.16Na úvodní obrazovce programu lze zvolit databázi a v ní firmu, se kterou se bude v programu nadále pracovat. Tato volba se provádí levou částí z úvodních čtyř tlačítek pro spuštění (ukončení) programu. Levé tlačítko je označeno "F=" a výběr se provádí postupně, nejdříve se vybere databáze a následně firma. Druhou možností je provést volbu pomocí pravé části tlačítka pro výběr firem, označené "F#". Zde se naráz zobrazí všechny firmy, které jsou v databázích založeny. Tyto firmy jsou nově abecedně setříděny a počet firem k výběru není omezen. Uživatel v mřížce tedy myší klikne na buňku, kde je symbol existence firmy v databázi (mohou existovat firmy stejného jména v různých databázích) a výběr je proveden na jeden klik.
21.03.20232023.16Datové mřížky kontrolují zadávanou syntaxi nově také pro proměnné typu peníze.
15.03.20232023.15Modul Prodejna upraven, zvětšeny a přemístěny prvky informací o celkové ceně za nákup a o čísle dokladu.
14.03.20232023.15Datové mřížky v programu Harmonik opatřeny kontrolou vstupu od uživatele pro numerické vstupy. Kontroly jsou přibližně stejné, jako jsou již zabudované u vstupů v hlavičkách modulů (jednotlivé editační boxy). Kontroly jsou funkční jak ve vertikálním, tak horizontálním směru a neprovádí se jen při opuštění buňky. Pokud tedy uživatel chce například zadat vstup 123.45 a zadá 123.., nelze pokračovat v editaci buňky a ani ji opustit a program čeká na zrušení posledního chybného znaku.
07.03.20232023.15V popup menu hlavního okna programu doplněna funkce pro plovoucí lišty programu, která se jmenuje "Nastavit rozměry plovoucí lišty". Stejně jako předchozí funkce "Nastavit pozici plovoucí lišty" nabídne k editaci současné hodnoty a tyto hodnoty pak aplikuje. Tím jsou pro účely změny pozice i rozměrů dvě dvojice funkcí, výše dvě vyjmenované, jejichž hodnoty lze zadat z klávesnice a následně dvě ovládané myší - tažením buď pomocí horního okraje plovoucí lišty pro změnu pozice nebo pomocí pravého dolního rohu pro změnu rozměrů.
03.03.20232023.14Obsah lišty lze upravit či změnit pomocí popup menu vyvolaného pravým tlačítkem myši na některém z tlačítek lišty. Následující možnost je vyzdvižena samostatně, protože byly požadavky uživatelů, aby mohli pomocí zkratek spouštět jednotlivé moduly. To umožňuje funkce "Horká klávesa". Ke každému tlačítku (modulu, který zastupuje) lze tedy přiřadit libovolnou klávesovou zkratku (F2-Deník, F3-Fakturace, Alt+Shift+Z-Zápočty atd. Před přiřazením zkratky je vhodné jejím použitím vyzkoušet, že v hlavním modulu programu zamýšlená zkratka není již použita tím, že se při jejím použití nic neděje. Všechny tyto změny jsou při ukončení programu uloženy a použijí se při dalších spuštěních programu.