Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
13.10.20212021.112Tiskové sestavy přehledu zdravotního (stručný, podrobný měsíční, po měsících) upraveny tak, aby se zobrazovaly vždy jen zaměstnanci s takovým základem zdravotního, jenž zajišťuje účast na zdravotním pojištění. Pokud tedy u DPP nebo DPČ jsou u zaměstnanců evidovány zdravotní pojišťovny, pak se v sestavě tito zaměstnanci neobjeví, pokud nepřesáhnou 10000 resp. 3000 Kč. Zaměstnanci na HPP jsou v sestavách zobrazeny vždy, i když mají nulový základ pojistného.
08.10.20212021.112V tiskových sestavách Stav zaměstnanců (součtové, s/bez zdravotního postižení) upraven počet desetinných míst ve výpočtu přepočtených stavů zaměstnanců. Nově místo dvou desetinných míst, které se zaokrouhlovaly, jsou zobrazeny až čtyři desetinná místa bez zaokrouhlení. Protože se podle vyhlášky 518/2004 nemá zaokrouhlovat, ale údaj uvádět na dvě platná desetinná čísla, jsou nyní zobrazeny výsledky právě bez zaokrouhlení.
07.10.20212021.112Výpočet nároku na dovolenou nebyl funkční u pracovního poměru typu Jednatel. Opraveno.
17.09.20212021.112Tiskové sestavy "Rekapitulace za ..." ve mzdách rozšířeny o načítání MS346 odstupné v Kč.
19.08.20212021.15Nově přidány excelové sestavy Obratová předvaha a Hlavní kniha. Do klasických sestav nově přidány sestavy - Deník - Obraty na účtech dle názvu firmy. Do Karet skladu přidány sestavy - Pohyby na skladech - dle kódu a názvu podrobné. V Daňové Evidenci je přidána nově sestava Seznam dle sloupců a středisek.
04.05.20212021.15Upravena komunikace se systémem Windows, tím by mělo být omezeno případné "problikávání" programu jak na lokálním počítači, tak zejména na vzdálené ploše.
22.04.20212021.15Za šablonu pro pořizování (kopírování) lze nově navíc zadat jakoukoliv již hotovou fakturu. Tím prakticky není nutné v šabloně vyplnit skoro žádný údaj, pokud však je vyplněn, má přednost před údaji převzatými z označené (původní) faktury, nová faktura s aktuálnímu údaji tak může být hotova jen výběrem správné šablony (tzv. na jeden Enter). Stejná funkčnost kromě "Pořizování nového dokladu (F2)" doplňena také do funkce "Pořizování dat s kopií (Ctrl+F2)".
16.04.20212021.15Modul Fakturace upraven tak, aby byl z hlediska logiky i obsluhy kompatibilní s ostatními moduly (např. Deník) tak, že je oddělena proměnná pro šablonu a pro typ dokladu a nově se stejně jako v deníku ukládá hlavička faktury až v okamžiku přechodu kurzoru do položek - tedy v okamžiku, kdy hlavička je dokončena. Pokud se uživatel vrátí z detailu dokladu do seznamu při pořizování nového dokladu dříve, je rozpracovaný doklad zrušen (obdobně modul - deník). Pokud uživatel chce nedokončený záznam zachovat, stačí před odchodem z pořizování přemístit kurzor do položek a teprve pak z rozpracovaný doklad opustit.
07.04.20212021.1410Přidání zobrazování příspěvku Izolačka na tiskových sestavách výplatních lístků.
06.04.20212021.149Opraveno neponižování sociálního pojistného na příkazu k úhradě o částku izolačky, pokud existuje (na formuláři PVPOJ2021 byly/jsou částky správně). Do číselníku "Definice zaúčtování mezd a příkazu k úhradě" přidán nový předpis "Mzdy-izolačka", který řeší odečítání částky z celkového placeného pojistného a také nastavuje parametry pro zaúčtování do Deníku.
05.04.20212021.148Ve výpočtu příspěvku izolačky upravena podmínka, "Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 3. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény". Celá podmínka náriku na izolačku je zde: Zaměstnanci přísluší příspěvek za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud zaměstnanci byla nařízena karanténa 1. 3. 2021 a později, přísluší mu příspěvek od prvního dne trvání karantény. Zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa před 1. 3. 2021, přísluší příspěvek od 5. 3. 2021 (datum nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb.; přechodné ustanovení § 11 na tyto případy nedopadá) do konce nařízené karantény nebo do 14. kalendářního dne trvání nařízené karantény (přičemž pokud prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény uplynulo před 5. 3. 2021 nebo před tímto datem skončila karanténa, zaměstnanci příspěvek nepřísluší).
29.03.20212021.146Do mezd byla zapracována podpora výpočtu mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci, tzv. "izolačka". Příspěvek se bude počítat, pokud při zadání mzdové složky MS165 nemoc, zatrhnete v předpisu políčko "Karanténa". Mzdová složka Nemoc, izolačka je MS869. Částka ze mzdové složky se promítne přímo do doplatku, stejně jako se promítá náhrada mzdy za nemoc. Více o izolačce a příklady výpočtů naleznete na stránkách www.harmonik.cz
29.03.20212021.146Do mezd připojený nový formulář PVPOJ2021. POZOR! Dostupný je ze stávající položky menu Tisky / Sociální pojištění / Přehled o výši pojistného / Vyplněné a prázdné formuláře (vzor 2019). Důvodem je nejasná platnost nového formuláře, která by měla být jen po dobu tzv. "izolačky", tedy do 30.4.2021. Zároveň bylo do formuláře PVPOJ přidáno nové ovládací tlačítko "Stav elektronického podání". Pokud podáváte tento formulář na úřad prostřednictvím služby VREP, tedy přímé podání z Harmoniku, pak pomocí této nové funkcionality snadno zjistíte stav zpracování formuláře. V případě chyb v jeho podání se zobrazí chybová tisková sestava. Zároveň je na formuláři vidět informace, že byl formulář elektronicky podán, jeho CorrID a datum podání. Všechny tyto údaje se promítnou také do tisku.
26.03.20212021.146Pokud mají zaměstnanci ve firmě různé nároky na délku dovolené v týdnech např. ve školství (pedagogové 8 týdnů, administrativní pracovníci 5 týdnů apod.), pak je možné tento nárok zapsat do Personalistiky zaměstnance.
25.03.20212021.146Na četná přání uživatelů byly upraveny tiskové sestavy výplatních lístků, aby se nárok na dovolenou a zbývající dovolená zobrazovala také ve dnech.
23.03.20212021.146Ve mzdovém formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.25, v případě jeho ručního vyplnění a daňových bonusů se mohly chybně přepočítat řádky 31a a 31b. Opraveno. V případě načtení dat z mezd bez další editace ve formuláři, byly výpočty v pořádku.
23.03.20212021.146Ve mzdovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.29 (2021) na řádku č.14 chyběla možnost zatrhnout, zda-li bylo provedeno roční zúčtování daně. Do formuláře byla tato funkcionalita přidána.
09.03.20212021.15Velká aktualizace komponent třetích stran, aktualizovány komponenty pro asynchronní sériové přenosy (platební terminály), knihovny datových dotazovacích nástrojů a optimalizačních diagramů, skriptovací nástroj pro použití ve vnitřním jazyce (číselníky, formuláře), grafy a nástroje pro přesun dat do datových center (Amazon cloud, DropBox storage, Box storage, Google Drive storage či Microsoft SkyDrive storage).
05.03.20212021.145Opravena chyba ve formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění. Pokud v číselníku Předpisu ročního zúčtování daní zaměstnance bylo vyplněné políčko "Odvedená daň" (odvedená daň u jiného zaměstnavatele), pak se tato částka chybně promítala na řádek č.12. Správně se má přičíst do řádku č.21. Nedopatřením došlo k záměně řádků. Chyba se projevila pouze, pokud byla částka zadána přes zmíněný číselník a načetla se do formuláře při jeho generování. Pokud se částka do formuláře doplnila ručně, pak byly/jsou výpočty ve formuláři v pořádku.
05.03.20212021.15Opraveno cca 30 tiskových mzdových sestav, ve kterých docházelo k zobrazení nadbytečných řádků.
05.03.20212021.15Upravna kontrola celkového počtu dnů u ELDP. Kontrola chybně vyhodnocovala počet dnů vůči datum od - datum do v případech, pokud některý z měsíců byl vyloučený (vykřížkovaný) z doby pojištění (základ sociálního nepřekročil limit pro vznik pojištění).
05.03.20212021.14Moduly Financí doplněny pro knihy typu Pohledávek v případě ucelených číselných dokladových řad o kontrolu konečného čísla dokladu v sekci Kontrolní hlášení.
01.03.20212021.13V modulu Deník při zadávání úhrad odstraněna závislost na nastavení desetinné čárky v systému Windows.
26.02.20212021.12V modulu Evidence vozidel doplněn formulář "Přiznání k silniční dani (vzor 17)".
24.02.20212021.12Na SQL serveru přepracován systém zakládání pomocných funkcí pro tiskové úlohy.