Aktuální daňové a účetní novinky červen 2018

Tato informace stručně upozorňuje na některé aktuální novinky v oblasti účetnictví na výklad MF k účtování a vykazování digitálních měn a na schválení interpretace  k přepočtu cizích měn u časového rozlišování. Dále v oblasti výkladů finanční správy na projednané příspěvky Koordinačního výboru. A také v oblasti legislativy na novelizaci daňového řádu, na schválení senátního návrhu novelizace zákona o daních z příjmů od 1.1.2019 (týká se zdanění investičních fondů) a na zákony schválené vládou, které začíná projednávat Poslanecká sněmovna.

Účetnictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou založenou pro přípravu nové účetní legislativy vydává na základě četných dotazů k problematice účtování a vykazování digitálních měn Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn. Národní účetní rada zveřejnila schválenou interpretaci I–37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se zůstatky účtů Výdajů resp. Příjmů příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se nepřepočítávají. 

Koordinační výbor

Na posledním Koordinačním výboru ze dne 2.5.2018 byly např. odsouhlaseny tyto příspěvky:

  • 520/02.05.18 - Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby, kde bylo odsouhlaseno, že cestovní náhrady (do výše stanovené zákoníkem práce) nepředstavují ani v tomto případě zdanitelný příjem. Problémům plynoucím z bezplatné činnosti jednatele či společníka pro společnost byla věnována pozornost na dubnové přednášce Společník a jednatel SRO 2018, ze které nabízíme zvukový záznam
  • 521/02.05.18 - Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, který se týká zahrnutí jednotlivých plnění do nesprávného období.

Příspěvek KV k aplikaci § 104 zákona o DPH např. potvrzuje následující postup:

  • Plátce opomene přiznat daň z přijatého plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za 05/2018 (DUZP 30.5.2018), u kterého má plný nárok na odpočet daně
  • Jestliže bude po podání daňového přiznání a kontrolního hlášení za 05/2018 plátce daně vyzván finančním úřadem k podání následného kontrolního hlášení z důvodu nevykázání uvedeného plnění v kontrolním hlášení, je plátce daně v následném kontrolním hlášení (v části B.1) za 05/2018 povinen toto plnění vykázat a současně je povinen podat dodatečné daňové přiznání za 05/2018 a vykázat toto plnění na řádku 10 resp. 11 a současně může na řádku 43 res. 44 uplatnit odpočet daně – v tomto případě z podání dodatečného daňového přiznání a následného kontrolního hlášení (bude-li podáno ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy) neplynou žádné sankce.
  • Pokud plátce nebude vyzván k přiznání uvedeného plnění za 05/2018, ale omylem jej zahrne až do daňového přiznání a kontrolního hlášení za 06/2018 (s uvedením DUZP 30.5.2018), nebude nutné tuto chybu následně opravovat ani nebude vyměřen žádný úrok z prodlení či jiná sankce.

Aktuálně k legislativě

Dne 5.6.2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu č. 94/2018 Sb., která např. zavedla pro povinné osoby podle zákona proti praní špinavých peněz (povinnou osobou např. je i daňový poradce, auditor nebo účetní) novou informační povinnost poskytnout správci daně veškeré údaje získané při identifikaci a kontrole klienta, a to včetně souvisejících písemností a informací o způsobu jejich shromažďování.

Poslanecká sněmovna 13.6.2018 schválila drobnou senátní novelu zákona o daních z příjmů od 1.1.2019. Tato novela se týká zdanění investičních fondů. Podle původního návrhu předloženého Senátem měly být z definice základních investičních fondů, které podléhají pouze 5% sazbě daně z příjmů právnických osob, investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Poslanecká sněmovna uvedený návrh modifikovala a investiční fondy, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány, budou nadále splňovat definici základního investičního fondu, ale jen za podmínky, že žádná osoba (kromě osob zákonem vyjmenovaných) nemá na fondu větší než 10% podíl. Novelu bude dále projednávat Senát, kde lze předpokládat její pozměněné přijetí, a následně ji bude posuzovat prezident.

 Nabídka přednášek k aktuálním tématům, které pořádá daňový poradce Ing. Pavel Běhounek, je k dispozici zde.

Minulý týden vláda schválila daňový balíček pro rok 2019, novelizaci zákona o evidenci tržeb a novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Tyto návrhy byly obratem postoupeny do Poslanecké sněmovny a jejich prvé čtení bylo navrženo na nadcházející schůzi, což je předpoklad, aby mohly být zákony do konce roku přijaty ve standardním legislativním procesu. Poslanecká sněmovna začala projednávat také vládní novelu zákona o obchodních korporacích (ta má navrženou účinnost od 1.1.2020). Daňový balíček doznal ještě dalších dílčích změn – např. některé změny zákona o DPH jsou nakonec navrženy až od 1.1.2021 (např. nemožnost zdaňovat pronájem bytů).

Drobnou, ale důležitou, změnu zákona o DPH od 1.1.2019 by měla přinést poslanecká novela, se kterou vláda vyslovila souhlas a jejíž projednání je navrženo na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny – ustanovení § 21 odst. 8, podle kterého se služba, která započala v roce 2017 a která nebude ukončena k 31.12.2018 považuje za uskutečněnou k 31.12.2018 je navrženo doplnit tak, aby se netýkalo služby, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát (uvedené ustanovení by tak např. nedopadalo na advokáty, kterým je státem hrazeno zastupování až po jeho ukončení).

Novela zákona o evidenci tržeb doprovázená přeřazením některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH byla schválena tzn., že evidenci tržeb by podléhaly tržby z podnikatelských oborů zatím dočasně vyloučených z evidence tržeb nejdříve od 1.7.2019 (pokud by byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů v letošním prosinci), a to bez jakékoli plošné výjimky. Poslanecká sněmovna na uplynulé schůzi zamítla poslanecký návrh na novelizaci zákona o evidenci tržeb, který měl z evidence tržeb vyloučit neplátce DPH – lze však očekávat, že při projednávání vládní novely zákona o evidence tržeb budou předloženy pozměňovací návrhy na zavedení určitých plošných výjimek z evidence tržeb.

K datu spuštění poslední vlny EET (např. k 1.7.2019, pokud by byla novela vyhlášena v prosinci 2018) je navrženo přeřazení některých služeb (např. stravovacích služeb včetně podávání nealkoholických nápojů a točeného piva) či dodání zboží (např. řezané květiny) do 10% sazby DPH. Poslanecká sněmovna bude projednávat i jiný návrh na přeřazení do 10% sazby daně – jedná se o poslanecký návrh na přeřazení jízdného ve veřejné dopravě, který však nemá vládní podporu a jehož přijetí se nezdá být pravděpodobné.

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení ruší povinnost vystavovat od 1.1.2019 e-neschopenky, která v současné době platí a která byla přijata v loňském roce. Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení byly v loňském roce několikrát novelizovány a jednotlivé novely nebyly správně provázány – na toto reagoval zákon č. 92/2018 Sb., který novelizoval např. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o pojistném na sociální zabezpečení či o nemocenském pojištění. Zákon 92/2018 také novelizoval (s účinností od 31.5.2018 a s použitím pro rok 2018) ustanovení § 19 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, což se týká zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění a nemá žádný praktický význam.