Změna účetních výkazů příspěvkových organizací

V poslední aktulizaci č. 24 jsou obsaženy změny účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, od 3.čtvrtletí 2015 souvisejí s účetní konsolidací státu.

U účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (CV1, CV2 a CV3) dochází k výrazné změně struktury xsd, která má za cíl zjednodušení struktury těchto výkazů přechodem z pojmenovaných elementů na obecnou strukturu, používající k identifikaci číslo položky. Díky této úpravě nebude nutné měnit strukturu těchto výkazů při změnách vzoru při novelizaci vyhlášek a případné změny na úrovni výčtu položek se tak xsd těchto výkazů nedotknou. Při novelizaci příslušných vyhlášek pro rok 2016 se tedy žádná změna XSD těchto výkazů neočekává.

Vzhledem ke zobecnění struktury těchto výkazů dochází rovněž k odstranění variant výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty podle typu subjektu (OSS, PO, SF, USC) a nadále bude k dispozici pouze jediné xsd pro daný typ výkazu.
Pro číslo položky není v xsd stanoven výčet povolených hodnot, ale kontrola přípustnosti hodnoty položky bude vykonána po přijetí výkazu do systému CSÚIS jako součást kontroly číselníků. Hodnoty čísla položky musejí být uváděny ve tvaru podle vzorových výkazů bez dodatečných mezer nebo netisknutelných znaků, např. "B.IV.12".
Ostatních účetních výkazů, zejména výkazu Přílohy účetní závěrky, se tyto změny struktury nedotýkají.