Mzdy 2021 v Harmoniku

V oblasti mezd od 1.1.2021 dochází ke změnám především v souvislosti s tzv. daňovým balíčkem, jenž představuje zákon 609/2020 Sb. a jenž mění některé další zákony, např. 586/92 Sb. o daních z příjmů.

Superhrubá mzda, daně z příjmů a zvýšení slevy na poplatníka

Změnou zákona dochází ke zrušení tzv. "superhrubé mzdy", tedy hrubé mzdy navýšené o odvod zdravotního a sociálního pojistného za zaměstnavatele. Superhrubá mzda pak sloužila jako základ pro výpočet odvodu daně ze mzdy zaměstnance. Tím, že se zruší, tedy poníží se daňový základ, zůstana zaměstnancům více peněz. Navíc se zvýšila základní sleva na poplatníka, která je od 1.1.2021 ve výši 2 320 Kč.

Dále je v příslušných paragrafech zákona zrušena solidární daň a nově existují dvě sazby pro výpočet měsíční daně.

  • 15% pro část základu daně do 4x násobku průměrné mzdy (141 764 Kč)
  • 23% pro část základu daně přesahující 4x násobek průměrné mzdy

Jinými slovy, pokud základ daně přesáhne v měsíci uvednou hranici 141 764 Kč, bude vše nad tuto částku daněno 23%. Do limitu této hranice je daněno 15%.

Př. Zaměstnanec má hrubou mzdu 200 000 Kč a uplatňuje slevu na poplatníka. Daň před uplatněním slevy = (141 764 x 0.15) + (58 236 x 0.23) = 21 264.6 + 13 394.28 = 34 658.88 = 34 659 Kč po zaokrouhlení. Po odečtení slevy na poplatníka 34 659 - 2 320 = 32 339 Kč je výsledná daň.

Dovolená

Legislativním procesem prošla novela zákoníku práce, která změnila výpočet dovolené s účinností od 1.1.2021. Nově se v zákoníku stanovuje dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část, pokud zaměstnanec nebude pracovat u zaměstnavatele po celý rok). V zákoně zůstává výměra dovolené v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby daného zaměstnance. Dovolená se již nebude počítat na dny, ale na hodiny.

Pro zaměstnance s pravidelnou týdenní pracovní dobou, který bude u zaměstnavatele pracovat celý rok, se prakticky nic nezmění. Místo základního nároku např. 20 dnů bude mít nyní při 40hodinové týdenní pracovní době nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny × 40 hodin = 160 hodin). Za jeden den své dovolené bude zaměstnanci odčerpáno osm hodin, a takto tedy může čerpat 20 pracovních dnů.

Více o pravidlech pro novž výpočet a stanovení výše dovolené v roce 2021 přinášíme v článku Nový výpočet dovolené od 1.1.2021 na našem webu.

Při zadávání dovolené do mzdové agendy v Harmoniku se používala mzdová složka MS145 dovolená (dny). Jak bylo již výše uvedeno, tak se pro běžného zaměstnance s pravidelnou týdenní pracovní dobou prakticky nic nemění, zůstává zachována možnost použití mzdové složky MS145. Zadané dny dovolené budou přepočteny na hodiny MS146 a náhradu mzdy za dovolenou MS147. Tedy žádná změna. Novou možností je ale zadat dovolenou přímo v hodinách, tedy přes MS146 dovolená (hod). Kromě zápisu příslušného počtu hodin, je možné dovolenou zadat také v rozsahu datumů, jako je možné u MS145. Z datumů od/do se vypočte odpovídající počet hodin dovolené a výpočet dále probíhá běžným způsobem. 

Uvedené platí také pro mzdové složky MS150 dovolená proplácená (dny) a MS151 dovolená proplácená (hod), resp. mzdové složky MS365 dovolená mimořádná (dny) a MS366 dovolená mimořádná (hod).

Stravenkový paušál

Zákonem 609/2020 Sb. se do paragrafu 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmu zavedl peněžitý příspěvek na stravování, který je nazýván "stravenkovým paušálem". Jedná se o alternativu k systému papírových stravenek. 

Pro evidenci stravenkového paušálu nebyla zavedena žádná nová mzdová složka, neboť lze využít již existující MS580 neovlivňující čistou. Ze stravenkového paušálu se neodvádí žádné odvody a také není předmětem exekuce. Proto se využije mzdová složka MS580, jejíž částka vstupuje do doplatku, nikoliv do čisté mzdy, ze které se počítají exekuce. Výši paušálu program nehlídá, ale měl by činit maximálně 70% horní hranice aktuálního stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Osvobození peněžitého příspěvku na stravování je u zaměstnance v roce 2021 limitované částkou 75,60 Kč (70% ze 108 Kč).

Částka za paušál lze zapsat i ručně přes MS588 (jako jste mohli doposud využít pro jiné jednorázové částky vstupující přímo do dopolatku a neovlivňující čistou mzdu, např. cestovné apod.), ale předpokládáme, že pokud budete stravenkový paušál používat, vytvoříte si pro něj předpis. Z předpisu se bude po dobu jeho platnosti generovat tento stravenkový paušál do mzdy zaměstnance.

Před vytvořením předpisu doporučujeme otevřít menu Nastavení / Číselníky / Číselník mzdových složek. Pokud jste ještě nikdy MS580 nepoužívali, pak najděte MS580.1 a přes tlačítko Detail změňte název mzdové složky z "Neovlivňující čistou" na např. "Stravenkový paušál". Při uložení na dotaz Zda-li chcete změnu názvu promítnout také do ostatních mzdových složek skupiny odpovězte Ano. Pokud již MS580.1 používáte, najděte MS580 a klikněte na tlačítko "Kopie složky". Tím se vytvoří další složka, např. MS580.2, MS580.3 apod. Název nově vytvořené složky si můžete změnit podle dříve uvedeného postupu.

Pro stravenkový paušál tedy využijete obecných vlastností skupiny složek "neovlivňující čistou", jenž mají nastavené základní zaokrouhlování "matematicky". Pokud budete zadávat výši denního paušálu jako maxinálně možný, tak aby nevznikla nutnost odvádět odvody tj. částku s desetinnými místy 75.60 Kč, pak ještě v Čísleníku mzdových složek upravte MS582.X, kde X je číslo viz. výše. Tato složka udává výši denního paušálu Kč/den, v detailu proto nastavte zaokrouhlování jako "nezaokrouhlovat". Dále je vhodné nastavit MS589.X, tedy složku výsledku stravenkového paušálu v Kč a změnit zaokrouhlování z "matematicky" na "dolů".

Předpis vytvoříte v Personalistice / záložka Příplatky - tlačítko Předpis opakovaných složek. Tlačítko "Nový", vyberete zaměstnance a zvolíte odpovídající mzdovou složku MS580.X. Následně vyplníte některý z údajů v číselníku. V praxi zřejmě buď a) Sazba den a zatrhnete údaj "Automaticky dosadit odpracované dny" nebo b) "Sazba měsíc" a z combo boxu Typ výpočtu zvolíte odpovídající výpočet. Jakmile stisknete tlačítko Uložit, předpis se uloží a zároveň se promítne do aktuálního měsíce.

Aby byla "hezky vidět" částka stravenkového paušálu také na výplatním lístku, zkontrolujte, že v Nastavení / Parametry mezd - tl. Tisky máte ve volbě "Tisknout podrobně údaje pro" zatržené "Složky neovlivňující daň".

Posledním krokem může být nastavení pro zaúčtování stravenkového paušálu z mezd do deníku. Nejdříve si založte předpis pro zaúčtování. Menu Nastavení / Definice zaúčtování mezd a příkazu k úhradě. Tlačítko "Nový" - název předpisu např. "Mzdy-Stravenkový paušál", vyberte si typ dokladu pro zaúčtování, čísla účtů, odtrhněte "Do příkazu k úhradě". Dále vyberte "Knihu" a "Typ předpisu". Častější bude "Ostatní" a předpis uložte. Pokud máte ve firmě společníky, jenž také mají stravenkvoý paušál, ale do deníku jsou účtovány na jiné účty, pak založte další nový předpis pro společníky, tedy "Typ předpisu" bude "Společník". Až budete mít předpis hotový, je potřeba ho přiřadit mzdové složce. Vyberte menu Nastavení / Číselníky / Číselník mzdových složek a najděte výsledkovou složku stravenkového paušálu MS589.X, v detailu pak zatrhněte "Definice pro příkaz k úhradě nebo účetnictví" a z combo boxů přeberte nově vytvořený předpis pro zaúčtování.

Platové tarify

Od 1.1.2021 jsou nové platové tabulky, jejichž počet se ustálil na čísle 4. Změny tarifů jsou v tabulkách č.2 až č.4, tarify v platové tabulce č.1 zůstaly stejné. Více o změnách v platových tabulkách najdete v článku Platové tabulky a třídy od 1.1.2021 v sekci Účetní blog na našem webu.

Pokud zpracováváte mzdy, kde jsou zaměstnanci zařazeny do některé z platových tabulek č.2 až č.4 (sociální služby, ošetřovatelé, sestry, záchranáři, lékaři, zubaři, lektoři, pedagogové apod.), pak při měsíční uzávěrce mezd z 12/2020 do 01/2021 dojde k automatické změně základního platu, podle příslušné tabulky, resp. třídy a stupně. A to pokud jsou splněny tři podmínky:

  • Menu Nastavení / Parametry mezd - tlačítko Nastavení - Za odvedenou práci přísluší "plat".
  • Zaměstnanec je zařazený do některé z platových tabulek, Personalistika / záložka Upřesnění platu a je vybraný "Stupeň" a "Třída".
  • Základní plat zaměstnace v 12/2020 je stejný, jako odpovíající částka v příslušné platové tabulce a jejím stupni a třídě. Tato podmínka je z toho důvodu, aby nedošlo k nežádoucímu přepsání základních platů zaměstnanců, kteří jsou sice evidování v nějakém stupni nebo třídě, ale mají zkrácený úvazek a tedy i základní plat mají jiný, než je uvedeno v platových tabulkách. Platy těchto zaměstnanců je tak potřeba v 01/2021 změnit ručně.

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

ČSÚ vyhlásil dne 4. 12. 2020 průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2020 ve výši 34 611 Kč (předchozí částka byla 33 429 Kč). Z této částky se v posledních letech vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 242 277 Kč bez DPH (34 611 x 7). Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP by činil 86 527,50 Kč (34 611x2,5).

Aktualizovaný formulář pro výkaz za rok 2020 je k dispozici v modulu Mzdy - F9 tisky / Oznámení a potvrzení / Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Jen pro upřesnění, formulář je dostupná pro pohled {R} a pro rok 2020.