Čtvrtletní výkaz P1-04 pro školy

Sběr dat výkazu P 1-04 (P1-04) o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství probíhá na základě novely vyhlášky č. 131/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro první čtvrtletí roku 2018 dochází ke změně ve struktuře datového souboru, resp. datových proměnných. Položky s datovým typem "desetinné číslo" musí být uvedeny s přesností na 3 (údaje o mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci) nebo 4 (údaje o průměrných počtech zaměstnanců - přepočtení, fyzické osoby) desetinná místa. Dále byly přidány nové řádky ř.č.372 až ř.č.379 s rozsahem na 4 desetinná místa.

Export čtvrtelního výkazu P 1-04 z Harmoniku

Ve mzdách zvolte období (CTRL+O) 1.čtvrteltí roku 2018. Poté menu Export/Import / Export dat / Statistika P 1-04 / Statistika. Zvolte adresář na disku, kam se má XML soubor s daty uložit.

Pro zaslání výkazu (XML souboru ) používejte přednostně datovou schránku a pošlete na příslušnou adresu, dle charakteru vaší školské organmizace:

  • Výpisy výkazů P 1-04, zasílají MŠMT jen školy a školská zařízení zřizovaná přímo ministerstvem
  • Školy a školská zařízení zřizované obcemi zasílají výpisy výkazů P 1-04 pouze obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
  • Ostatní školy a školská zařízení (zřizovatelem je soukromník, církev nebo kraj) zasílají výpisy výkazů P 1-04 pouze příslušnému krajskému úřadu