Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.11.2017

Není tomu dlouho, kdy jsme uveřejnili článek o změnách v platových tabulkách ve veřejném sektoru. Změna byla platná od 1.7.2017 a došlo při ní ke kompletnímu přečíslování platových tabulek, přitom si také polepšili někteří státní zaměstnanci.

Další změna nastane s platností od 1.11.2017. Od tohoto dne nabyde účinnost úprava nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vláda změnu uvedeného nařízení schválila na svém zasedání 25.9.2017. Od listopadu znovu stoupnou tarify téměř všem pracovníkům ve veřejném sektoru, v rozsahu 10-15%.

Vyjímkou zatím zůstanou zdravotníci, kteří se dočkají zvýšení mezd až se začátkem nového roku, tedy od 1.1.2018, kdy začne platit nová úhradová vyhláška zdravotních pojišťoven, která umožní změny v nařízení vlády promítnout také do jejich výplat. Jedná se o platové tabulky č.4 a č.6.

Abychom se zřejmě nenudili během prodlužujících se podzimních večerů, došlo opět k přečíslování jednotlivých tabulek.

Jako zdroj čerpáme z novely vládního nařízení č. 564/2006 Sb., „o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“, jenž byla zveřejněna v Knihovně připravované legislativy po projednání vládou.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 03.10.2017, velikost: 1 MB

Platová tabulka číslo č.1

Pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.

Platová tabulka číslo č.2 (nově od 1.11.2017)

Zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb nebo který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v platové tabulce č.2. Jedná se o ostatní personál zdravotnických zařízení (jenž byl doposud v tabulce č.1), který má uzavřenou pracovní smlouvu s veřejným poskytovatelem zdravotních služeb, ale sami nejsou lékařskými pracovníky. Mluvíme tedy o kuchařkách, řidičích, uklízečích nebo instalatérech.

Platová tabulka číslo č.3 (dříve č.2)

Do této platové tabulky spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníci územních samosprávných celků, zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, v Grantové agentuře ČR nebo v Technologické agentuře ČR. Dále to jsou pracovníci dalších státních fondů nebo úřadů, např. České správy sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky, strážníci obecné a městské policie či správci národních parků. Také to jsou příslušníci policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, ozbrojených sil, soudů nebo úřadů, kteří jsou v běžném pracovním poměru (ne ve služebním).

Platová tabulka číslo č.4 (dříve č.3)

Zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v  příloze č. 4, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6. Jedná se o většinu nelékařských zdravotních pracovníků, jako jsou sestry, sanitáři, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností.

Platová tabulka číslo č.5 (dříve č.4)  

Sem spadá většina sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách v oblastech školských zařízení, věznicích, azylových zařízení apod., nejde-li o zaměstnance uvedených v platové tabulce č.3, tedy jsou zaměstnání např. v příspěvkové organizaci (ne na obecním úřadě, policii apod.). Dále to jsou někteří zdravotní pracovníci poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.6), pracující v zařízeních Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení MVČR, ve Vězeňské službě ČR.

Platová tabulka číslo č.6 (dříve č.5)

Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.

Platová tabulka číslo č.7 (dříve č.6)

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (Pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry)