Změny ve mzdách od 1.1.2018

Chystané změny a novinky ve mzdách v roce 2018 vycházející především ze tří novel zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. a nabyl účinnosti k 1.7.2017. Dále je to novela zákona o státní sociální podpoře, která vejde v účinnost od 1.1.2018. Poslední je novela zákona o nemocenském pojištění, která nabývá platnosti od února 2018. 

Novinky pro mzdy 2018 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace. 

Poslední aktualizace: 02.01.2018

Daňové zvýhodnění na děti

Novela zákona o daních z příjmů (ačkoli je účinná až od 1.7.2017) přinesla pro celé zdaňovací období roku 2017 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Uplatnit daňové zvýhodnění je možné v červencové výpatě (tedy v srpnu 2017). Zbývající část nároku daňového zvýhodnění bude poplatníkovi poskytnuta v ročním zúčtování v roce 2018. Daňové zvýhodnění na druhé dítě od 1.7.2017 se zvyšuje na 1 617 Kč/měsíc resp. 19 404 Kč/rok, na třetí a další dítě pak 2 017 Kč/měsíc resp. 24 204 Kč/rok. 

Zákonem č. 200/2017 Sb. dochází také ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, s účinností ale až od 1.1.2018. Částka daňového zvýhodnění pro první dítě se zvýší v roce 2018 na 1 267 Kč/měsíc, resp. 15 204 Kč/rok (pro rok 2017 platí 1 117 Kč/měsíc, resp. 13 404 Kč/rok)

Minimální mzda

Vláda na zasedání 21.08.2017 schválila zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč. Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Minimální mzda by tak měla odpovídat zhruba 40% průměrné mzdy.

Skupina 2018 2017
1 12 200 / 73,20 Kč 11 000 / 66,00 Kč
2 13 500 / 80,80 Kč 12 200 / 72,90 Kč
3 14 900 / 89,20 Kč 13 400 / 80,50 Kč
4 16 400 / 98,50 Kč 14 800 / 88,80 Kč
5 18 100 / 108,80 Kč 16 400 / 98,10 Kč
6 20 000 / 120,10 Kč 18 100 / 108,30 Kč
7 22 100 / 132,60 Kč 19 900 / 119,60 Kč
8 24 400 / 146,40 Kč 22 000 / 132,00 Kč

 

Příslušné nařízení vlády (567/2006 Sb. naposledy novelizované nařízením 286/2017 Sb.) však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až dvojnásobku). Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, která se tak zvyšuje z letošních 1 485 Kč na 1 647 Kč od 1.1.2018.

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je nově zavedená dávka z nemocenského pojištění. Je definovaná ve Sbírce zákonů pod č. 148/2017 novela zákona o nemocenském pojištění, která s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče). Jejím účelem je posílení vazeb mezi dítětem a oběma rodiči a zapojení otce do péče o novorozence. Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % vyměřovacího základu svého příjmu (stejně jako ženy na mateřské). Protože účinnost novely je stanovena na 1.2.2018, bude možné otcovskou čerpat v případě narození dítěte od 21.12.2017 - podle přechodného ustanovení nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 148/2017 Sb.

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády, které vláda schválila 25.9.2017, budou s účinností od 1.1.2018 stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Dále je v tabulce zahrnutá tzv. průměrná hrubá mzda za období I. až III. 2017, která se používá pro výpočet 

Údaj 2018 2017
Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč 27 156 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0612 1,0396
Průměrná mzda (základ x koeficient) 29 979 Kč 28 232 Kč
Rozhodný příjem pro solidární zvýšení daně u záloh - 4x násobek průměrné mzdy 119 916 Kč 112 928 Kč
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 1 438 992 Kč 1 355 136 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 2 500 Kč 2 500 Kč

 

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění  - 1. redukční hranice odpovídá průměrné mzdě, 2. redukční hranice jejímu 1,5 x násobku, 3. redukční hranice 3 x násobku, údaje dle těchto pravidel následně sděluje MPSV.

  2018 2017
1. redukční hranice 1 000 Kč 942 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč 1 412 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč 2 824 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2018 2017
1. redukční hranice 175,00 Kč 164,85 Kč
2. redukční hranice 262,33 Kč 247,10 Kč
3. redukční hranice 524,65 Kč 494,20 Kč

 

Nezabavitelné minimum pro účely exekucí

Povinnému, čti dlužníkovi, nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, která se nazývá nezabavitelná částka. Skládá se z částky životního minima jednotlivce podle zákona  o životním minimu (§2 NV č. 110/2006 Sb.) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (nařízení vlády č. 407/2017 Sb.). První částka životního minima je platná od 1.1.2012 a činí 3 410 Kč, druhá částka od 1.1.2018 činí 5 928 Kč, v součtu 9 338 Kč.

Z tohoto základu se vypočte nezabavtelná částka na jednotlivce (2/3 základu) 6 225,33 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 z nezabavitelné částky jednotlivce) 1 556,33 Kč

  2018 2017
Základ 9 338 Kč 9 232 Kč
Nezabavitelná částka jednotlivce (2/3 ze základu) 6225,33 Kč 6154,67 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 ze základu jednotlivce) 1556,33 Kč 1538,67 Kč

 

Srážková daň

Součástí daňového balíčku č. 170/2017 Sb  je také rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti. Srážková daň se nyní uplatňuje u dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Od roku 2018 tomu bude nově také u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, např. u dohod o pracovní činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za měsíc částku 2 500 Kč.

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2017

Český statistický úřad vyhlásil průměrnou hrubou mzdu za I. až III. 2017 ve výši 28 761 Kč. Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2017. K naplnění jedné osoby se zdravotním postižení tzv. „náhradním plněním" je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 201 327 Kč bez DPH (28 761 x 7). Odvod do státního rozpočtu by za jednu celou nenaplněnou osobu se zdravotním postižením činil 71 903 Kč (28 761 x 2,5).

Navýšení pojistného státních pojištěnců

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví, který 10.04.2017 projednala vláda, dojde v roce 2018 k navýšení pojistného státních pojištěnců. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Výše pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2017 je základ 6 814 Kč, měsíční platba za jednoho pojištěnce je 920 korun. Pro rok 2018 by se měl základ zvýšit na 7 177 Kč a měsíční pojistné na 969 Kč. Uvedený vyměřovací základ se použije i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.