Návrh daňového balíčku pro rok 2019

Ministerstvo financí na začátku února předložilo do vnějšího připomínkového řízení rozsáhlý návrh na novelizaci daňových předpisů pro rok 2019 (dále jen „daňový balíček 2019“). Součástí tohoto původního návrhu mělo být např. zrušení zdanění příjmů zaměstnanců principem superhrubé mzdy, zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob (s dopadem např. i na pronajímatele) – od těchto změn MF v rámci vypořádání připomínek vzešlých z vnějšího připomínkového řízení prozatím odstoupilo a nejsou součástí konečného návrhu, které MF nyní předložilo do vlády a vláda se jím bude dále zabývat. Pro rok 2019 by tedy mělo daňové zatížení  fyzických osob zůstat na úrovni letošního roku, MF však chce prosazovat zavedení progresivní sazby daně v rámci dalších novelizací zákona o daních z příjmů a do budoucna by k němu mohlo dojít.

I přes vypuštění výše uvedených změn z návrhu daňového balíčku 2019 tento návrh obsahuje poměrně velké množství změn v daních z příjmů, ještě větší množství změn čeká zákon o DPH. Některé změny jsou přitom jen změnami potvrzujícími výklad stávající právní úpravy a mají tedy aktuální využití i v současné době.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací těchto předpisů:

  •     zákona o daních z příjmů
  •     zákona o dani z hazardních her
  •     zákona o dph
  •     insolvenčního zákona (navazuje na změnu zákona o DPH)
  •     zákona o spotřebních daních
  •     celního zákona
  •     daňového řádu
  •     zákona o o mezinárodní spolupráci při správě daní
  •     zákona o Finanční správě
  •     zákona o Celní správě

DPH

Změny v zákoně o dph od 1.1.2019, které obsahuje přepracovaný návrh daňového balíčku, jsou značně rozsáhlé – navrženo je 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení. Součástí změn v zákoně o DPH je zapracování změn plynoucích z již platných změn legislativy EU, které se uplatní od 1.1.2019.
Některé změny mají pouze potvrdit výklad stávající právní úpravy a proto jsou tyto změny resp. jejich odůvodnění použitelné i na stávající praxi.

Např. je navrhováno doplnění § 104, které výslovně stanoví, že správce daně nemůže uplatnit úrok z prodlení např. v následující situaci. Plátce daně přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň k datu 20.2.2018 a současně mohl za 02/2018 uplatnit z tohoto přijatého plnění plný nárok na odpočet daně. Plátce daně toto přijaté zdanitelné plnění omylem vykázal v daňovém přiznání (na řádku 10) a v kontrolním hlášení (v části B.1) až za 03/2018 a současně v daňovém přiznání za 03/2018 uplatnil z uvedeného přijatého plnění odpočet daně (na řádku 43).

Pokud bude daňový balíček přijat v navržené podobě, tak bude „beztrestnost“ uvedeného omylu přímo zakotvena v § 104 zákona o DPH – v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně nemůže uvedenou chybu trestat ani v současné době.